Укра­їн­ці пе­ре­пла­чу­ють за мо­ло­ко

Екс­пер­ти по­ра­ху­ва­ли: став­ка ПДВ на мо­ло­чні про­ду­кти в Укра­ї­ні на 15% ви­ща, ніж у єв­ро­пей­ських кра­ї­нах

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУ­БРО­ВИК-РОХОВА, «День»

Укра­їн­ці зна­чно пе­ре­пла­чу­ють за жит­тє­во не­об­хі­дні про­ду­кти, ска­жі­мо, за мо­ло­ко, то­му зму­ше­ні змен­шу­ва­ти їхню кіль­кість у ра­ціо­ні. Дер­жав­на слу­жба ста­ти­сти­ки по­ві­дом­ляє, що 2017 рік став ро­ком ре­кор­дно низь­ко­го рів­ня спо­жи­ва­н­ня мо­ло­чних про­ду­ктів на ду­шу на­се­ле­н­ня — 188,5 кг на лю­ди­ну при нор­мі 380 кг, і по­ка­зни­ки про­дов­жу­ють па­да­ти.

В Асо­ці­а­ції ви­ро­бни­ків мо­ло­ка (АВМ) ствер­джу­ють, що при­чи­на у сло­ві з трьох букв — ПДВ. Мо­ло­чни­ки по­ра­ху­ва­ли, що став­ка по­да­тку на до­да­ну вар­тість є най­ви­щою се­ред єв­ро­пей­ських кра­їн і ста­но­вить 20%, то­ді як у Ні­меч­чи­ні — 7%, у Фран­ції — 5,5%, а в Поль­щі вза­га­лі — 5%. «Та­ким чи­ном, як­би став­ка ПДВ в Укра­ї­ні ста­ла хо­ча б на рі­вень Ні­меч­чи­ни, то ці­ни бу­ли б на­бли­же­ни­ми до та­ких: мо­ло­ко 3,2% жир­но­сті — 24,19 грн/кг за­мість по­то­чної 28,27 грн/кг; ма­сло — 176,78 грн/кг за­мість сьо­го­дні­шньої 206,53 грн/кг; сир «ро­сій­ський» 50% жир­но­сті — 156,64 грн/кг за­мість 183 грн/кг», — іде­ться у по­ві­дом­лен­ні прес-слу­жби АВМ.

«Ще де­сять ро­ків та­кої політики, і ми бу­де­мо зму­ше­ні за­бу­ти про пи­та­н­ня роз­ши­ре­н­ня асор­ти­мен­ту чи ви­хо­ду на ін­ші ринки, а до­ве­де­ться розв’язу­ва­ти про­бле­ми здо­ров’я на­ції», — го­во­рить ке­рів­ник про­е­кту «Гур­то­ві за­ку­пів­лі мо­ло­ка» Оле­на ЖУПІНАС.

Ва­жли­во зга­да­ти і про ско­ро­че­н­ня по­го­лів’я ко­рів в Укра­ї­ні — мі­нус 7,5% за остан­ні п’ять ро­ків. Умов­ний мо­ло­чний ін­декс (УМІ), який ви­ко­ри­сто­ву­є­ться як ін­ди­ка­тор рен­та­бель­но­сті ви­ро­бни­цтва, ли­ше про­тя­гом остан­ніх ше­сти мі­ся­ців упав на 40%. Во­стан­нє та­кий тренд від­зна­чав­ся 2012 ро­ку.

«Ва­жли­во пам’ята­ти, що мо­ло­чна га­лузь Єв­ро­пи три­ма­є­ться на держ­під­трим­ці, з ро­ку в рік де­мон­стру­ю­чи свою зби­тко­вість. В ЄС діє ряд про­грам під­трим­ки мо­ло­чно­го фер­мер­ства — як ста­біль­них ( на­при­клад, за пра­ців­ни­ка) так і си­ту­а­тив­них (скла­дна си- ту­а­ція на рин­ку, при­му­со­ве збу­ва­н­ня по­го­лів’я і змен­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва мо­ло­ка). Якщо ми хо­че­мо під­ня­ти рен­та­бель­ність мо­ло­чно­го бі­зне­су в Укра­ї­ні, то не­об­хі­дно ство­ри­ти схо­жі пра­ви­ла гри на вну­трі­шньо­му рин­ку», — за­зна­чи­ла ві­це-пре­зи­дент АВМ Ган­на ЛАВРЕНЮК.

Для по­лі­пше­н­ня си­ту­а­ції, яка скла­ла­ся сьо­го­дні на мо­ло­чно­му рин­ку Укра­ї­ни, Асо­ці­а­ція ви­ро­бни­ків мо­ло­ка до­лу­чи­ла сво­їх екс­пер­тів до роз- роб­ки за­ко­но­про­е­ктів № 74201,2 «Про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни що­до зни­же­н­ня став­ки по­да­тку на до­да­ну вар­тість для де­яких ви­дів сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції».

«За­ко­но­про­ект про зни­же­н­ня став­ки ПДВ на мо­ло­чні про­ду­кти дасть мо­жли­вість зро­би­ти їх до­сту­пні­ши­ми для пе­ре­сі­чно­го спо­жи­ва­ча й під­ви­щи­ти по­пит на вну­трі­шньо­му рин­ку», — ка­же Ган­на Лавренюк.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.