Ро­сій­ська де­ле­га­ція не по­вер­не­ться в ПАРЄ до 2019 ро­ку

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Чле­ни Пар­ла­мент­ської асам­блеї Ра­ди Єв­ро­пи (ПАРЄ) ухва­ли­ли рішення по­вер­ну­ти на до­о­пра­цю­ва­н­ня в про­філь­ний ко­мі­тет до­по­відь «Удо­ско­на­ле­н­ня про­це­су ухва­ле­н­ня рі­шень Пар­ла­мент­ською асам­бле­єю що­до пов­но­ва­жень і го­ло­су­ва­н­ня » , що фа­кти­чно до­зво­ля­ла по­вер­ну­ти ро­сій­ську де­ле­га­цію в зал Асам­блеї. Зі 194 чле­нів ПАРЄ 99 про­го­ло­су­ва­ли за до­о­пра­цю­ва­н­ня, 79 — за подаль­ше обго­во­ре­н­ня в ни­ні­шньо­му ви­гля­ді, 16 — утри­ма­ли­ся. Ви­рі­ше­н­ня цьо­го пи­та­н­ня бу­ло від­кла­де­но на сі­чень на­сту­пно­го ро­ку. «Рішення про­ти по­вер­не­н­ня Ро­сії в ПАРЄ є рі­ше­н­ням­на ко­ристь пар­ла­мент­ських пов­но­ва­жень Ра­ди Єв­ро­пи, її цін­но­стей та прин­ци­пів, як би па­фо­сно це не зву­ча­ло. Ми спіль­но від­би­ли ще одну ата­ку. Це по­раз­ка не ли­ше Ро­сії, а й тих, хто си­стем­но на­ма­га­є­ться її « від­ма­зу­ва­ти » , — на­пи­сав у Twitter мі­ністр за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни Пав­ло Клім­кін. «Це про­мі­жна, але пе­ре­мо­га! Ви­мо­ги Ро­сії не ви­ко­на­ні. Ре­зо­лю­цію пе­ре­не­се­но че­рез тиск ро­сій­сько­го фа­кто­ра», — на­пи­сав у Facebook го­ло­ва укра­їн­ської де­ле­га­ції в ПАРЄ Во­ло­ди­мир Ар’єв. Тим ча­со­мукра­їн­ський де­пу­тат Іри­на Ге­ра­щен­ко за­зна­чи­ла: «Ми пе­ре­мо­гли. Цей га­не­бний ра­порт пе­ре­не­сли на сі­чень, бо сьо­го­дні йо­го б про­ва­ди­ли, але й в сі­чні не­має жо­дно­го шан­су йо­го про­тяг­ти че­рез ПАРЄ». На­га­да­є­мо, що ро­сій­ську де­ле­га­цію по­зба­ви­ли пра­ва го­ло­су в ПАРЄ в 2014 ро­ці пі­сля ане­ксії Кри­му, і з 2016 ро­ку де­пу­та­ти ро­сій­ської Дер­жду­ми не бе­руть уча­сті в за­сі­да­н­нях цьо­го ор­га­ну РЄ. А ми­ну­ло­го ро­ку у зв’яз­ку з цим­ро­сій­ська сто­ро­на не допла­ти­ла дві тре­ти­ни від сво­го вне­ску в бю­джет ор­га­ні­за­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.