#Пра­ва­За­хи­сни­ків

Den (Ukrainian) - - День України -

Мі­ні­стер­ство юсти­ції Укра­ї­ни роз­по­чи­нає ін­фор­ма­цій­ну кам­па­нію

Мі­ні­стер­ство юсти­ції Укра­ї­ни в ме­жах про­е­кту «Я МАЮ ПРА­ВО!» роз­по­чи­нає ін­фор­ма­цій­ну кам­па­нію #Пра­ва­За­хи­сни­ків, спря­мо­ва­ну на ін­фор­му­ва­н­ня уча­сни­ків бо­йо­вих дій про їхні пра­ва, по­ві­дом­ляє www.kmu.gov.ua. У ме­жах ін­фор­ма­цій­ної кам­па­нії ве­те­ра­нам АТО бу­де роз’ясне­но про­це­ду­ру отри­ма­н­ня без­опла­тної пра­во­вої до­по­мо­ги, по­ря­док без­опла­тно­го отри­ма­н­ня зе­мель­ної ді­лян­ки, по­ві­дом­ле­но про на­яв­ні піль­ги на опла­ту жи­тло­во-ко­му­наль­них по­слуг та про­їзд.

Зокре­ма за­хи­сни­ки ма­ють пра­во на: отри­ма­н­ня пер­вин­ної та вто­рин­ної пра­во­вої до­по­мо­ги; пер­шо­чер­го­ве від­ве­де­н­ня зе­мель­них ді­ля­нок для осо­би­сто­го се­лян­сько­го го­спо­дар­ства; ве­де­н­ня са­дів­ни­цтва; бу­дів­ни­цтва і об­слу­го­ву­ва­н­ня жи­ло­го бу­дин­ку, го­спо­дар­ських бу­ді­вель і спо­руд у се­лах; ін­ди­ві­ду­аль­но­го да­чно­го бу­дів­ни­цтва; бу­дів­ни­цтва га­ра­жів; зниж­ки на опла­ту ко­ри­сту­ва­н­ня жи­тлом, ко­му­наль­ни­ми по­слу­га­ми, вар­то­сті па­ли­ва; без­ко­штов­ний про­їзд мі­ським, при­мі­ським і між­мі­ським ав­то­транс­пор­том та до­да­тко­во між­мі­ським за­лі­зни­чним, во­дним, по­ві­тря­ним або ав­то­мо­біль­ним в оби­два на­прям­ки.

Та­кож уча­сни­кам бо­йо­вих дій, осо­бам з ін­ва­лі­дні­стю вна­слі­док вій­ни, чле­нам сі­мей за­ги­блих вна­слі­док вій­ни пе­ред­ба­че­на що­рі­чна ра­зо­ва гро­шо­ва до­по­мо­га. Крім цьо­го, за­ко­но­дав­ством пе­ред­ба­че­не без­опла­тне ме­ди­чне за­без­пе­че­н­ня, про яке бу­де де­таль­но озна­йом­ле­но під час ін­фор­ма­цій­ної кам­па­нії Мін’юсту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.