Схіd OPERA

До 13 жов­тня у Хар­ко­ві від­бу­ва­є­ться гранд-фе­сти­валь

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Оль­га СТЕЛЬМАШЕВСЬКА

Пі­сля про­ве­де­но­го на­при­кін­ці ми­ну­ло­го се­зо­ну мас­шта­бно­го ре­брен­дин­гу Хар­ків­ський на­ціо­наль­ний ака­де­мі­чний те­атр опе­ри та ба­ле­ту ім. М. Ли­сен­ка від­мо­вив­ся від абре­ві­а­ту­ри « ХНАТОБ » і взяв со­бі дру­ге, більш зву­чне ім’я — Схіd OPERA.

На­зва зі­йшла­ся з одно­ймен­ним осін­нім фе­сти­ва­лем, яко­му цьо­го­рі­чви­пов­ни­ло­ся чо­ти­ри ро­ки. Упро­довж фе­сти­ва­лю, який три­ва­ти­ме до 13 жов­тня, хар­ків’яни та го­сті мі­ста по­ба­чать дев’ять опер­них і ба­ле­тних ви­став, а та­кож гран­діо­зний га­ла-ба­лет. «Ро­дзин­кою» фо­ру­му, тра­ди­цій­но, ста­нуть ви­сту­пи зі­рок на­ціо­наль­ної сце­ни, але цьо­го ра­зу, крім іме­ни­тих ар­ти­стів Хар­ків­сько­го, Ки­їв­сько­го, Львів­сько­го та Оде­сько­го те­а­трів опе­ри і ба­ле­ту, участь у фе­сти­ва­лі бе­руть і ди­ри­ген­ти кра­щих ор­ке­стрів Укра­ї­ни, які ди­ри­гу­ють ор­ке­стром Схіd OPERA.

— Ці­ка­во по­ка­за­ти ро­бо­ту рі­зних ди­ри­ген­тів над рі­зни­ми ви­ста­ва­ми з на­шо­го по­то­чно­го ре­пер­ту­а­ру. Більш то­го, во­ни при­ве­зуть із со­бою ар­ти­стів тих те­а­трів, де пра­цю­ють», — ка­же го­лов­ний ди­ри­гент Схіd OPERA Дми­тро МОРОЗОВ, який цьо­го­рі­чві­д­знач ає 25 ро­ків сво­єї ди­ри­гент­ської ді­яль­но­сті. — Схіd OPERA-2018 від­кри­ла­ся опе­рою «Бо­рис Го­ду­нов» Му­сорг­сько­го, яка у нас іде в рід­кі­сній ре­да­кції, оскіль­ки вкрай рід­ко зу­стрі­ча­є­ться в ін­ших те­а­трах, а в нас збе­ре­же­на. Го­лов­ну пар­тію ви­ко­нав со­ліст На­ціо­наль­ної опе­ри Та­рас Штон­да...

Так, опе­рою П. Чай­ков­сько­го «Єв­ге­ній Онє­гін» ди­ри­гу­вав го­лов­ний ди­ри­гент Дні­про­пе­тров­сько­го ака­де­мі­чно­го те­а­тру опе­ри та ба­ле­ту Юрій По­ро­хов­ник.

У про­гра­мі фе­сти­ва­лю та­кож всі три ба­ле­тних ше­дев­ри П. Чай­ков­сько­го. « Спля­ча кра­су­ня » про­йшла під ору­дою го- лов­но­го ди­ри­ген­та Ки­їв­сько­го му­ні­ци­паль­но­го ака­де­мі­чно­го те­а­тру опе­ри і ба­ле­ту для ді­тей та юна­цтва Сер­гія Го­лу­бни­чо­го.

У го­лов­них пар­ті­ях каз­ко­во­го «Лу­скун­чи­ка» ви­сту­пить яскра­вий твор­чий тан­дем ар­ти­стів ба­ле­ту На­ціо­наль­ної опе­ри — Ка­те­ри­на Ку­хар та Оле­ксандр Сто­я­нов. Го­лов­ну пар­тію в ба­ле­ті «Ле­бе­ди­не озе­ро» ви­ко­нає ар­тист На­ціо­наль­ної опе­ри Де­нис Не­дак. Про­від­ну пар­тію в ще одно­му кла­си­чно­му хо­ре­о­гра­фі­чно­му ше­дев­рі — ба­ле­ті Л. Мін­ку­са «Дон Кі­хот» — ви­ко­нає со­ліст Оде­ської ба­ле­тної тру­пи Ан­дрій Пи­са­рєв.

Яскра­вий зра­зок рід­кі­сно­го на на­шій сце­ні жан­ру мо­дерн-ба­ле­ту — «Ко­ле­со Фор­ту­ни» на му­зи­ку К. Ор­фа і М. Ра­ве­ля прой­де під ке­рів­ни­цтвом го­лов­но­го ди­ри­ген­та ака­де­мі­чно­го сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру За­по­різь­кої обла­сної фі­лар­мо­нії В’яче­сла­ва Ре­ді.

Пар­тію гор­дої Кар­мен в опе­рі Ж. Бі­зе ви­ко­нає со­ліс­тка Львів­ської опе­ри Те­тя­на Ва­хнов­ська, за ди­ри­гент­ським пуль­том — го­лов­ний ди­ри­гент Львів­сько­го на­ціо­наль­но­го ака­де­мі­чно­го те­а­тру опе­ри та ба­ле­ту Ми­хай­ло Ду­тчак.

На за­кін­че­н­ня фе­сту про­зву­чить опе­ра Дж. Пуч­чі­ні «Фло­рія То­ска», го­лов­ні пар­тії в якій ви­ко­на­ють за­про­ше­на со­ліс­тка Хар­ків­ської та Ки­їв­ської опер Ма­рія Ма­кса­ко­ва і ла­у­ре­ат між­на­ро­дно­го кон­кур­су, со­ліст Оде­ської опе­ри Олег Зла­ко­ман.

У кон­текс­ті фе­сти­ва­лю слід від­зна­чи­ти та­кож при­йде­шні прем’ єри Схіd OPERА. Ба­лет « Ящик Пан­до­ри » на му­зи­ку ні­ме­цько­го ком­по­зи­то­ра Рі­хар­да Ва­гне­ра — чер­го­вий пре­це­дент по­ста­нов­ки на му­зи­ку цьо­го ком­по­зи­то­ра в Укра­ї­ні слі­дом за Оде­ським те­а­тром опе­ри і ба­ле­ту. «Це те, що у сві­ті вже ро­би­ло­ся, а в Укра­ї­ні — ще ні. Нам хо­че­ться впер­ше по­ста­ви­ти цю ви­ста­ву ра­зом з на­шим мо­ло­дим ба­лет­мей­сте­ром Ан­то­ні­ною Ра­ді­єв­ською » , — го­во­рить Дми­тро Морозов. На­при­кін­ці ж се­зо­ну те­атр ви­пу­стить опе­ру «Лю­бов до трьох апель­си­нів», яка ста­ла одним із най­ве­се­лі­ших і жит­тє­ра­ді­сних тво­рів Сер­гія Про­коф’єва. Во­на та­кож ні­ко­ли ра­ні­ше не зву­ча­ла на сце­ні Хар­ків­сько­го опер­но­го те­а­тру».

До 13 жов­тня

у Хар­ко­ві від­бу­ва­є­ться гранд-фе­сти­валь

ФО­ТО НАДАНО ТЕ­А­ТРОМ СХІD OPERA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.