Про «під­при­єм­ни­цьку і гу­ма­ні­тар­ну» по­лі­ти­ку Ан­ка­ри

Чо­му для Ту­реч­чи­ни ва­жли­ве стра­те­гі­чне пар­тнер­ство з Укра­ї­ною. По­гляд із МЗС

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Для ба­га­тьох укра­їн­ців є оче­ви­дни­ми до­брі від­но­си­ни на­шої кра­ї­ни з Ту­ре­цькою Ре­спу­блі­кою. Під­твер­дже­н­ням цьо­го зокре­ма є ре­гу­ляр­ні зу­стрі­чі лі­де­рів обох дер­жав, під­трим­ка Ан­ка­рою Укра­ї­ни на між­на­ро­дних фо­ру­мах, і ма­со­вий ту­ризм укра­їн­ців на ту­ре­цькі ку­рор­ти, який що­ро­ку ста­вить ре­кор­ди.

ЗМІНА КОНЦЕПЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ

А на чо­му на­справ­ді ґрун­ту­ю­ться та­кі дру­жні від­но­си­ни між обо­ма кра­ї­на­ми, що за­ва­жає пов­ні­стю ре­а­лі­зу­ва­ти ве­ли­че­зний по­тен­ці­ал у дво­сто­рон­ній тор­гів­лі. Про це вда­ло­ся ді­зна­ти­ся укра­їн­ським жур­на­лі­стам під час від­ві­дин мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ Ту­реч­чи­ни у низ­ці бри­фін­гів з ту­ре­цьки­ми ви­со­ко­по­став­ле­ни­ми ди­пло­ма­та­ми.

На по­ча­тку тре­ба від­зна­чи­ти, що Ту­реч­чи­на не­що­дав­но змі­ни­ла кон­це­пцію «нуль про­блем із су­сі­да­ми» на «під­при­єм­ни­цьку і гу­ма­ні­тар­ну» зов­ні­шню по­лі­ти­ку ( Enterprising and humanitarian foreign policy).

Це по­ясню­є­ться тим, роз­по­вів один з ту­ре­цьких ди­пло­ма­тів, що Ту­реч­чи­на, яка остан­нім ча­сом зі­ткну­лась з ба­га­тьма ви­кли­ка­ми, у пер­шу чер­гу з си­рій­ською кри­зою, прийняв­ши 3,5 млн си­рій­ських бі­жен­ців, ви­рі­ши­ла, що ва­жли­во бу­ти при­су­тньою скрізь на між­на­ро­дній аре­ні і за­лу­ча­тись до ви­рі­ше­н­ня кон­флі­ктів, по­пе­ре­дже­н­ня їх. І са­ме го­лов­не, на­го­ло­сив спів­ро­змов­ник у роз­мо­ві із жур­на­лі­ста­ми не під за­пис, що на­да­ю­чи до­по­мо­гу Ту­реч­чи­на, яка ста­ла най­біль­шим до­но­ром до­по­мо­ги ($7,208 млрд) ми­ну­ло­го ро­ку, не ста­вить умов кра­ї­нам-ре­ці­пі­єн­там.

При цьо­му Ту­реч­чи­на ви­ко­ри­сто­вує як істо­ри­чні, так і ре­лі­гій­ні зв’яз­ки, щоб ве­сти діа­лог з та­ки­ми кра­ї­на­ми, які по­тер­па­ють від кри­зи. Ди­пло­мат на­звав при­кла­ди на­да­н­ня до­по­мо­ги на рів­ні сіл, ко­ли лю­дям ство­рю­ють пе­кар­ні, щоб ті мо­гли пе­кти со­бі хліб.

Слід за­зна­чи­ти, що в Ту­реч­чи­ни є під­ґрун­тя, аби ста­ти най­біль­шим між­на­ро­дним до­но­ром. Ця кра­ї­на за сво­єю еко­но­мі­кою є п’ятою в Єв­ро­пі, 17-юу сві­ті, і то­рік її ВВП ста­но­вив ($851 млрд).

ВІД ПРИВІЛЕЙОВАНОГО ДО СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

Ту­ре­цькі ди­пло­ма­ти за­зна­ча­ють, що стра­те­гі­чне ба­че­н­ня їхньої кра­ї­ни що­до Укра­ї­ни сфор­му­ва­лось дав­но. «Ту­ре­цька Ре­спу­блі­ка і за сто ро­ків до­сі чі­тко ба­чить Укра­ї­ну де­мо­кра­ти­чною, до­бре уря­до­ва­ною. Ре­фор­мо­ва­ною, яка бу­де про­е­кту­ва­ти ста­біль­ність все­ре­ди­ні і по її су­сід­ству», на­го­ло­сив ін­ший ди­пло­мат. За йо­го сло­ва­ми, це осно­ва­на ме­та, яку ми ба­чи­мо пе­ред на­ми. Він роз­по­вів, що згі­дно із цим стра­те­гі­чним ми­сле­н­ням, «ми ого­ло­си­ли Укра­ї­ну при­ві­ле­йо­ва­ним пар­тне­ром 2003 ро­ку, але ро­зви­ток між­на­ро­дної си­ту­а­ції не до­зво­лив нам транс­фор­му­ва­ти йо­го в стра­те­гі­чне пар­тнер­ство».

За йо­го сло­ва­ми, ли­ше 2011 ро­ку вда­ло­ся пе­ре­йти від привілейованого до стратегічного партнерства, зав­дя­ки ство­рен­ню Стра­те­гі­чної ра­ди ви­со­ко­го рів­ня між Укра­ї­ною та Ту­реч­чи­ною — що­рі­чної зу­стрі­чі пре­зи­ден­тів обох кра­їн ра­зом з мі­ні­стра­ми і ке­рів­ни­ка­ми ін­ших дер­жав­них ор­га­нів.

Як ві­до­мо, цьо­го ро­ку не бу­ло са­мі­ту обох лі­де­рів. Ди­пло­мат зі­знав­ся, що у ньо­го є від­чу­т­тя, що ця зу­стріч від­бу­де­ться ско­ро.

ПРО САМІТ ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТІВ І ЗВТ

Спів­ро­змов­ник та­кож за­зна­чив, що ми­ну­ло­го ро­ку обо­рот між на­ши­ми кра­ї­на­ми ста­но­вив $4,1 млрд із зро­зумі­лих при­чин до­сі не до­ся­гну­то про­го­ло­ше­них ці­лей — $ 10 — $20 млрд об­ся­гу тор­гів­лі.

«Але ми до­три­му­є­мось цих цифр, вра­хо­ву­ю­чи фі­зи­чні об­ста­ви­ни на мі­сці, на­ма­га­є­мось ди­вер­си­фі­ку­ва­ти тор­гів­лю і прі­о­ри­те­том но­мер один для нас є під­пи­са­н­ня уго­ди про Зо­ну віль­ної тор­гів­лі. Якщо ми хо­че­мо здій­сни­ти кіль­кі­сний та які­сний стри­бок у на­ших еко­но­мі­чних від­но­си­нах, то ЗВТ є на­рі­жним ка­ме­нем у цьо­му від­но­шен­ні. Са­ме то­му ми на­по­ля­га­є­мо на під­пи­сан­ні уго­ди про ЗВТ», за­ува­жив ди­пло­мат.

За йо­го сло­ва­ми, ве­ли­ке зна­че­н­ня та­кож ма­ють кон­та­кти між лю­дьми. І для цьо­го уря­ди обох кра­їн до­мо­ви­лись про здій­сне­н­ня по­їздок за вну­трі­шні­ми ID-кар­тка­ми. І вна­слі­док цьо­го зна­чно зріс ту­ризм. То­рік кіль­кість укра­їн­ців, які від­ві­да­ли Ту­реч­чи­ну, по­би­ла но­вий ре­корд, ся­гнув­ши 1,3 млн чо­ло­вік. Тим ча­сом кіль­кість ту­ре­цьких ту­ри­стів в Укра­ї­ну теж зро­стає і ся­гає 270 тис. осіб.

Ди­пло­мат роз­по­вів, що під час ві­зи­ту в Ту­реч­чи­ну в ми­ну­ло­му ро­ці прем’єр Грой­сман за­явив, Ту­реч­чи­на та Укра­ї­на ма­ють ве­ли­че­зний по­тен­ці­ал для спів­пра­ці, із обох сто­рін на всіх рів­нях існує по­лі­ти­чна во­ля обер­ну­ти цей по­тен­ці­ал у ши­ро­ко­мас­шта­бну кі­не­ти­чну енер­гію і спів­пра­цю.

По­чи­на­ю­чи від еко­но­мі­ки до обо­рон­ної сфе­ри, від енер­ге­ти­ки до сіль­сько­го го­спо­дар­ства, ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня до ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чно­го ви­ро­бни­цтва, про­дов­жив спів­ро­змов­ник, «ми ма­є­мо ве­ли­че­зний по­тен­ці­ал і наш еко­но­мі­чний се­ктор на­ма­га­є­ться від­кри­ти йо­го. Нам ще тре­ба ба­га­то зро­би­ти, але ми ма­є­мо енер­гію, во­лю, ба­жа­н­ня йти до по­став­ле­них ці­лей».

За йо­го сло­ва­ми, ба­га­то ту­ре­цьких ін­ве­сто­рів пра­цює в Укра­ї­ні, і ми хо­че­мо збіль­ши­ти їх кіль­кість. Хо­ча во­ни сти­ка­ю­ться з пев­ни­ми бю­ро­кра­ти­чни­ми про­бле­ма­ми, по­мі­ти­ли про­грес в укра­їн­ських ре­фор­мах і осо­бли­во за­хо­плю­є­мось тим, що ваш уряд здій­снює це у ду­же скла­дних умо­вах, пра­кти­чно під час про­ве­де­н­ня бо­йо­вих дій.

«Ми ро­зу­мі­є­мо, що це не­лег­ко ро­би­ти. Однак на­ші ком­па­нії за­ці­кав­ле­ні в Укра­ї­ні то­му, що мен­ше у нас бу­де про­блем, що мен­ше бу­де бю­ро­кра­тії, то біль­ше бу­де ін­ве­сти­цій, тор­го­вель­ний обо­рот», ска­зав спів­ро­змов­ник.

ПРО ЦІННІСТЬ ДЛЯ УКРА­Ї­НИ ДІАЛОГУ АН­КА­РИ З МОСКВОЮ

На за­пи­та­н­ня «Дня» чи має Ро­сія вплив на по­лі­ти­ку Ту­реч­чи­ни що­до Укра­ї­ни, ди­пло­мат за­явив на­сту­пне: «На­звіть ме­ні ін­шу кра­ї­ну, яка так ви­ра­зно і ду­же чі­тко за­яви­ла свою по­зи­цію про­ти ане­ксії Кри­му Ро­сі­єю, що ми ні­ко­ли не ви­зна­є­мо ане­ксію Кри­му. І ро­сі­я­ни зна­ють про на­шу по­зи­цію. Але рі­чу тім, що Ро­сія є ре­аль­ні­стю, як ді­я­ти в цьо­му ви­пад­ку? Один шлях за­гна­ти Ро­сію в глу­хий кут, ізо­лю­ва­ти її, ро­би­ти ви­гляд, що во­на не існує. Як­би ми це зро­би­ли, то двоє крим­ських та­тар, яких ми звіль­ни­ли, бу­ли б до­сі у в’язни­ці. Ми під­три­му­є­мо Укра­ї­ну на між­на­ро­дній аре­ні. На­ша кра­ї­на під­три­ма­ла всі ре­зо­лю­ції, які Укра­ї­на за­про­по­ну­ва­ла на го­ло­су­ва­н­ня в ООН. При­чо­му ча­сто ми є спів­спон­со­ра­ми про­е­ктів ре­зо­лю­цій, які го­тує Укра­ї­на».

За сло­ва­ми спів­ро­змов­ни­ка, те, що Ту­реч­чи­на має пря­мий ді­є­вий діа­лог з Москвою, є ви­гі­дним для Укра­ї­ни. «І ми за­ува­жу­є­мо це на на­ших офі­цій­них зу­стрі­чах з на­ши­ми укра­їн­ськи­ми дру­зя­ми. І це не змі­ни­ться. То­му ми бу­де­мо три­ма­ти на­ші ка­на­ли ко­му­ні­ка­ції з Ро­сі­єю від­кри­ти­ми. І бу­де­мо на­ма­га­тись ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти їх з ви­го­дою для Укра­ї­ни. Ми не фор­му­є­мо на­шу по­лі­ти­ку що­до Укра­ї­ни, див­ля­чись на Мо­скву, і ми не фор­му­є­мо на­шу по­лі­ти­ку що­до Ро­сії, див­ля­чись на Ки­їв. У нас є вла­сні ін­те­ре­си, у нас є свій по­ря­док ден­ний, як це має мі­сце у будь-якій ін­шій кра­ї­ні. Ми не ро­би­мо ви­бір між За­хо­дом і Ро­сі­єю, і не хо­че­мо ро­би­ти ви­бір між Чор­ним і Се­ред­зем­ним мо­рем, ми є ча­сти­ною всьо­го цьо­го. Ось чо­му ми хо­че­мо під­три­му­ва­ти дру­жні від­но­си­ни на­скіль­ки це мо­жли­во з усі­ма ци­ми пар­тне­ра­ми», — на­го­ло­сив він.

Від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня жур­на­лі­стів що­до очі­ку­вань Ан­ка­ри від май­бу­тніх ви­бо­рів в Укра­ї­ні, ди­пло­мат ви­сло­вив спо­ді­ва­н­ня, що во­ни від­бу­ду­ться глад­ко і ми бу­де­мо очі­ку­ва­ти на про­дов­же­н­ня спів­пра­ці з Укра­ї­ною. «Якщо ми ба­чи­ли ве­ли­кий по­тен­ці­ал спів­пра­ці з Укра­ї­ною сто ро­ків то­му, про­дов­жив він, ко­ли на­шою сто­ли­цею був Стам­бул, і за сто ро­ків ми ка­же­мо те са­ме. І ця по­зи­ція не змі­ню­є­ться з дня на день. Від одно­го уря­ду до ін­шо­го. Ми тут є силь­ним пар­тне­ром і ми та­ки­ми за­ли­ши­мось, так са­мо як ва­ша кра­ї­на. То­му пі­сля ви­бо­рів ми з не­тер­пі­н­ням бу­де­мо пра­гну­ти ру­ха­тись на­віть да­лі. Але я хо­чу вас за­пев­ни­ти, що ми тут є силь­ним пар­тне­ром Укра­ї­ни і хоч­би яки­ми бу­ли на­ші сто­сун­ки з ро­сі­я­на­ми, це є цін­ним для Укра­ї­ни».

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.