За по­тре­би у 2341

У Ки­є­ві ви­да­но по­над 1980 «па­кун­ків ма­лю­ка»

Den (Ukrainian) - - День України -

Усі «па­кун­ки ма­лю­ка», що отри­ма­ла сто­ли­ця в ме­жах уря­до­вої про­гра­ми за­без­пе­че­н­ня мо­ло­дих ма­тусь, які щой­но на­ро­ди­ли сво­їх ді­то­чок, у кіль­ко­сті 1983 оди­ни­ці, ді­йшли до адре­са­тів. Про це по­ві­до­мив ди­ре­ктор Де­пар­та­мен­ту со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки КМДА Юрій КРИКУНОВ, пе­ре­дає kyivcity.gov.ua.

«На сьо­го­дні на на­шо­му скла­ді не­має жо­дно­го «па­кун­ку ма­лю­ка»: усі во­ни на­ді­йшли до адре­са­тів і до­став­ле­ні за мі­ський кошт. Із на­шо­го бо­ку зро­бле­но все мо­жли­ве для то­го, щоб бе­бі-бо­кси по­тра­пи­ли до ща­сли­вих ма­тусь яко­мо­га швид­ше. Най­ближ­чим­ча­сомм и очі­ку­є­мо від по­ста­чаль­ни­ка чер­го­вої пар­тії та­ких вкрай не­об­хі­дних ди­тя­чих то­ва­рів і спо­від­а­є­мо­ся, що всі тер­мі­ни в подаль­шо­му бу­де до­три­ма­но», — за­явив Юрій Крикунов.

Як ві­до­мо, про­гра­ма за­без­пе­че­н­ня «па­кун­комм алю­ка» — це уря­до­вий про­ект, який за­пра­цю­вав в Укра­ї­ні з 1 ве­ре­сня цьо­го ро­ку, але в ба­га­тьох ре­гіо­нах по­ста­чаль­ник не зміг за­без- пе­чи­ти ни­ми мі­сце­ві адмі­ні­стра­ції вча­сно.

« Ста­ном­на 9 жов­тня 2018 ро­ку Ки­їв отри­мав уже 1983 та­ких бе­бі-бо­кси, при то­му, що за­галь­на по­тре­ба на цю да­ту скла­ла 2341. Біль­ше то­го, згі­дно з до­го­во­ром, що­мі­ся­ця ми ма­є­мо до­да­тко­во отри­му­ва­ти ще в се­ре­дньо­му по 2300 «па­кун­ків ма­лю­ка», то­му си­ту­а­цію тре­ба ви­прав­ля­ти не­гай­но, аби не за­во­ди­ти її в глу­хий кут. По­ста­чаль­ник має до­кла­сти ма­кси­маль­них зу­силь для ви­ко­на­н­ня сво­їх обов’ яз­ків, а наш Де­пар­та­мент ма­кси­маль­но швид­ко за­без­пе­чить які­сну ло­гі­сти­ку. Ефе­ктив­не ви­рі­ше­н­ня цьо­го пи­та­н­ня — це за­по­ру­ка сто­від­со­тко­во­го за­без­пе­че­н­ня мо­ло­дих ма­тусь пре­дме­та­ми пер­шої не­об­хі­дно­сті » , — під­кре­слив Юрій Крикунов.

У Де­пар­та­мен­ті со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки та­кож за­зна­чи­ли, що ме­ха­нізм пе­ре­да­чі «па­кун­ків ма­лю­ка» в по­ло­го­вих бу­дин­ках бу­ло під­го­тов­ле­но ще у сер­пні, і ли­ше від­су­тність са­мих бе­бі-бо­ксів не да­ла змо­гу зро­би­ти це вча­сно і на м ісцях.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.