Пі­сні про во­лю і сво­бо­ду

Ан­самбль «Хо­рея ко­за­цька» 14 жов­тня ви­сту­пить у На­ціо­наль­ній фі­лар­мо­нії

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­ся НАЙДЮК

«Уме­не все жи­т­тя про­хо­дить під аком­па­не­мент ре­во­лю­цій, бун­тів і пов­стань», — жар­тує Та­рас КОМПАНІЧЕНКО, лі­дер гур­ту «Хо­рея ко­за­цька» . Він ві­до­мий як ви­ко­на­вець на лі­рі, ко­бзі й «ста­ро­світ­ській» бан­ду­рі. Му­зи­кант до­слі­джує і по­пу­ля­ри­зує укра­їн­ську пі­сен­ну тра­ди­цію від най­дав­ні­ших ча­сів, є знав­цем по­е­зії до­би ви­зволь­них зма­гань. Компаніченко був в епі­цен­трі вкра­їн­ських ре­во­лю­цій: да­вав де­ся­тки кон­цер­тів під час Ре­во­лю­ції на гра­ні­ті в 1990-х, у пе­рі­од По­ма­ран­че­вої ре­во­лю­ції 2004-го та Ре­во­лю­ції гі­дно­сті 2013—2014 ро­ків. Ство­ре­ний ним 2005 ро­ку ан­самбль дав­ньої му­зи­ки «Хо­рея ко­за­цька» спів­ає ма­ло­ві­до­мі укра­їн­ські пі­сні, кан­ти, від­най­де­ні в ар­хі­вах, у ру­ко­пи­сних та дру­ко­ва­них збір­ни­ках. Що­до сце­ні­чно­го імі­джу му­зи­кан­тів у гур­ті Ком­па­ні­чен­ка, то ша­ро­ва­ри тут не є вир­ва­ним із кон­текс­ту опе­ре­тко­вим еле­мен­том, що від­си­лає до та­кої со­бі ка­зен­ної «укра­їн­сько­сті» чи «ко­за­цько­сті». Во­ни тут є ли­ше менш по­мі­тною час­ткою строю ко­за­цької стар­ши­ни (по­верх них одя­га­ю­ться шов­ко­ві жу­па­ни й окса­ми­тні кун­ту­ші, га­пто­ва­ні зо­ло­том ка­пта­ни). За­га­лом му­зи­чні ре­кон­стру­кції «Хо­реї Ко­за­цької» ви­ра­зно тя­жі­ють до ви­со­ких зраз­ків укра­їн­сько­го ба­ро­ко і до «ви­що­го» ре­гі­стру фоль­кло­ру.

На По­кро­ву кон­церт «Хо­реї ко­за­цької» у фі­лар­мо­нії від­бу­де­ться за під­трим­ки ГО «Кра­ї­на мрій» під па­тро­на­том Оле­га Скри­пки. У про­гра­мі «Вже во­скре­сла Укра­ї­на» про­зву­чать пі­сні кіль­кох укра­їн­ських ре­во­лю­цій, зокре­ма ми по­чу­є­мо ва­рі­ант гім­ну «Ще не вмер­ла Укра­ї­на» в оброб­ці Оле­ксан­дра Ко­ши­ця 1920 ро­ку та ін­ші ле­ген­дар­ні тво­ри.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.