Пос­т­пред США в ООН Нік­кі Гей­лі йде з по­са­ди

Den (Ukrainian) - - День Планети - Пі­дго­ту­ва­ла На­та­лія ПУШКАРУК, «День»

По­стій­на пред­став­ни­ця США в ООН Нік­кі Гей­лі ого­ло­си­ла, що йде у від­став­ку і за­ли­шить аме­ри­кан­ську адмі­ні­стра­цію до кін­ця ро­ку, по­ві­дом­ляє «Го­лос Аме­ри­ки». Пре­зи­дент США До­нальд Трамп прийняв її за­яву про від­став­ку. «Це бу­ла честь, яка ви­па­дає раз у жит­ті. Я за­ли­шусь на по­са­ді до кін­ця ро­ку», — за­яви­ла Гей­лі під час осо­би­стої зу­стрі­чі з До­наль­до­мТрам помв Оваль­но­му ка­бі­не­ті Бі­ло­го до­му. Гла­ва дер­жа­ви по­дя­ку­вав Гей­лі за ро­бо­ту і на­звав її « ду­же осо­бли­вою» для се­бе лю­ди­ною, яка чу­до­во з ним­спра­цю­ва­ла­ся і «ви­рі­ши­ла ба­га­то про­блем», зокре­ма, пов’ яза­них з Іра­ном­та Пів­ні­чною Ко­ре­єю. А що­до мо­жли­во­го на­сту­пни­ка Гей­лі він за­зна­чив, що в адмі­ні­стра­ції є низ­ка кан­ди­да­тур на цю по­са­ду. ЗМІ на­зи­ва­ють ймо­вір­ною пре­тен­ден­ткою на по­са­ду пос­т­пре­да США в ООН Ді­ну Па­у­елл, яка пра­цю­ва­ла ра­дни­ком Трам­па з еко­но­мі­чних іні­ці­а­тив і кон­суль­ту­ва­ла пре­зи­ден­та що­до пи­тань нац­без­пе­ки.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.