Ви­бу­ха­ють дав­ні про­бле­ми

Чи до­ста­тньо уря­до­вих зу­силь, щоб їх по­до­ла­ти?

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, «День»

Жи­те­лі Ічнян­сько­го ра­йо­ну Чер­ні­гів­щи­ни 9 жов­тня вран­ці про­ки­ну­ли­ся від по­ту­жних ви­бу­хів. З по­ві­дом­лень Ген­шта­бу ЗСУ во­ни і вся Укра­ї­на ді­зна­ли­ся: «О 3 го­ди­ні 30 хви­лин на­ді­йшла ін­фор­ма­ція від на­чаль­ни­ка 6-го ар­се­на­лу, що в ра­йо­ні на­се­ле­но­го пун­кту Ічня став­ся ви­бух на те­хні­чній те­ри­то­рії». Йде­ться про ви­бух вій­сько­вих скла­дів боє­при­па­сів в смт Дру­жба на те­ри­то­рії в/чА1479 (6-й ар­се­нал ЗСУ). Те­ри­то­рія 6 ар­се­на­лу ста­но­вить близь­ко 682,6 га, з них те­хні­чна те­ри­то­рія — 402 га.

З са­мо­го ран­ку Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко ви­кли­кав до се­бе си­ло­ви­ків для до­по­віді у зв’яз­ку з над­зви­чай­ною си­ту­а­ці­єю з по­же­жею та ви­бу­ха­ми на те­ри­то­рії 6-го ар­се­на­лу МОУ. Про це по­ві­до­мив йо­го прес-се­кре­тар Свя­то­слав Це­гол­ко. На мі­сці над­зви­чай­ної по­дії одра­зу бу­ла ор­га­ні­зо­ва­на ро­бо­та опе­ра­тив­ної гру­пи на чо­лі з на­чаль­ни­ком Ген­шта­бу ЗСУ Ві­кто­ром Му­жен­ком. На Чер­ні­гів­щи­ну та­кож при­був прем’єр-мі­ністр Во­ло­ди­мир Грой­сман.

«З Ічні та най­ближ­чих на­се­ле­них пун­ктів ева­ку­йо­ва­но близь­ко 12 ти­ся­чо­сіб. Жертв, по­ра­не­них, трав­мо­ва­них та за­ги­блих се­ред вій­сько­во­слу­жбов­ців, пра­ців­ни­ків ЗСУ та мі­сце­во­го на­се­ле­н­ня не­має, ма­те­рі­аль­ні зби­тки — уто­чню­ю­ться. По­ві­тря­ний про­стір в ра­ді­у­сі 30 км — за­кри­то. Рух за­лі­зни­чно­го та ав­то­мо­біль­но­го транс­пор­ту при­зу­пи­не­но», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні ГШ ЗСУ.

Які вер­сії що­до при­чин ви­бу­хів? «Опе­ра­тив­на гру­па Ген­шта­бу опи­та­ла чер­го­вих на по­стах, які під­твер­ди­ли, що пе­ред по­же­жею чу­ли чо­ти­ри ви­бу­хи в рі­зних мі­сцях ар­се­на­лу. В ре­зуль­та­ті ви­ни­кла по­же­жа. Ін­тен­сив­ність ви­бу­хів в рі­зних мі­сцях го­во­рить про те, що най­більш імо­вір­но це ди­вер­сія», — за­явив під час бри­фін­гу за­сту­пник на­чаль­ни­ка Ген­шта­бу Ро­діон Ти­мо­шен­ко. За йо­го сло­ва­ми, по­же­жею охо­пле­но п’ять схо­вищ, йде­ться про те­ри­то­рію не біль­ше 10% ар­се­на­лу.

Зви­чай­но, від­ки­да­ти вер­сію про слу­жбо­ве не­дба­лість та­кож не мо­жна. «Ми до­сі не зна­є­мо, що ста­ло­ся ті­єї но­чі (йде­ться про ви­бу­хи в Ка­ли­нів­ці. — Ред.). Ми­нув рік, а вій­сько­ва про­ку­ра­ту­ра так і не за­вер­ши­ла роз­слі­ду­ва­н­ня. Об­сяг зі­бра­них ма­те­рі­а­лів у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні за фа­ктом ди­вер­сії ста­но­вить по­над пів­со­тні то­мів, про­те пі­до­зру у вчи­нен­ні зло­чи­ну ні­ко­му не ви­су­ва­ють. Оче­ви­дно, не все так про­сто», — при­пу­скає сіль­ський го­ло­ва Пав­лів­ки Ві­ктор Косо­бу­цький в не­що­дав­ньо­му ма­те­рі­а­лі «Дня» (№ 172 за 24 ве­ре­сня 2018 рік).

На­пе­ре­до­дні з’яви­ла­ся ще одна ін­фор­ма­ція. Ви­яв­ля­є­ться, бу­кваль­но у ве­ре­сні в Хар­ко­ві суд ухва­лив рі­ше­н­ня по­но­ви­ти на по­са­ді на­чаль­ни­ка збе­рі­га­н­ня озбро­є­н­ня вій­сько­во­го ар­се­на­лу в Ба­ла­клії. Про це йде­ться в по­ста­но­ві Хар­ків­сько­го апе­ля­цій­но­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду, пе­ре­дає Цен­зор.нет. Під­пол­ков­ник вва­жає, що при­тя­гне­н­ня йо­го до ди­сци­плі­нар­ної від­по­від­аль­но­сті бу­ло без­під­став­ним, не­о­б­ґрун­то­ва­ним, не­спра­ве­дли­вим та не­за- кон­ним, а ре­а­лі­за­ція за­зна­че­но­го на­ка­зу ви­ко­на­на з по­ру­ше­н­ням норм за­ко­но­дав­ства.

За фа­кта­ми ви­бу­хів на арт­скла­дах у Чер­ні­гів­ській обла­сті про­ку­ра­ту­ра від­кри­ла кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня. «На­ра­зі за фа­кта­ми ви­бу­хів вій­сько­вою про­ку­ра­ту­рою Цен­траль­но­го ре­гіо­ну Укра­ї­ни роз­по­ча­то кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня за ч. 3 ст. 425 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (не­дба­ле став­ле­н­ня до вій­сько­вої слу­жби)», — йде­ться у по­ві­дом­лен­ні вій­сько­вої про­ку­ра­ту­ри Цен­траль­но­го ре­гіо­ну Укра­ї­ни.

Та­кою бу­ла оста­н­ня ін­фор­ма­ція на мо­мент під­го­тов­ки но­ме­ру. На жаль, з по­ді­бною про­бле­мою Укра­ї­на сти­ка­є­ться не впер­ше. При­чо­му як до вій­ни, так і пі­сля. Бу­кваль­но не­що­дав­но «День» пи­сав про рі­чни­цю ви­бу­хів боє­при­па­сів у ве­ре­сні 2017-го у Ка­ли­нів­ці Він­ни­цької обла­сті. У бе­ре­зні то­го ж 2017-го ма­ли мі­сце ви­бу­хи в Ба­ла­клії Хар­ків­ської обла­сті. Вза­га­лі з 2003 ро­ку ве­ли­кі по­же­жі ви­ни­ка­ли на ше­сти вій­сько­вих скла­дах: Ар­те­мівськ (Ба­хмут) — 2003 рік; Но­во­бог­да­нів­ка — 2004, 2005, 2006 та 2007 ро­ки; Ло­зо­ва — 2008 рік; Сва­то­ве — 2015 рік; Ба­ла­клія — 2017 рік; Ка­ли­нів­ка — 2017 рік.

І ось те­пер ви­бу­хає не­по­да­лік Ічні. Тре­ба від­да­ти на­ле­жно, вла­дні стру­кту­ри спра­цю­ва­ли опе­ра­тив­но і які­сно. Го­ло­ва уря­ду Во­ло­ди­мир Грой­сман пі­сля за­сі­да­н­ня опе­ра­тив­но­го шта­бу на­пи­сав у ФБ: «Усі слу­жби пра­цю­ють в по­си­ле­но­му ре­жи­мі, го­то­ві опе­ра­тив­но до­по­ма­га­ти лю­дям. Уся те­хні­ка, у то­му чи­слі по­же­жний по­тяг та лі­та­ки, в го­тов­но­сті. До­ру­чив ДСНС та мі­сце­вій вла­ді бу­ти по­стій­но на кон­та­кті з лю­дьми, ор­га­ні­зу­ва­ти мі­сця три­ва­ло­го роз­мі­ще­н­ня і бу­ти го­то­ви­ми роз­по­ча­ти опа­лю­валь­ний се­зон. Го­лов­не зав­да­н­ня — збе­рег­ти жи­т­тя лю­дей, усе, що бу­де зруй­но­ва­но, ми від­бу­ду­є­мо».

Не­зва­жа­ю­чи на скла­дність си­ту­а­ції, зву­чить обна­дій­ли­во. Але, мо­жли­во, кра­ще ви­рі­шу­ва­ти про­бле­му за­зда­ле­гідь, а не ко­ли «го­рить»? Як­би своє­ча­сно і по­слі­дов­но кер­ма­ни­чі звер­та­ли ува­гу на пи­та­н­ня арсеналів з боє­при­па­са­ми, то пе­рі­о­ди­чних ви­бу­хів вда­ло­ся б уникнути? Як ві­до­мо, ще в 1995 ро­ці, за прем’єр­ства Єв­ге­на Мар­чу­ка, бу­ла ви­да­на по­ста­но­ва уря­ду — дер­жав­на про­гра­ма, яка пе­ред­ба­ча­ла ви­ді­ле­н­ня 15 млн грн що­рі­чно на обла­шту­ва­н­ня скла­дів із боє­при­па­са­ми. Але бу­кваль­но че­рез рік­два, ко­ли Мар­чук вже не був прем’єром, цю про­гра­му зве­ли на­ні­вець.

Тоб­то ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня з без­пе­кою скла­дів мо­жна бу­ло на­ба­га­то ра­ні­ше і по­сту­по­во. А так го­лов­на проблема все одно за­ли­ша­є­ться без від­по­віді — чо­му в Укра­ї­ні час від ча­су ви­бу­ха­ють скла­ди з боє­при­па­са­ми? Чо­му за це ні­хто не від­по­від­ає? Чо­му не ро­бля­ться ви­снов­ки, щоб уне­мо­жли­ви­ти по­ді­бне? Так, су­спіль­ству ва­жли­во усві­дом­лю­ва­ти, що ми жи­ве­мо в ста­ні вій­ни, а от­же, ди­вер­сії мо­жуть бу­ти ор­га­ні­зо­ва­ні во­ро­гом на рі­зних об’єктах і в рі­зний спо­сіб, але і вла­да має не при­кри­ва­ти вла­сні по­мил­ки чи зло­вжи­ва­н­ня зов­ні­шнім чин­ни­ком.

«ЯКЩО МИ Й ДА­ЛІ ЖИТИМЕМО ЗА ПОДВІЙНИМИ СТАНДАРТАМИ, — ТУТ ВОЮЄМО, А ТУТ НЕ ВОЮЄМО, — ТО ЗАЛИШИМОСЯ БЕЗ КРА­Ї­НИ»

Ан­дрій ЦАПЛIЄНКО, жур­на­ліст ТСН те­ле­ка­на­ла «1+1» (facebook.com):

— Ми­ну­лий рік, Ка­ли­нів­ка — ви­бу­хи на день на­ро­джен- ня Пе­тра По­ро­шен­ка, Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни. 2018 рік. Ви­бу­хи в Ічні на­пе­ре­до­дні дня на­ро­дже­н­ня Ві­кто­ра Му­жен­ка, на­чаль­ни­ка Ге­не­раль­но­го шта­бу Зброй­них сил Укра­ї­ни. Збіг? Не ду­маю. Пе­ре­ко­на­ний, це ро­сі­я­ни так « ві­та­ють » нас. Але най­гір­ше в цій си­ту­а­ції, що ми й да­лі жи­ве­мо на « роз­сла­бо­ні » . Ні­би не­має вій­ни. Я див­люсь на сві­тли­ни скла­ду в Ічні. Тан­ко­ві 125- мм сна­ря­ди і ра­ке­ти до РСЗВ ле­жать про­сто не­ба. І це че­рез рік пі­сля Ка­ли­нів­ки. Зда­є­ться, хтось з кон­стру­кто­рів без­пі­ло­тних апа­ра­тів про­по­ну­вав де­ше­ві си­сте­ми ці­ло­до­бо­во­го спо­сте­ре­же­н­ня за арт­скла­да­ми. Де во­ни? Не­має. Лю­ди­ну, яка від­по­від­а­ла за склад в Ба­ла­клії, — який теж ви­бу­хнув ми­ну­ло­го ро­ку, — че­рез суд по­но­ви­ли на ро­бо­ті. Па­но­ве! Якщо ми й да­лі житимемо за подвійними стандартами: тут воюємо, а тут не воюємо, — то залишимося без кра­ї­ни.

«ЦПІ ПІДГОТУВАВ ПРОЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ НА БУДІВНИЦТВО ТРЬОХ АРСЕНАЛІВ»

Олег ПРИЙМАЧУК, ди­ре­ктор Цен­траль­но­го прое­кт­но­го ін­сти­ту­ту Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни Укра­ї­ни (ЦП МОУ), ури­вок з ін­терв’ю для га­зе­ти «День» — чи­тай­те в на­сту­пних но­ме­рах ви­да­н­ня:

— При­кла­дом успі­шно­го си­стем­но­го під­хо­ду ЦПІ до пла­ну­ва­н­ня є ду­же ці­ка­ві і по­трі­бні іще « вчо­ра » об’ єкти Мі­н­обо­ро­ни. Це три ар­се­на­ли. То­рік у гру­дні мі­ністр обо­ро­ни під­пи­сав на­каз про те, щоб 1 кві­тня 2018- го ( тер­мін по­го­ди­ли з ін­сти­ту­том) я по­клав на стіл проектну документацію на будівництво но­вих скла­дів за­галь­ною вар­ті­стю 1,25 млрд гри­вень. Тер­мін про­е­кту­ва­н­ня від- по­від­но до всіх нор­ма­ти­вів мав бу­ти 8,5 мі­ся­ця. Ми ж зро­би­ли за три. При­чо­му спро­мо­гли­ся прой­ти екс­пер­ти­зи. Це ре­зуль­тат вда­ло­го роз­ра­хун­ку ре­сур­су й ро­бо­ти мо­їх ко­лег у дві змі­ни.

У цьо­му про­е­кті я без­по­се­ре­дньо пра­цю­вав із Ген­шта­бом і мі­ні­стром. Спо­ді­ва­ю­ся, там ре­зуль­та­том за­до­во­ле­ні. Окрім під­го­тов­ки які­сно­го прое­кт­но­го кей­су ми ще й до­бря­че зеко­но­ми­ли. Цей кейс ми оці­ни­ли у 10,5 міль­йо­на гри­вень, а дер­жав­на екс­пер­ти­за — у 23 міль­йо­ни. Так вда­ло­ся збе­рег­ти по­над 12 міль­йо­нів гри­вень для дер­жа­ви.

У Ка­ли­нів­ку ми за­йшли пі­зні­ше че­рез три­ва­лий час роз­мі­ну­ва­н­ня і не­мо­жли­вість ви­ко­на­ти ви­шу­ку­валь­ні ро­бо­ти. Але і тут вже є про­ект на 10 спо­руд, який про­йшов екс­пер­ти­зу. Вар­тість бу­ді­вель всіх трьох арсеналів ся­гає 4,5 мі­льяр­дів грн.

В Укра­ї­ні збе­рі­га­є­ться ве­ли­че­зна кіль­кість боє­при­па­сів до зви­чай­них ви­дів озбро­єнь, пе­ре­ва­жно ра­дян­ської до­би. Че­рез об’ єктив­ні при­чи­ни їх ча­сто скла­ду­ва­ли про­сто на зем­лю. Дер­жа­ва май­же не опі­ку­ва­ла­ся про­бле­ма­ти­кою, і тіль­ки за­раз пі­шло пев­не фі­нан­су­ва­н­ня укрі­пле­н­ня жи­ву­чо­сті скла­дів та арсеналів.

Я пе­ре­ко­на­ний: пі­сля ре­а­лі­за­ції на­ших про­е­ктів жи­те­лі нав­ко­ли­шніх на­се­ле­них пун­ктів змо­жуть спо­кій­но по­чу­ва­ти­ся не­за­ле­жно від то­го, на якій во­ни від­ста­ні ме­шка­ють від тих скла­дів. Ін­сти­тут має ве­ли­че­зний до­свід про­е­кту­ва­н­ня за­хи­сних спо­руд. За су­т­тю це бу­дуть мі­цні «ко­ко­ни», осно­ва яких — за­лі­зо­бе­тон­ний мо­но­лі­тний кар­кас, роз­ра­хо­ва­ний на удар­ну ви­бу­хо­ву хви­лю, що діє з на­ван­та­же­н­ням до 5 тонн на ква­дра­тний метр. За­ува­жу: ядер­ний удар діє з ти­ском 20 тонн на метр ква­дра­тний. До то­го ж, цей кар­кас обва­ло­ва­ний зем­лею зав­тов­шки мі­ні­му­мом 1,5 ме­тра. Спо­ру­ди кон­стру­ктив­но роз­ра­хо­ва­ні на пря­мі влу­ча­н­ня пра­кти­чно всіх ви­дів зви­чай­них озбро­єнь. На­віть якщо щось тра­пи­ться все­ре­ди­ні схо­ви­ща, йо­го за­лі­зо­бе­тон­на « шка­ра­лу­па » не да­ва­ти­ме роз­лі­та­ти­ся боє­при­па­сам.

Всі на­у­ко­ві й те­хні­чні роз­ра­хун­ки до­во­дять: ЦПІ за­клав нор­маль­ний за­пас мі­цно­сті і за­хи­сту. Крім то­го, осу­ча­сне­но си­сте­му охо­ро­ни пе­ри­ме­тра арсеналів, яка змо­же ви­яв­ля­ти БПЛА і за­по­бі­га­ти мо­жли­вим НП при­ро­дно­го і те­хно­ген­но­го ха­ра­кте­рів. Ми свою ро­бо­ту ви­ко­на­ли, вже про­йшли тор­ги, і роз­по­ча­ло­ся будівництво.

«...НИНІШНІХ ПОДІЙ МО­ЖНА БУ­ЛО Б УНИКНУТИ»

Дми­тро ТИМЧУК, на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни (facebook.com):

— Рів­но рік то­му ко­мі­тет ВР з пи­тань на­ціо­наль­ної без­пе­ки та обо­ро­ни ви­вчав си­ту­а­цію на ар­се­на­лах та скла­дах збе­рі­га­н­ня боє­при­па­сів ЗСУ ( в кон­текс­ті ви­бу­хів на скла­дах у Ка­ли­нів­ці Він­ни­цької обл.).

То­ді за до­ру­че­н­ням ко­мі­те­ту ВР я ра­зом з Те­тя­ною Чор­но­вол

«ЦЬОГОРІЧ РОЗ­ПО­ЧА­ЛО­СЯ БУДІВНИЦТВО СУЧАСНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ СХО­ВИЩ ДЛЯ БОЄ­ПРИ­ПА­СІВ»

від­ві­дав 6-й ар­се­нал, на яко­му за­раз від­бу­ва­є­ться над­зви­чай­на по­дія.

Пі­сля огля­ду те­ри­то­рії та об’єктів ар­се­на­лу, спіл­ку­ва­н­ня з пред­став­ни­ка­ми ко­ман­ду­ва­н­ня, вій­сько­во­слу­жбов­ця­ми та пра­ців­ни­ка­ми, бу­ло ви­яв­ле­но низ­ку не­до­лі­ків, у то­му чи­слі до­сить сут­тє­вих. Та­ких, які не мо­гли бу­ти усу­не­ні си­ла­ми ко­ле­кти­ву ар­се­на­лу, а по­тре­бу­ва­ли втру­ча­н­ня та до­по­мо­ги Мі­н­обо­ро­ни та Ген­шта­бу.

За ре­зуль­та­та­ми ці­єї по­їзд­ки я на­ді­слав де­пу­тат­ське звер­не­н­ня на адре­су очіль­ни­ків МО та ГШ ЗСУ, в яко­му пе­ре­ра­ху­вав ви­яв­ле­ні не­до­лі­ки з про­ха­н­ням втру­ти­ти­ся в си­ту­а­цію і розв’яза­ти на­яв­ні про­бле­ми.

На жаль, я не мо­жу опу­блі­ку­ва­ти текст звер­не­н­ня, як і від­по­від­ей, че­рез те, що ці до­ку­мен­ти ма­ють гриф та­єм­но­сті. Мо­жу ли­ше ска­за­ти, що ви­яв­ле­ні не­до­лі­ки сто­су­ва­ли­ся обла­шту­ва­н­ня те­хні­чної те­ри­то­рії ар­се­на­лу, умов збе­рі­га­н­ня боє­при­па­сів, удо­ско­на­ле­н­ня си­сте­ми охо­ро­ни, про­ве­де­н­ня низ­ки ор­га­ні­за­цій­них за­хо­дів.

Від­по­віді МО і ГШ бу­ли на­пи­са­ні « під каль­ку » і ма­ли ціл­ком « за­спо­кій­ли­вий » ха­ра­ктер: мов­ляв, усе зна­є­мо, усе ро­би­ться.

Зро­зумі­ло, що за­раз, до про­ве­де­н­ня офі­цій­но­го роз­слі­ду­ва­н­ня, за­ра­но го­во­ри­ти про при­чи­ни нинішніх подій на 6-му ар­се­на­лі. Але впев­не­ний, що за умо­ви не « па­пе­ро­во­го » , а ре­аль­но­го усу­не­н­ня не­до­лі­ків та розв’яза­н­ня про­блем ар­се­на­лу, нинішніх подій мо­жна бу­ло б уникнути. Тим біль­ше, що то­ді, рік то­му, ко­мі­тет ВР з пи­тань на­ціо­наль­ної без­пе­ки та обо­ро­ни одно­стай­но під­три­мав за­пит Мі­н­обо­ро­ни на фі­нан­су­ва­н­ня від­по­від­них за­хо­дів по всіх ар­се­на­лах.

Та­кож за­раз вкрай ва­жли­во, аби бу­ли ви­яв­ле­ні та по­ка­ра­ні справ­жні ви­ну­ва­тці подій — на най­ви­що­му рів­ні від­по­від­аль­них, а не зна­йшли чер­го­во­го «ца­па-від­бу­вай­ла» з пер­со­на­лу ар­се­на­лу. Без цьо­го, як свід­чать чи­слен­ні по­ді­бні по­дії про­тя­гом остан­ніх ро­ків, ми так і бу­де­мо ре­гу­ляр­но бу­ти свід­ка­ми чер­го­вих ви­бу­хів на на­ших скла­дах боє­при­па­сів.

... Сва­то­ве, Но­во­я­ни­соль, Ба­ла­клія, Ка­ли­нів­ка, за­раз Ічня — це вже ді­а­гноз. І з цим по­трі­бно щось ро­би­ти. Не­гай­но та кар­ди­наль­ни­ми за­со­ба­ми.

Ген­на­дій КАРПЮК,

ві йсько­вий жур­на­ліст, ек­сперт ( « День » № 172 за 24 ве­ре­сня 2018 рік):

— Проблема вій­сько­вих арсеналів ви­ма­гає си­стем­но­го розв’ яза­н­ня. По­то­чний стан на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки, прі­о­ри­те­ти та ви­кли­ки, які сто­ять пе­ред се­кто­ром без­пе­ки та обо­ро­ни, не до­зво­ля­ють го­во­ри­ти про те, що Укра­ї­на зда­тна од- но­мо­мен­тно зна­йти не­об­хі­дний ре­сурс на швид­ке онов­ле­н­ня ін­фра­стру­кту­ри, зда­тної на­дій­но і без­пе­чно збе­рі­га­ти 400 ти­ся­чтонн боє­при­па­сів. За по­пе­ре­дні­ми роз­ра­хун­ка­ми, для та­кої роз­бу­до­ви по­трі­бно зна­йти при­бли­зно 10 мі­льяр­дів гри­вень.

Якщо го­во­ри­ти про пра­кти­чну пло­щи­ну ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми убез­пе­че­н­ня вій­сько­вих скла­дів та арсеналів, то дер­жа­ва на­да­ла мо­жли­вість Мі­ні­стер­ству обо­ро­ни Укра­ї­ни фа­кти­чно роз­по­ча­ти тут якусь ре­аль­ну ді­яль­ність ли­ше у 2018- му. До цьо­го ча­су в цій ца­ри­ні від­бу­ва­ли­ся ли­ше так зва­ні під­три­му­валь­ні за­хо­ди.

Цьо­го­рі­чроз­поч ало­ся будівництво сучасних залізобетонних схо­вищ для боє­при­па­сів від­по­від­но до роз­ро­бле­ної ці­льо­вої про­гра­ми. Обра­но об’ єкти, де по­трі­бне пер­шо­чер­го­ве втру­ча­н­ня та по­ча­ток бу­ді­вель­них ро­біт. Ро­зро­бле­но на­ле­жну те­хні­чну документацію, про­ве­де­ні тен­дер­ні про­це­ду­ри, і на по­ча­тку черв­ня стар­ту­ва­ли бу­ді­вель­ні ро­бо­ти. Йде­ться про 15 аб­со­лю­тно но­вих і сучасних за­гли­бле­них ( об­си­пних) схо­вищ на трьох ар­се­на­лах. Ні­чо­го по­ді­бно­го за всю істо­рію укра­їн­ської не­за­ле­жно­сті на­ше вій­сько не ро­би­ло. Зро­зумі­ло, що ця ро­бо­та три­ва­ти­ме ро­ка­ми, адже 2018- му бу­ді­вель­ни­ки ма­ють осво­ї­ти на зга­да­них об’ єктах май­же 500 млн гри­вень за зна­чно біль­шої по­тре­би. Але на­віть та­кий по­ка­зник для Укра­ї­ни є ре­кор­дним.

Най­го­лов­ні­ша пе­ре­ва­га но­вих схо­вищ на­віть не в залізобетонних « ко­ко­нах » , які на­віть у ра­зі над­зви­чай­ної по­дії не да­ва­ти­муть роз­лі­та­ти­ся на ве­ли­ку від­стань боє­при­па­сам, а са­ме в обла­шту­ван­ні су­ча­сни­ми ав­то­ма­ти­чни­ми си­сте­ма­ми охо­ро­ни, спо­ві­ще­н­ня та по­же­жо­га­сі­н­ня, що зво­дять імо­вір­ність не­га­тив­но­го впли­ву люд­сько­го фа­кто­ру май­же до ну­ля.

Ро­бо­та з бу­дів­ни­цтва но­вих скла­дів та подаль­шо­го по­кра­ще­н­ня те­хні­чної укрі­плен­но­сті вій­сько­вих арсеналів три­ва­ти­ме і на­да­лі. Її об­ся­ги 2019го обі­ця­ють бу­ти не мен­ши­ми, аніж по­то­чно­го ро­ку. При­найм­ні, про це го­во­рять по­ка­зни­ки дер­жав­но­го бю­дже­ту Укра­ї­ни на на­сту­пний рік. За бю­дже­тною про­гра­мою « Ути­лі­за­ція боє­при­па­сів, рі­дин­них ком­по­нен­тів ра­ке­тно­го па­ли­ва, озбро­є­н­ня, вій­сько­вої те­хні­ки та ін­шо­го вій­сько­во­го май­на, за­без­пе­че­н­ня жи­ву­чо­сті та ви­бу­хо­по­же­жо­без­пе­ки арсеналів, баз і скла­дів Зброй­них сил Укра­ї­ни» пе­ред­ба­че­ні ви­да­тки пе­ред­ба­че­ні в су­мі по­над 534 млн гри­вень ( за­галь­ний фонд — 509,5 млн гри­вень, спе­цфон­ду — май­же 25 млн гри­вень). Ці ко­шти спря­му­ють на за­хо­ди з ути­лі­за­ції зви­чай­них ви­дів боє­при­па­сів, не­при­да­тних для подаль­шо­го ви­ко­ри­ста­н­ня і збе­рі­га­н­ня, озбро­є­н­ня, вій­сько­вої те­хні­ки і на ство­ре­н­ня умов, що га­ран­ту­ють без­пе­ку на­се­ле­н­ня й го­спо­дар­ських об’ єктів у ра­зі ви­ни­кне­н­ня ава­рій­них си­ту­а­цій на ар­се­на­лах, ба­зах і скла­дах озбро­є­н­ня, ра­кет та боє­при­па­сів ЗСУ.

ФО­ТО РЕЙТЕР

ФО­ТО НАДАНО ПРЕС-СЛУЖБОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.