Ан­джей ДУДА,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (pap.pl)

пре­зи­дент Поль­щі:

Ми зав­жди на­го­ло­шу­ва­ли, що две­рі до Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу по­вин­ні за­ли­ша­ти­ся від­кри­ти­ми, і ми хо­че­мо, щоб­ці кра­ї­ни (Укра­ї­на, Гру­зія та За­хі­дні Бал­ка­ни. — Ред.) ста­ли ча­сти­ною ЄС у май­бу­тньо­му. Гру­зія та Укра­ї­на вже дав­но ви­слов­лю­ють від­по­від­ні ам­бі­ції. І ми зо­бов’яза­ні на­да­ти їм під­трим­ку, їх не мо­жна за­ли­ши­ти за ме­жа­ми єв­ро­пей­ської спіль­но­ти ли­ше то­му, що їхній «силь­ний» су­сід хо­че вер­ши­ти їхню до­лю. Уне­мо­жлив­ле­н­ня їхньо­го ви­бо­ру су­пе­ре­чить прин­ци­пу, що ко­жна дер­жа­ва має рів­не пра­во на са­мо­ви­зна­че­н­ня ”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.