«Ге­рої»

Та­ку на­зву має про­гра­ма, яку в Укра­ї­ні пред­ста­вить ві­до­мий чо­ло­ві­чий хор Mannerstimmen Basel із Швей­ца­рії

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­са АНТОНЕНКО

Кон­цер­ти Ба­зель­сько­го чо­ло­ві­чо­го хо­ру від­бу­ду­ться 18 жов­тня у Чер­ні­го­ві, а 19 жов­тня у Ки­є­ві. У спів­пра­ці з Сим­фо­ні­чним ор­ке­стром «Фі­лар­мо­нія» Чер­ні­гів­сько­го обла­сно­го фі­лар­мо­ній­но­го цен­тру фе­сти­ва­лів та кон­цер­тних про­грам та Сим­фо­ні­чним ор­ке­стром На­ціо­наль­ної фі­лар­мо­нії Укра­ї­ни спів­а­ки пред­став­лять про­гра­му «Ге­рої» (Helden).

На­га­да­є­мо, Mannerstimmen Basel був ство­ре­ний 10 ро­ків то­му, а ни­ні є ви­зна­ним­хо­ро­вим­ко­ле­кти­вом­не ли­ше у Швей­ца­рії, а й в ін­ших кра­ї­нах Єв­ро­пи. Ни­ні­шні га­стро­лі від­бу­ва­ю­ться у рам­ках тур­не хо­ри­стів: Швей­ца­рія — Ли­тва — Бі­ло­русь — Укра­ї­на.

У про­гра­мі про­зву­чать зов­сім не­ві­до­мі укра­їн­сько­му слу­ха­че­ві кан­та­ти Йо­ган­не­са Брам­са («Рі­наль­до » ) і Ма­кса Бру­ха ( « Ле­о­нід » ) , пра­кти­чно не зна­на у нас Хо­ро­ва ба­ла­да «Ща­стя Еден­ха­ля» Ро­бер­та Шу­ма­на, а та­кож ви­ступ швей­цар­ських го­стей озна­ме­нує сві­то­ва прем’ єра цер­ков­но­слов’ ян­сько­го гім­ну Бо­жій Ма­те­рі «Бо­го­ро­ди­чен» су­ча­сно­го швей­цар­сько­го ком­по­зи­то­ра Да­ві­да Рос­се­ля.

Ни­ні хор скла­да­є­ться із 35 спів­а­ків ві­ком­від 20 до 35 ро­ків. За де­сять ро­ків ко­ле­ктив став пе­ре­мож­цем чи­слен­них між­на­ро­дних кон­кур­сів, зокре­ма одер­жав Гран­прі на Мі­жна­ро­дно­му хо­ро­во­му фе­сти­ва­лі у Кра­ко­ві, успі­шно ви­сту­пив на ба­га­тьох єв­ро­пей­ських фе­сти­ва­лях.

Свою про­гра­му «Ге­рої» (Helden) спів­а­ки при­свя­чу­ють май­страм ні­ме­цько­го ро­ман­ти­зму.

Як за­зна­ча­ють ор­га­ні­за­то­ри тур­не, в Укра­ї­ні швей­цар­ський хор ви­сту­пить не впер­ше. Так, 2012 р. Mа­nnerstimmen Basel да­вав кон­церт у Ки­є­ві ра­зомз ди­тя­чим­хо­ром«Ще­дрик». Ни­ні ве­чо­ри в Чер­ні­го­ві й Ки­є­ві ста­нуть про­дов­же­н­ням­роз­по­ча­то­го шість ро­ків то­му му­зи­чно­го діа­ло­гу між Швей­ца­рі­єю та Укра­ї­ною.

ФОТО НА­ДА­НО ОРГАНІЗАТОРАМИ ГАСТРОЛЕЙ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.