«Дер­жа­ва хо­че еко­но­ми­ти, але...»

Про пер­ші пів­ро­ку ро­бо­ти На­ціо­наль­ної слу­жби здо­ров’я

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - JІн­на ЛИХОВИД, «День»

По­над 12 міль­йо­нів укра­їн­ців укла­ли до­го­во­ри з сі­мей­ни­ми лі­ка­ря­ми, те­ра­пев­та­ми та пе­ді­а­тра­ми, а близь­ко 600 за­кла­дів охо­ро­ни здо­ров’я отри­му­ють ко­шти на­пря­му від На­ціо­наль­ної слу­жби здо­ров’я Укра­ї­ни. Це про­мі­жні ре­зуль­та­ти ро­бо­ти НСЗУ за пер­ші пів­ро­ку ді­яль­но­сті.

На но­ву мо­дель фі­нан­су­ва­н­ня, ко­ли дер­жа­ва не утри­мує ме­ди­чні за­кла­ди, а спла­чує по­слу­ги, на­да­ні кон­кре­тно­му па­ці­єн­ту, пе­ре­йшла по­ло­ви­на ме­ди­чних уста­нов. Що бу­де з ти­ми, хто до­сі не під­пи­сав до­го­во­ри з На­цслу­жбою, і чо­го очі­ку­ва­ти па­ці­єн­там, які не змо­гли чи не за­хо­ті­ли під­пи­са­ти де­кла­ра­ції зі сво­ї­ми лі­ка­ря­ми? Якщо ра­ні­ше в Мі­ні­стер­стві охо­ро­ни здо­ров’я за­пев­ня­ли, що пе­ре­хі­дний пе­рі­од фі­нан­су­ва­н­ня, з під­трим­кою ста­рої і но­вої схем ро­бо­ти, три­ва­ти­ме до 2021 ро­ку, то те­пер ри­то­ри­ка ін­ша. Усі за­кла­ди, а від­по­від­но, і па­ці­єн­ти, по­вин­ні ви­зна­чи­ти­ся, чи під­три­му­ють но­ву мо­дель фі­нан­су­ва­н­ня, уже до кін­ця цьо­го ро­ку. «День» про­ана­лі­зу­вав із екс­пер­та­ми пе­ре­ва­ги та ри­зи­ки та­ко­го по­спі­ху.

ЛІДИРУЮТЬ НЕ­ВЕ­ЛИ­КІ МІ­СТА

За­кла­ди, які під­три­ма­ли но­ву мо­дель спів­пра­ці лі­ка­ря та па­ці­єн­та на пер­вин­ній лан­ці, отри­ма­ли удві­чі, а то й утри­чі біль­ше ко­штів. Во­ни на свій роз­суд ви­рі­шу­ють, як пре­мі­ю­ва­ти лі­ка­рів, які на­бра­ли най­біль­шу кіль­кість па­ці­єн­тів, як пе­ре­о­сна­щу­ва­ти свій ме­ди­чний за­клад та як ста­ва­ти зру­чні­ши­ми. «День» не­що­дав­но спіл­ку­вав­ся з ке­рів­ни­ка­ми ме­ди­чних за­кла­дів Пол­та­ви та мі­сте­чка Се­ли­до­ве До­не­цької обла­сті, де одни­ми з пер- ших під­три­ма­ли ре­фор­му. Лі­ка­рі роз­по­від­а­ли, що зар­пла­ти пер­со­на­лу одно­зна­чно зро­стуть, во­ни пла­ну­ють до­ро­би­ти ре­мон­ти, ство­ри­ти ком­фор­тні зо­ни для ді­тей, які че­ка­ють у чер­зі, а са­мі чер­ги біль­шість за­кла­дів пе­ре­во­дить у ре­жи­мон-лайн, де­хто на­віть за­пу­стив вла­сну га­ря­чу лі­нію для кон­суль­ту­ва­н­ня па­ці­єн­тів.

У зві­ті На­ціо­наль­ної слу­жби здо­ров’ я йде­ться, що лі­де­ра­ми за рів­нем під­пи­са­н­ня де­кла­ра­цій із па­ці­єн­та­ми ста­ли мі­ста Чер­во­но­град Львів­ської обла­сті (там­де­кла­ра­ції під­пи­са­ли 73% жи­те­лів), Ов­руч на Жи­то­мир­щи­ні ( 68%), Він­ни­ця (65%) і По­кровськ До­не­цької обла­сті (65%). За ци­ми па­ці­єн­та­ми на ра­хун­ки ме­ди­чних за­кла­дів уже на­ді­йшло 819 міль­йо­нів гри­вень. Крім то­го, більш ніж 50 ти­сяч укра­їн­ців обрали сво­їх лі­ка­рів у при­ва­тних ме­ди­чних за­кла­дах, що отри­ма­ли від НСЗУ по­над один міль­йон гри­вень.

«Ре­зуль­та­ти пер­ших ше­сти мі­ся­ців ро­бо­ти НСЗУ за­свід­чи­ли: сьо­го­дні­шні змі­ни в укра­їн­ській ме­ди­ци­ні те­кто­ні­чні та не­зво­ро­тні, — ци­тує прес-центр слу­жби го­ло­ву НСЗУ Оле­га ПЕТРЕНКА. — Пр­опла­ти, які отри­ма­ли ме­ди­чні за­кла­ди, по­ка­за­ли, що укла­да­ти до­го­вір із НСЗУ та пе­ре­хо­ди­ти на но­ву си­сте­му фі­нан­су­ва­н­ня ви­гі­дно. І це си­гнал для тих за­кла­дів, які ще не до­лу­чи­ли­ся до змін: ра­зо­міз мі­сце­вою вла­дою під­го­ту­ва­ти­ся, укла­сти до­го­вір до кін­ця ро­ку та отри­му­ва­ти ко­шти від дер­жа­ви за но­вим­прин­ци­пом ».

«МЕ­ДИ­ЧНІ БЕЗПРИТУЛЬНІ»

« Тре­тя хви­ля » укла­да­н­ня до­го­во­рів без­по­се­ре­дньо з На­цслу­жбою стар­тує в ли­сто­па­ді. То­чну да­ту обі­ця­ють ого­ло­си­ти най­ближ­чим­ча­сом . До ре­чі, пер­шу хви­лю укла­да­н­ня до­го­во­рів пов­ні­стю про­і­гно­ру­ва­ли за­кла­ди з Во­лин­ської, Лу­ган­ської та

Тер­но­піль­ської обла­стей. То­му ці ре­гіо­ни не отри­ма­ли жо­дних ви­плат за тре­тій квар­тал за но­вою мо­де­л­лю фі­нан­су­ва­н­ня. Це на­у­ка тим, хто не всти­гне в по­тяг на­віть до кін­ця ро­ку.

«Що це? Ба­жа­н­ня зеко­но­ми­ти на гро­ма­дя­нах Укра­ї­ни? Адже це ство­рить ка­те­го­рію ме­ди­чно без­при­туль­них гро­ма­дян та ка­те­го­рію за­кла­дів, де дер­жа­ва не га­ран­тує ме­ди­чну до­по­мо­гу, — про­гно­зує роз

ви­ток си­ту­а­ції Ко­стян­тин НАДУТИЙ, ке­рів­ник де­пар­та­мен­ту ме­не­джмен­ту Укра

їн­ської асо­ці­а­ції сі­мей­ної ме­ди­ци­ни. — Від­по­від­аль­ність те­пер на го­лов­но­му лі­ка­ре­ві та ор­га­нах мі­сце­вої вла­ди. Якщо при­пи­нять фі­нан­су­ва­н­ня за­кла­дів, які не укла­ли до­го­во­ри до 2019 ро­ку, це бу­де пря­ме по­ру­ше­н­ня Кон­сти­ту­ції. Від­стро­чка мо­жли­ва, якщо лі­ка­рі по­чнуть про це го­во­ри­ти. Але дер­жа­ва хо­че еко­но­ми­ти».

Ко­стян­тин Надутий до­дає, що Укра­ї­ні на пе­ре­хі­дно­му ета­пі вар­то бу­ло б ли­ши­ти дві мо­де­лі фі­нан­су­ва­н­ня пер­вин­ної лан­ки. При­мі­ром, у Пор­ту­га­лії, де ре­фор­ма ме­ди­ци­ни по­ча­ла­ся 18 ро­ків то­му за ана­ло­гі­чною схе­мою, 7% гро­ма­дян до­сі не ви­бра­ли со­бі лі­ка­ря, тож дер­жа­ва за­ли­ши­ла оби­два фі­нан­со­ві ме­ха­ні­зми.

За про­гно­за­ми сі­мей­но­го лі­ка­ря Рус

ла­на ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, за­кла­ди, які не під­пи­шуть до­го­во­ри з НСЗУ, за­ли­ша­ться в про­гра­ші, якщо ме­ди­ки ра­зом із па­ці­єн­та­ми не ста­нуть на за­хист сво­їх прав. Зві­сно, це не пря­мий за­клик до мі­тин­гів, хо­ча на 17 жов­тня цьо­го ро­ку ме­ди­чні проф­спіл­ки го­ту­ють все­укра­їн­ську акцію про­те­сту. Ви­мо­ги — під­ви­щи­ти зар­пла­ти ме­ди­кам та не ско­ро­чу­ва­ти пер­со­нал у зв’яз­ку з ав­то­но­мі­за­ці­єю за­кла­дів та утво­ре­н­ням го­спі­таль­них окру­гів.

● «ПІДКУП» ЛІ­КА­РІВ

«Ті, хто під­пи­сав де­кла­ра­цію, не отри­ма­ють ні­чо­го біль­ше, ніж га­ран­то­ва­не їм Кон­сти­ту­ці­єю пра­во на ме­ди­чні по­слу­ги. До ме­не звер­та­ло­ся ба­га­то па­ці­єн­тів, яких при­му­шу­ва­ли під­пи­су­ва­ти де­кла­ра­ції на­віть при по­тра­плян­ні в ста­ціо­нар, хо­ча це вто­рин­на лан­ка. Тоб­то вся на­чаль­ни­цька ма­ши­на в си­сте­мі охо­ро­ни здо­ров’я пра­цює на при­му­со­ве під­пи­са­н­ня де­кла­ра­цій», — про­дов­жує Ру­слан До­бро­воль­ський. По­зи­тив­ні від­гу­ки сво­їх ко­лег, що укла­ли до­го­во­ри з НСЗУ та за­яв­ля­ють про збіль­ше­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня, ме­дик по­яснює тим, що МОЗ під­ку­по­вує лі­ка­рів.

«На­при­клад, є два се­ла з на­се­ле­н­ням у ти­ся­чу осіб у ко­жно­му. В одно­му ви­пад­ку під­пи­са­ли де­кла­ра­ції та отри­ма­ли 500 гри­вень за па­ці­єн­та, а те се­ло, яке не укла­да­ло до­го­во­рів, отри­ма­ло 240 гри­вень. А де по­ді­ли­ся 260 гри­вень, які во­ни мо­гли б отри­ма­ти, як­би під­пи­са­ли де­кла­ра­цію? Це те, чим під­ку­по­ву­ють лі­ка­рів, щоб во­ни взя­ли на се­бе зо­бов’яза­н­ня дер­жа­ви в охо­ро­ні здо­ров’я на­се­ле­н­ня. Але гро­ші по­тра­пля­ють не до лі­ка­ря, а до ди­ре­кто­ра цен­тру пер­вин­ної ме­ди­ко-са­ні­тар­ної до­по­мо­ги, центр ство­рю­є­ться на 50—80 ти­сяч на­се­ле­н­ня, тоб­то один-два цен­три на ра­йон. Якщо ра­ні­ше бу­ла по­лі­клі­ні­ка зі шта­том адмі­ні­стра­ції, то сьо­го­дні це цен­три пер­вин­ної до­по­мо­ги при по­лі­клі­ні­ках зі сво­їм шта­том адмі­ні­стра­ції. Тоб­то опти­мі­за­ція від­бу­ва­є­ться в мно­жен­ні адмі­ні­стра­то­рів», — за­зна­чає Ру­слан До­бро­воль­ський.

Олег Пе­трен­ко на­ра­зі не по­яснює, чи за­ли­ши­ться дер­жав­на су­бвен­ція для за­кла­дів, які не укла­дуть до­го­во­ри з НСЗУ. Па­ці­єн­ти пра­кти­чно не ба­чать зво­ро­тно­го бо­ку ме­да­лі, че­рез що важ­ко ро­зі­бра­ти­ся, які ви­го­ди отри­має ко­жен із нас. При­мі­ром, ко­ли ви­ни­кла по­тре­ба звер­ну­ти­ся до обра­но­го на­ми те­ра­пев­та, ви­яви­ло­ся, що він на кур­сах пе­ре­пі­дго­тов­ки. Як за­хво­рі­ла донь­ка, до­ве­ло­ся кон­суль­ту­ва­ти­ся з пе­ді­а­тром те­ле­фо­ном. Ва­рі­ант «при­йти в по­лі­клі­ні­ку з хво­рою ди­ти­ною» не під­хо­дить, а ви­клик лі­ка­ря до­до­му біль­ше не пра­кти­ку­ють.

Во­дно­час по­зи­тив­них при­кла­дів ре­фор­ми в дії стає де­да­лі біль­ше. МОЗ не­що­дав­но роз­по­від­ав про сі­мей­но­го лі­ка­ря Іго­ря За­став­но­го, який зміг пе­ре­тво­ри­ти ам­бу­ла­то­рію в се­лі Кра­ко­вець, що на Львів­щи­ні, на су­ча­сний, комп’юте­ри­зо­ва­ний, енер­го­ефе­ктив­ний та за­тре­бу­ва­ний за­клад ме­ди­чної до­по­мо­ги. Але та­ких лі­ка­рів — оди­ни­ці, то­ді як па­ці­єн­тів — міль­йо­ни.

МАЛЮНОК ВІКТОРА БОГОРАДА

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.