ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Підготував Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1665 р.

1861 р.

1932 — у Хар­ків­сько­му фі­зи­ко-те­хні­чно­му ін­сти­ту­тів­пер­ше в СРСР про­ве­ли ядер­ну ре­а­кцію з роз­ще­пле­н­ня атом­но­го ядра лі­тію. Са­ме в цей час свої стра­шні «жни­ва» в Укра­ї­нів­же зби­рав Го­ло­до­мор;

1940 — у Кра­ко­ві­ство­ри­ли Ре­во­лю­цій­ний про­від ОУН на чо­лі­зі­Сте­па­ном Бан­де­рою.

1665 — пра­в­обе­ре­жні­пол­ков­ни­ки обра­ли Пе­тра До­ро­шен­ка ( 1627— 1698) тим­ча­со­вим геть­ма­ном Пра­в­обе­ре­жної Укра­ї­ни;

1861 — на­ро­див­ся Фрі­тьоф Нан­сен, зна­ме­ни­тий нор­везь­кий по­ляр­ний до­слі­дник-ман­дрів­ник, ви­да­тний гро­мад­ський ді­яч, гу­ма­ніст, за­хи­сник по­тер­па­ю­чи від го­ло­ду (яскра­вий приклад — Укра­ї­на 1921— 1922 р.р.), ре­пре­со­ва­них й при­гно­бле­них лю­дей. Ла­у­ре­ат Но­бе­лів­ської пре­мії ми­ру 1922 ро­ку «за ба­га­то­рі­чні зу­си­л­ля з на­да­н­ня до­по­мо­ги без­за­хи­сним». По­мер 1930 р.;

1889 — на­ро­див­ся Ми­хай­ло Драй-Хма­ра, яскра­во обда­ро­ва­ний укра­їн­ський по­ет, лі­те­ра­ту­ро­зна­вець, пе­ре­кла­дач. За­ги­нув в сі­чні 1939 ро­ку в кон­цта­бо­рі ГУЛАГу на Ко­ли­мі;

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.