Ре­фор­му­ва­ти не за тра­фа­ре­том

«Пи­та­н­ня по­си­ле­н­ня гро­мад­сько­го кон­тро­лю за ді­яль­ні­стю спец­служб є одним із клю­чо­вих зав­дань», — на­чаль­ник Апа­ра­ту го­ло­ви СБУ Ігор ГУСЬКОВ

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Усе­ре­ду в Ки­є­ві в сті­нах На­ціо­наль­ної ака­де­мії Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни від­був­ся кру­глий стіл на те­му « Слу­жба без­пе­ки Укра­ї­ни: шля­хи ім­пле­мен­та­ції по­ло­жень За­ко­ну Укра­ї­ни «Про на­ціо­наль­ну без­пе­ку Укра­ї­ни». Як ві­до­мо в черв­ні цьо­го ро­ку Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла За­кон «Про на­ціо­наль­ну без­пе­ку Укра­ї­ни» (№ 8068). То­ді про­ти цьо­го за­ко­ну ви­сту­пи­ли про­ро­сій­ські си­ли в пар­ла­мен­ті, як- то « Опо­зи­цій­ний блок » . І це не див­но, адже се­ред фун­да­мен­таль­них на­ціо­наль­них ін­те­ре­сів Укра­ї­ни в ньо­му бу­ли та­кі — ін­те­гра­ція Укра­ї­ни в єв­ро­пей­ський по­лі­ти­чний, еко­но­мі­чний, без­пе­ко­вий, пра­во­вий про­стір; на­бу­т­тя член­ства в Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі та в Ор­га­ні­за­ції Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­го до­го­во­ру ( тоб­то НАТО). За­зна­че­ні прі­о­ри­те­ти ви­зна­чи­ли низ­ку прин­ци­по­вих пи­тань що­до ре­фор­му­ва­н­ня се­кто­ру на­ціо­наль­ної без­пе­ки. Зокре­ма чі­тко по­ста­ло зав­да­н­ня де­по­лі­ти­за­ції та де­мі­лі­та­ри­за­ції Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни. Окрім­то­го, ре­фор­му­ва­н­ня СБУ ма­ло по­ля­га­ти і в так зва­но­му роз­по­ді­лі фун­кцій Слу­жби, що й до­сі ви­кли­кає дис­ку­сії.

■ Але спо­ча­тку по су­ті.

■ «Я хо­чу звер­ну­ти ува­гу на де­які ре­чі, які від­бу­ли­ся на рів­ні за­ко­но­дав­чо­го по­ля, — ска­зав у сво­є­му ви­сту­пі один із мо­де­ра­то­рів кру­гло­го сто­лу ди­ре­ктор На­у­ко­во­до­слі­дни­цько­го ін­сти­ту­ту ін­фор­ма­ти­ки і пра­ва На­ціо­наль­ної ака­де­мії пра­во­вих на­ук Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир ПИЛИПЧУК. — Як ві­до­мо, прийня­то За­кон «Про на­ціо­наль­ну без­пе­ку Укра­ї­ни». По су­ті, цей за­кон змі­нив мо­дель си­сте­ми за­без­пе­че­н­ня на­ціо­наль­ної без­пе­ки Укра­ї­ни. Про­тя­гом2003-го — 2018го ро­ків у нас ді­я­ла мо­дель, яка пе­ред­ба­ча­ла рі­зні сфе­ри за­без­пе­че­н­ня на­ціо­наль­ної без­пе­ки. Це еко­но­мі­ка, ін­фор­ма­цій­на, гу­ма­ні­тар­на, со­ці­аль­на, на­у­ко­во-те­хні­чна сфе­ра то­що. Тоб­то йшло­ся про всі сфе­ри жит­тє­ді­яль­но­сті су­спіль­ства та дер­жа­ви. Но­ва мо­дель ста­ла більш ла­ко­ні­чною та мен­шою за фун­кці­я­ми. Існу­ють бло­ки си­ли без­пе­ки, си­ли обо­ро­ни, обо­рон­но-про­ми­сло­вий ком­плекс та си­сте­ма управ­лі­н­ня і кон­тро­лю. Від­по­від­но до цьо­го за­ко­ну від­бу­ли­ся до­сить ре­во­лю­цій­ні змі­ни, які сто­су­ю­ться СБУ. Згі­дно зі стат­тею 19 цьо­го за­ко­ну змі­не­но пра­во­вий ста­тус Слу­жби. Те­пер Слу­жба ста­ла дер- жав­ни­мор­га­ном­спе­ці­аль­но­го при­зна­че­н­ня з пра­во­охо­рон­ни­ми фун­кці­я­ми. Ра­ні­ше СБУ бу­ло пра­во­охо­рон­ни­мор­га­ном . Це ду­же сут­тє­ва змі­на. Від­по­від­но бу­ла уто­чне­на низ­ка фун­кцій. Пер­ше — про­ти­дія роз­ві­ду­валь­но­пі­дрив­ній ді­яль­но­сті. Дру­ге — кон­тро­зві­ду­валь­ний за­хист у рі­зних сфе­рах. Тре­тє — бо­роть­ба з те­ро­ри­змом. Че­твер­те — охо­ро­на дер­жав­ної та­єм­ни­ці».

■ За­сту­пник го­ло­ви Кон­суль­та­тив­ної мі­сії ЄС з пи­тань ре­фор­му­ва­н­ня ци­віль­но­го се­кто­ру без­пе­ки в Укра­ї­ні Фре­дрік ВЕССЛАУ так са­мо звер­нув­ся до стат­ті 19 зга­да­но­го за­ко­ну і за­ува­жив, що те­пер СБУ має зо­се­ре­ди­тись са­ме на кон­тр­ро­звід­ці, бо­роть­бі з те­ро­ри­змом та за­хи­сті дер­жав­ної та­єм­ни­ці. На йо­го дум­ку, ці по­ло­же­н­ня ма­ють бу­ти про­пи­са­ні й у но­во­му за­ко­ні «Про Слу­жбу без­пе­ки Укра­ї­ни». З фун­кцій СБУ ма­ють бу­ти ви­ве­де­ні бо­роть­ба з ко­ру­пці­єю та бо­роть­ба з ор­га­ні­зо­ва­ною зло­чин­ні­стю. Зва­жа­ю­чи на ре­а­кцію де­яких пред­став­ни­ків СБУ на кру­гло­му сто­лі до та­кої ди­вер­си­фі­ка­ції фун­кцій там­не всі став­ля­ться одно­зна­чно. За сло­ва­ми на­чаль­ни­ка Апа­ра­ту го­ло­ви Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни Іго­ря ГУСЬКОВА, при роз­по­ді­лі фун­кцій ва­жли­во «не ви­хлю­пну­ти ди­ти­ну з во­дою», адже СБУ має ве­ли­кий до­свід у бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю, ор­га­ні­зо­ва­ною зло­чин­ні­стю, обі­гом нар­ко­ти­ків то­що. Ні­ве­лю­ва­ти цей до­свід і ро­би­ти фор­ма­ту­ва­н­ня обов’ яз­ків та фун­кцій без вра­ху­ва­н­ня осо­бли­во­стей кон­кре­тних умов не мо­жна. По­мі­чник го­ло­ви СБУ, за­слу­же­ний юрист Укра­ї­ни Да­рія ПРОКОФ’ЄВА-ЯНЧИЛЕНКО пред­ста­ви­ла до­кла­дний звіт про ре­зуль­та­ти ро­бо­ти в I пів­річ­чі 2018- го ро­ку ро­бо­ти СБУ в сфе­рі бо­роть­би з ко­ру­пці­єю та ор­га­ні­зо­ва­ною зло­чин­ні­стю. Осо­бли­ві­стю цьо­го зві­ту є по­рів­ня­н­ня по­ка­зни­ків ро­бо­ти СБУ, На­цпо­лі­ції та НАБУ. Ви­яв­ля­є­ться, що біль­ша ча­сти­на здо­бу­тків на пев­них ста­ді­ях кри­мі­наль­них про­ва­джень отри­ма­на НАБУ зав­дя­ки пра­во­за­сто­сов­ній ді­яль­но­сті ор­га­нів СБУ та На­цпо­лі­ції.

■ Го­лов­ним­чи­ном­ре­форм а на­ціо­наль­ної без­пе­ки впи­ра­є­ться в сто­сун­ки спец­служб із су­спіль­ством, по­се­ре­дни­ком між яки­ми ма­ють бу­ти де­пу­та­ти. Тим па­че, вра­хо­ву­ю­чи фор­маль­ний ста­тус на­шої дер­жа­ви як пар­ла­мент­сько-пре­зи­дент­ської ре­спу­блі­ки. І на цьо­му ета­пі ви­ни­кає ще біль­ше пи­тань, які впи­ра­ю­ться вже в ком­пе­тен­тність са­мих пар­ла­мен­та­рів. Не­о­дно­ра­зо­во ста­ви­лось пи­та­н­ня пар­ла­мент­сько­го кон­тро­лю за спец­слу­жба­ми, а й так са­мо не­о­дно­ра­зо­во ви­ни­ка­ли ко­лі­зії що­до межі до­сту­пу де­пу­та­тів до дер­жав­ної та­єм­ни­ці. Адже від по­лі­ти­чної кон’юн­кту­ри та схиль­но­сті по­лі­ти­ків до пі­а­ру ча­сто за­ле­жить збе­ре­же­н­ня дер­жав­ної та­єм­ни­ці. Й на­го­ло­си­мо — в умо­вах вій­ни. До то­го ж вій­ни гі­бри­дної, де во­рог ча­сто мо­же но­си­ти ви­ши­ван­ку, бу­ти па­фо­сним па­трі­о­то­мі при цьо­му, чи то по уми­слу, чи то по не­да­ле­ко­гля­дно­сті слу­гу­ва­ти ін­те­ре­са­м­агре­со­ра. Однак без на­ле­жно­го які­сно­го кон­тро­лю з бо­ку су­спіль­ства спец­слу­жби ма­ють усі шан­си пе­ре­тво­ри­тись на ко­рум­по­ва­них «опри­чни­ків» із па­пка­ми ком­про­ма­тів та від­по­від­ни­ми за­со­ба­ми си­ло­во­го впли­ву. Що тре­ба зро­би­ти, щоб цьо­го не ста­лось?

■ «Зав­да­н­ня, які сто­ять пе­ред СБУ є та­ки­ми, які ма­ють бу­ти під ува­гою пар­ла­мен­ту, — ви­сло­вив­ся на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни, за­сту­пник го­ло­ви Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни з пи­тань сво­бо­ди сло­ва та ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки Сер­гій ВИСОЦЬКИЙ. — На жаль, зав­да­н­ня, які сто­ять пе­ред се­кре­та­рем РНБО до­сить ши­ро­кі. І так са­мо шко­да, що ко­мі­те­ти Вер­хов­ної Ра­ди ли­ше 10% ча­су від­да­ють те­ма­ти­ці ро­бо­ти спец­служб. Пи­та­н­ня в то­му чи є в нас ко­мі­тет у Вер­хов­ній Ра­ді, який би кон­тро­лю­вав бю­джет СБУ, а не так, щоб пи­та­н­ня бю­дже­ту СБУ роз­гля­дав­ся за прин­ци­пом­то­го, хто ближ­че до тих чи ін­ших осіб. Чи є у СБУ пар­тне­ри в пар­ла­мен­ті, які мо­жуть по­ясню­ва­ти се­сій­но­му за­лу не­об­хі­дність по­си­ле­н­ня се­кре­тно­сті за де­яки­ми пи­та­н­ня­ми? На­при­клад, це тор­ка­є­ться се­кре­тно­сті еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня спів­ро­бі­тни­ків спец­служб. Та­ких пар­тне­рів не­має. І не­має май­дан­чи­ку, де мо­жна бу­ло б СБУ ці пи­та­н­ня під­ня­ти. В умо­вах, ко­ли наш во­рог уже дав­но пе­ре­йшов до кон­це­пції гі­бри­дної вій­ни, вну­трі­шніх впли­вів, пи­та­н­ня на­ле­жно­го за­без­пе­че­н­ня ро­бо­ти СБУ і її пар­ла­мент­ської ре­пре­зен­та­ції вже пе­ре­зрі­ло».

■ Сер­гій Висоцький на кру­гло­му сто­лі на­гля­дно про­де­мон­стру­вав стру­кту­ру і фун­кції та­ко­го май­дан­чи­ку, яким має бу­ти но­вий ко­мі­тет. До йо­го скла­ду має вхо­ди­ти під­ко­мі­тет на­гля­ду за спец­слу­жба­ми (СБУ, УДО, ГУР МОУ, СЗРУ та роз­ві­ду­валь­ний ор­ган Адмі­ні­стра­ції ДПСУ) та під­ко­мі­тет кон­тро­лю за до­три­ма­н­ням прав, сво­бод та ін­те­ре­сів лю­ди­ни під час про­ве­де­н­ня ОРД. Та­кий ко­мі­тет має до­ся­га­ти го­лов­но­го зав­да­н­ня — за­хи­сту від пра­во­по­ру­шень із бо­ку спе­ці­аль­них служб, ін­ших суб’єктів се­кто­ру без­пе­ки і обо­ро­ни, їх по­са­до­вих та слу­жбо­вих осіб у се­кто­рах прав лю­ди­ни і гро­ма­дя­ни­на, су­спіль­ства, дер­жа­ви та те­ри­то­рії, нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща.

■ «Пи­та­н­ня по­си­ле­н­ня і за­без­пе­че­н­ня ма­кси­маль­ної ефе­ктив­но­сті гро­мад­сько­го кон­тро­лю за ді­яль­ні­стю спец­служб є одни­міз клю­чо­вих зав­дань, яке ста­вить у то­му чи­слі ке­рів­ни­цтво СБУ, — го­во­рить у сво­є­му ви­сту­пі Ігор Гуськов. — То­му я хо­чу по­дя­ку­ва­ти де­пу­та­ту Сер­гію Ви­со­цько­му за ро­зу­мі­н­ня ва­жли­во­сті цьо­го на­прям­ку. СБУ вва­жає, що пар­ла­мент­ський кон­троль бу­де одним із клю­чо­вих но­ва­цій. Але звер­не­мо ува­гу і на ін­ші фор­ми кон­тро­лю, а са­ме на гро­мад­ські ра­ди. Це пи­та­н­ня ду­же ці­ка­ве і в той же час скла­дне. Ду­же вдя­чний всі­м­акти­ві­стам­та всім­гро­мад­ським ор­га­ні­за­ці­ям, які до­по­ма­га­ють СБУ. З 2015-го ро­ку СБУ ду­же ба­га­то ро­би­ла на Дон­ба­сі для утво­ре­н­ня і вста­нов­ле­н­ня гро­мад­ських рад. За під­трим­ки па­трі­о­тів, актив­них гро­мад­ських ді­я­чів для яких сло­во Ба­тьків­щи­на є не по­ро­жнім­зву­ком­ро­би­ться ду­же ба­га­то для укрі­пле­н­ня дер­жав­но­сті. Але існу­ють і про­блем­ні пи­та­н­ня. На сьо­го­дні не ви­зна­че­но пра­во­вих ме­ха­ні­змів що­до пе­ре­вір­ки гро­мад­ських акти­ві­стів, які ма­ють ба­жа­н­ня вхо­ди­ти до скла­ду гро­мад­ських рад. Ні для ко­го не бу­де се­кре­том той факт, що ми ма­ли ви­па­док, ко­ли агент ро­сій­ських спец­служб Во­ло­ди­мир Ру­бан пев­ний час пра­цю­вав у гро­мад­ській ра­ді при Мі­ні­стер­стві обо­ро­ни. Я ні в яко­му ра­зі на одно­му при­кла­ді не на­ма­га­юсь ство­ри­ти якусь кон­стру­кцію не­до­ві­ри. Але я при­во­джу кон­кре­тний факт, який ускла­днює спів­пра­цю в цьо­му на­пря­ми. При­чи­ною цьо­го є від­су­тність від­по­від­ної пе­ре­вір­ки. Та­кі при­кла­ди не­по­оди­но­кі».

■ На кру­глий стіл був за­про­ше­ний стар­ший ра­дник з пи­тань дер­жав­ної без­пе­ки кон­суль­та­цій­ної мі­сії ЄС Ларс Ар­не ЕРІКССОН, який до­сить щи­ро і кри­ти­чно ви­сло­вив­ся що­до існу­ю­чо­го ста­ну ре­чей в сфе­рі спе­ці­аль­них служб в Укра­ї­ні. Він, зви­чай­но, при­ві­тав на­ма­га­н­ня Укра­ї­ни по­бу­ду­ва­ти від­по­від­ну ефе­ктив­ну си­сте­му кон­тро­лю за спец­слу­жба­ми, але при­га­дав ви­па­док, ко­ли пред­став­ни­ки сві­то­вих спец­служб не ста­ли за­про­шу­ва­ти для та­єм­них кон­суль­та­цій пред­став­ни­ків СБУ. Во­дно­час він нав­ми­сне не на­звав ні мі­сце, ні на­зву зга­да­но­го за­хо­ду. Ерікссон так і за­явив, що в Єв­ро­пі на­вчи­лись про­ти­ді­я­ти те­ро­ри­зму, але про­ти­дія гі­бри­дній вій­ні пе­ре­бу­ває ли­ше на по­ча­тко­вій ста­дії. І до­свід укра­їн­ців для них на­два­жли­вий. Але до­пу­ска­ти нас до від­по­від­них кон­суль­та­цій та спів­пра­ці єв­ро­пей­цям­скла­дно, адже три­ва­лий час укра­їн­ські спец­слу­жби здо­бу­ли со­бі образ ко­рум­по­ва­них пост­ра­дян­ських стру­ктур з не­до­три­ма­н­ням прав лю­ди­ни та від­су­тні­стю будь-яких ре­форм.

■ На цю ре­плі­ку пан Гуськов від­по­вів, що та­кою ситуація бу­ла до 2015-го ро­ку, а те­пер СБУ ре­гу­ляр­но бе­ре участь у сві­то­вих фо­ру­мах. Бе­зу­мов­но, не мо­жна по­рів­ню­ва­ти СБУ сьо­го­дні з СБУ до вій­ни. Чи дій­сно світ став біль­ше до­ві­ря­ти укра­їн­ським­спец­слу­жбам? По­ки що мо­жна ска­за­ти одне — 1994 ро­ку СБУ до­ве­ла, що мо­гла про­ти­ді­я­ти спе­цо­пе­ра­ці­ям РФ, зокре­ма в Кри­му. На жаль, пі­сля то­го, як Слу­жба бу­ла ко­мер­ці­а­лі­зо­ва­на ще за ча­сів пре­зи­дент­ства Ле­о­ні­да Ку­чми, ви­яви­лось, що від ко­лись по­ту­жної ци­та­де­лі без­пе­ки Укра­ї­ни за­ли­ши­лись ли­ше по­ли­ше­ні ро­сій­ськи­ми гро­ма­дя­на­ми, які сто­я­ли на її чо­лі, ка­бі­не­ти. Сьо­го­дні ми ма­є­мо си­ту­а­цію, ко­ли укра­їн­ські спец­слу­жби вже п’ятий рік на­бу­ва­ють уні­каль­ний до­свід ро­бо­ти в умо­вах гі­бри­дної вій­ни, ди­вер­сій, по­лі­ти­чної не­ста­біль­но­сті, про­во­ка­цій і ча­сто по­пу­лі­зму. Са­ме то­му ре­фор­му­ва­н­ня СБУ не мо­же роз­гля­да­тись як за­про­ва­дже­н­ня нав’яза­них ша­бло­нів. Не мо­жна сто­від­со­тко­во впро­ва­ди­ти за­хі­дний тра­фа­рет в та­ких тон­ких сфе­рах, як се­ктор на­ціо­наль­ної без­пе­ки. На­то­мість ми вже ма­є­мо уні­каль­ний до­свід спро­ти­ву, який За­хід мо­же взя­ти на озбро­є­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.