Усмі­хні­ться сво­є­му стра­ху!

Зро­би­ти це мо­жна на ви­став­ці ілю­стра­тор­ки Же­ні По­ло­сі­ної в Ки­є­ві

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, фо­то Ми­ко­ли ТИМЧЕНКА, «День»

«Ме­ні стра­шно» — та­кна­зи­ва­є­ться се­рія ро­біт Же­ні, яку пред­ста­ви­ли в про­сто­рі Orthodox. Ви упі­зна­є­те ба­га­то си­ту­а­цій, зо­бра­же­них на цих ма­люн­ках гу­аш­шю. Ві­чний страх, що пра­ска не ви­мкне­на, з кра­на те­че, кон­фор­ка го­рить, і по­ки ти, ска­жі­мо, на ро­бо­ті, су­сі­дів за­л­лє, ста­не­ться по­же­жа, і все це в гран­діо­зно­му мас­шта­бі. Або от те­ле­фо­ну­єш ма­мі, во­на не бе­ре слу­хав­ку, й одра­зу по­чи­на­єш па­ні­ку­ва­ти, а не­за­ба­ром ви­яв­ля­є­ться, що та про­сто бу­ла в ду­ші (і як­ба­тьки ви­три­му­ва­ли, ко­ли ми пі­сля шко­ли за­гу­лю­ва­лись десь до­пі­зна?). Все це на­ма­льо­ва­но якось по-до­бро­му і з гу­мо­ром — так, що на­віть най­за­пе­клі­шим стра­хам хо­че­ться усмі­хну­ти­ся. Смі­ли­во ро­біть це до 23 жов­тня, до­ки три­ва­ти­ме ви­став­ка.

«КО­ЛИ ОБИРАЄШ ПЕВ­НУ ТЕМУ — ЦЕ ВЖЕ ВИСЛОВЛЮВАННЯ»

Же­ня ПОЛОСІНА та­кпо­яснює, чо­му ви­рі­ши­ла ство­ри­ти про­ект про стра­хи: «Це та­ка его­їсти­чна ме­та, пев­ним чи­ном те­ра­пев­ти­чна для ме­не. В ме­не чи­ма­ло стра­хів, я ча­сто на них зо­се­ре­джу­юсь і ка­та­стро­фі­зую пев­ні ре­чі. Тож ви­рі­ши­ла, що, мо­жли­во, якщо зо­бра­жу та­кі ре­чі, це ме­ні до­по­мо­же. По-дру­ге, ду­маю, біль­шість стра­хів, які є в ме­не, до­во­лі уні­вер­саль­ні. Й хтось мо­же по­ре­фле­ксу­ва­ти ра­зом зі мною, кра­ще пі­зна­ти се­бе».

Та­кож Же­ня ство­рює, по су­ті, гра­фі­чні ре­пор­та­жі з рі­зних подій, та­ких як Марш рів­но­сті або акція про­ти за­бо­ро­ни абор­тів. Де­я­кі з цих ро­біт теж мо­жна по­ба­чи­ти на ви­став­ці. «В будь-яко­му ра­зі, це до­ку­мен­та­ція. При­вер­не­н­ня ува­ги — до­во­лі ши­ро­ке по­ня­т­тя, але, ко­ли ти акцен­ту­єш вла­сну ува­гу, оби­ра­ю­чи пев­ну тему, це вже висловлювання. І ме­ні ви­да­є­ться ва­жли­вим до­ку­мен­ту­ва­ти і та­ким чи­ном акту­а­лі­зу­ва­ти пев­ні те­ми», — роз­по­від­ає ілю­стра­тор­ка.

До сло­ва, ра­зом із Ан­ною Іва­нен­ко Же­ня за­сну­ва­ла сту­дію « Се­рі/граф», яка за­йма­є­ться дру­ко­ва­ною гра­фі­кою, гра­фі­чним ди­зай­ном та ілю­стра­ці­єю. Ху­до­жни­ці ство­рю­ють ди­зайн-про­е­кти, по­сте­ри для рі­зних подій та оформ­ле­н­ня кни­жок.

ФЕ­СТИ­ВАЛЬ ПРИНТУ

А ще Же­ня та Аня ра­зом із Ана­ста­сі­єю Са­мой­лен­ко та Вар­ва­рою Пе­ре­крест ор­га­ні­зу­ва­ли фе­сти­валь ру­чно­го дру­ку « ПРИНТ ФЕСТ _/100», який від­бу­вав­ся вже три­чі. «Фе­сти­валь є ни­зо­вою іні­ці­а­ти­вою, в нас не­має спон­со­рів і яки­хось ко­мер­цій­них пар­тне­рів, і це для нас ва­жли­во. Ро­би­ти це нам у пер­шу чер­гу до­по­ма­га­ють одно­дум­ці, — ді­ли­ться Же­ня. — Остан­ні два ро­ки «ПРИНТ ФЕСТ» від­бу­вав­ся в ар­т­про­сто­рі Plivka, і ми ду­же вдя­чні йо­го ко­ман­ді, бо ці лю­ди ви­сту­па­ють не ли­ше на­ши­ми пар­тне­ра­ми, які про­сто на­да­ють при­мі­ще­н­ня, але та­кож за­ці­кав­ле­ні в по­ши­рен­ні принту. В фе­сти­ва­лі бе­ре участь ба­га­то ху­до­жни­ків, і це теж ва­жли­во — те, що ми ма­є­мо пев­ний кре­дит до­ві­ри від ми­тців і мис­ткинь».

За сло­ва­ми Же­ні, сьо­го­дні спіль­но­та тих, хто за­йма­є­ться ру­чним дру­ком, в Укра­ї­ні ро­сте. Лю­ди по­чи- на­ють ро­би­ти це, бо, на­при­клад, на то­му са­мо­му фе­сти­ва­лі принту є мо­жли­вість пря­мо­го діалогу з гля­да­чем.

МАГНІТ ДЛЯ ІЛЮСТРАТОРІВ

Про­ве­сти ви­став­ку в Orthodox Же­ні за­про­по­ну­вав клуб ілюстраторів Pictoric. «Ме­ні зда­є­ться, Же­ня обра­ла не зов­сім кла­си­чну тему для ілю­стра­цій, але це має су­ча­сний ви­гляд, ви­став­ка ви­три­ма­на кон­це­пту­аль­но. Це ці­ка­во: че­рез мо­ву гра- фі­ки, ілю­стра­ції по­ка­зу­ва­ти те­ми, мо­жли­во, на­віть скла­дні пси­хо­ло­гі­чно. Але во­ни мо­жуть спри­йма­ти­ся і сер­йо­зно, і во­дно­час іро­ні­чно», — ка­же Олег ГРИЩЕНКО, спів­ку­ра­тор клу­бу ілюстраторів Pictoric.

У клу­бі від­кри­ті до но­вих ав­то­рів. «На­сам­пе­ред нам ці­ка­во по­ка­зу­ва­ти рі­зно­пла­но­вих укра­їн­ських ілюстраторів, — за­ува­жує Олег Грищенко. — Є з чо­го оби­ра­ти, є кла­сні ху­до­жни­ки. І ви­хо­дить, що фа­кти­чно Orthodox — чи не єди­не мі­сце в Ки­є­ві, в Укра­ї­ні, де ілю­стра­тор мо­же по­ка­за­ти свої ро­бо­ти. Яки­хось спе­ці­а­лі­зо­ва­них ми­сте­цьких то­чок, де фо­ку­су­ю­ться са­ме на ілю­стра­ції, книж­ко­вій гра­фі­ці май­же не­має. Біль­шість ілюстраторів ві­до­мі он-лайн, у пев­них ви­да­н­нях, але в ба­га­тьох пер­ша пер­со­наль­на ви­став­ка від­бу­ва­є­ться са­ме тут».

«ЛЮ­ДЯМ ЦІКАВИЙ АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПРОДУКТ»

Orthodox існує вже пів­то­ра ро­ку, нав­ко­ло ньо­го сфор­му­ва­ло­ся пев­не ко­ло по­ці­но­ву­ва­чів ілю­стра­ції. Яксмі­ю­чись ка­же Олег, уже є кон­тин­гент не­зна­йо­мих са­мим ху­до­жни­кам лю­дей, які по­стій­но при­хо­дять на ви­став­ки. Лю­ди зна­ють, що тут мо­жна по­ди­ви­ти­ся но­ві ілю­стра­ції, при­дба­ти ро­бо­ту, що спо­до­ба­лась, по­спіл­ку­ва­ти­ся з авторами. В клу­бі ба­чать хо­ро­ший по­тен­ці­ал ці­єї іні­ці­а­ти­ви і мо­жли­вість роз­ви­ва­ти­ся, ро­би­ти но­ві пер­со­наль­ні та ку­ра­тор­ські ви­став­ки.

Сам Pictoric го­ту­є­ться до пре­зен­та­ції во­се­ни між­на­ро­дно­го укра­їн­сько-ні­ме­цько­го про­е­кту на тему прав лю­ди­ни. «В гру­по­вих про­е­ктах ми на­ма­га­є­мо­ся ста­ви­ти більш скла­дні те­ми, — за­ува­жує Олег Грищенко. — В да­но­му ви­пад­ку, з одно­го бо­ку, є су­хі бю­ро­кра­ти­чні да­ні, а ось є мо­жли­вість по­ка­за­ти ре­фле­ксії на тему ні­ме­цьких пи­сьмен­ни­ків і укра­їн­ських ху­до­жни­ків-ілюстраторів. Про­ект бу­де пред­став­ле­ний у кіль­кох ме­діа: і он-лайн, і якви­ставк а, і якви­да­н­ня з текс­том та ілю­стра­ці­я­ми».

Між ін­шим то­рікк луб ство­рив се­рію пла­ка­тів на тему ме­ді­а­гра­мо­тно­сті в ме­жах про­е­кту «До­ві­ряй, але пе­ре­ві­ряй». «Ми роз­гля­да­є­мо Pictoric якк уль­тур­но-со­ці­аль­ний про­ект, і за до­по­мо­гою то­го, що мо­же­мо ро­би­ти які­сно, про­бу­є­мо спіл­ку­ва­ти­ся на рі­зні те­ми. Щоб гра­фі­ка та ілю­стра­ція бу­ли не про­сто до­да­тком до пев­них іні­ці­а­тив, а са­мо­до­ста­тнім ме­діа, яке теж мо­же роз­кри­ва­ти і скла­дні, і ве­се­лі те­ми, — ка­же Олег. — Лю­ди спри­йма­ють це, є по­пит на та­кий альтернативний ві­зу­аль­ний продукт, що на­ди­хає нас».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.