29 по­ру­шень на 220 міль­йо­нів

У МОЗ за­вер­ши­ли ре­ві­зію Оде­сько­го на­ціо­наль­но­го ме­ди­чно­го уні­вер­си­те­ту

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Якщо то­чні­ше, зга­да­ні по­ру­ше­н­ня на 220 міль­йо­нів гри­вень сто­су­ю­ться ексре­кто­ра ОНМУ Ва­ле­рія За­по­ро­жа­на. То­рік уні­вер­си­тет отри­мав май­же 335 міль­йо­нів гри­вень на за­ку­пів­лю обла­дна­н­ня і, за­зна­ча­ють у Мі­ні­стер­стві охо­ро­ни здо­ров’я, ле­во­ва ча­сти­на ко­штів пі­шла на уста­тку­ва­н­ня для ка­фе­дри аку­шер­ства та гі­н­еко­ло­гії №1, де за су­мі­сни­цтвом­пра­цю­вав звіль­не­ний ре­ктор. Апа­ра­ту­ра ви­ко­ри­сто­ву­ва­лась не для на­вча­н­ня, а для на­да­н­ня пла­тних ме­ди­чних по­слуг. Як ко­мен­ту­ють у мі­ні­стер­стві, не­об­хі­дність ви­да­тків на це обла­дна­н­ня не об­умов­ле­на ха­ра­кте­ро­мо­сві­тньої ді­яль­но­сті ви­шу. Ще 800 ти­сяч гри­вень МОЗ за­ра­ху­ва­ло як та­кі, що ви­ко­ри­ста­ні за не­ці­льо­вим­при­зна­че­н­ням.

На­га­да­є­мо, пе­ре­вір­ка до­три­ма­н­ня ста­ту­ту й умов кон­тра­кту екс- ре­кто­ро­мОНМУ Ва­ле­рі­є­мЗа­по­ро­жа­ном­три­ва­ла з 13 ли­пня до 27 сер­пня 2018 ро­ку. Ще на­ве­сні мі­ні­стер­ство ви­зна­ло звіт ре­кто­ра про йо­го ді­яль­ність не­за­до­віль­ним, пі­сля чо­го ви­рі­ши­ли про­ве­сти вла­сну ре­ві­зію. Ва­ле­рій За­по­ро­жан бло­ку­вав ро­бо­ту ко­мі­сії та оскар­жу­вав у су­дах на­ка­зи МОЗ про ро­бо­ту ко­мі­сії. Вре­шті-решт, мі­ні­стер­ство ро­зір­ва­ло з ним­кон­тракт.

«За­фі­ксу­ва­ли за­га­лом29 по­ру­шень, що сто­су­ю­ться во­сьми­дев’яти пун­ктів кон­тра­кту, і всі во­ни сер­йо­зні, — роз­по­від­ає Дми­тро РОГОВСЬКИЙ, член ко­мі­сії від мі­сце­вої гро­ма­ди та очіль­ник гро­мад­ської спіл­ки «Кон­суль­та­тив­на ра­да з до­три­ма­н­ня за­ко­но­дав­ства» . — Як гро­мад­ський акти­віст я ви­явив не­ви­ко­на­н­ня одра­зу двох ука­зів Пре­зи­ден­та. По-пер­ше, що­до до- три­ма­н­ня ста­ту­су на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту, ко­ли пре­дме­ти ма­ють ви­кла­да­ти­ся укра­їн­ською мо­вою. Ін­ший указ сто­су­є­ться впро­ва­дже­н­ня ін­клю­зії, до 2 черв­ня цьо­го ро­ку ма­ли бу­ти за­твер­дже­ні від­по­від­аль­ні за це осо­би, цьо­го не­має. Най­біль­ше, зві­сно, еко­но­мі­чних по­ру­шень. У гур­то­жи­тках за­ре­є­стро­ва­но 3200 місць, про­жи­ває 1200 осіб, а офі­цій­но за­пи­са­но, що місць не­має вза­га­лі. Стан гур­то­жи­тків — про­сто жа­хли­вий. Те са­ме сто­су­є­ться на­вчаль­них при­мі­щень, ау­ди­то­рії не ба­чи­ли ре­мон­ту по 30 ро­ків. Є при­мі­ще­н­ня, де ре­мон­ту не бу­ло з 1984 ро­ку, тоб­то з ча­су за­сну­ва­н­ня уні­вер­си­те­ту».

«Сто­ма­то­ло­гі­чні клі­ні­ки та­кож є на­вчаль­ни­ми ка­фе­дра­ми, які фі­нан­су­ю­ться із бю­дже­ту, гро­ші йдуть на при­дба­н­ня обла­дна­н­ня, ін­стру­мен­тів то­що, — про­дов­жує акти­віст. — Та­кі клі­ні­ки та­кож мо­жуть на­да­ва­ти пла­тні по­слу­ги пев­ним­ка­те­го­рі­ям­гром адян, це про­пи­са­но у ста­ту­ті. 2017 ро­ку бу­ло на­да­но май­же ві­сім­ти­сяч без­опла­тних по­слуг і всьо­го 500 пла­тних. Але на­справ­ді, якщо ви при­йде­те в цю по­лі­клі­ні­ку, вас одра­зу без оформ­ле­н­ня кар­тки на­прав­лять до сто­ма­то­ло­га за пев­ну су­му гро­шей. Ці ко­шти ма­ли бу­ти на­дбав­кою до зар­пла­ти лі­ка­рів, але во­ни її не отри­му­ва­ли».

Ді­яль­ність екс-ре­кто­ра дав­но ви­кли­ка­ла за­пи­та­н­ня в оде­ської гро­ма­ди, лю­ди на­рі­ка­ли на не­за­кон­ну зда­чу в орен­ду на­вчаль­них кор­пу­сів і гур­то­жи­тків, за­ку­пів­лю не­по­трі­бно­го обла­дна­н­ня то­що. Те­пер МОЗ має до­ка­зо­ву ба­зу, з якою мо­же звер­та­ти­ся до пра­во­охо­рон­них ор­га­нів. Тіль­ки от не­ві­до­мо, де ни­ні пе­ре­бу­ває Ва­ле­рій За­по­ро­жан. А йо­го при­хиль­ни­ки не пу­ска­ють на ро­бо­че мі­сце при­зна­че­ну МОЗ в. о. ре­кто­ра Вла­дле­ну Ду­бі­ні­ну, на­то­мість ого­ло­си­ли ре­кто­ром Юрія Су­хі­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.