Пі­сля ви­бу­хів...

Три­ва­ють за­хо­ди з лі­кві­да­ції на­слід­ків над­зви­чай­ної по­дії на те­ри­то­рії 6-го Ар­се­на­лу

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Пі­дго­ту­вав Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

«Зно­чі і ста­ном­на 09.00 го­ди­ну ран­ку 10 жов­тня, ін­тен­сив­ність ви­бу­хів зна­чно зни­зи­лась, три­ває тен­ден­ція на по­кра­ще­н­ня си­ту­а­ції на те­ри­то­рії 6- го Ар­се­на­лу. На­ра­зі фі­ксу­ю­ться ви­бу­хи боє­при­па­сів з пе­рі­о­ди­чні­стю 1 ви­бух на 10 хви­лин » , — по­ві­до­мив на­чаль­ник Управ­лі­н­ня ко­му­ні­ка­цій та пре­си Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни Укра­ї­ни пол­ков­ник Оле­ксій ЧЕРНОБАЙ.

За сло­ва­ми Чер­но­бая, зна­чне змен­ше­н­ня ви­бу­хів та за­дим­ле­но­сті те­ри­то­рії Ар­се­на­лу до­зво­ли­ло опе­ра­тив­но­му шта­бу з лі­кві­да­ції на­слід­ків за­ді­я­ти авіа­цію та ае­ро­ро­звід­ку над мі­сцем над­зви­чай­ної по­дії. Опе­ра­тив­ну гру­пу очо­лює на­чаль­ник Ге­не­раль­но­го шта­бу — Го­лов­но­ко­ман­ду­вач Зброй­них сил Укра­ї­ни ге­не­рал ар­мії Укра­ї­ни Ві­ктор Му­жен­ко та за­сту­пник мі­ні­стра обо­ро­ни Укра­ї­ни ге­не­рал-лей­те­нант Ігор Па­влов­ський. За сло­ва­ми остан­ньо­го осе­ред­ки за­йма­н­ня по­же­жі ло­ка­лі­зо­ва­но, здій­сне­но ае­ро­ро­звід­ку тих осе­ред­ків, які за­ли­ши­лись, і най­ближ­чим­ча­сомз ме­тою їх га­сі­н­ня бу­де за­сто­со­ва­но по­же­жну авіа­цію ДСНС.

До ло­ка­лі­за­ції по­же­жі та­кож за­лу­че­на те­хні­ка під­роз­ді­лів ЗС Укра­ї­ни. Зокре­ма, на мі­сці по­дії пра­цю­ють ін­же­нер­ні ма­ши­ни роз­го­ро­дже­н­ня (ІМР) та по­же­жні тан­ки ГПМ-54. Зав­дя­ки зла­го­дже­ній ро­бо­ті на спе­ці­аль­ній те­хні­ці те­ри­то­рія за­йма­н­ня зна­чно змен­ши­лась.

В на­се­ле­них пун­ктах, при­ле­глих до мі­сця над­зви­чай­ної по­дії, пра­цю­ють па­тру­лі Вій­сько­вої слу­жби пра­во­по­ряд­ку у ЗС Укра­ї­ни з ме­тою упе­ре­дже­н­ня мо­жли­вих ви­пад­ків ма­ро­дер­ства, ви­яв­ле­н­ня мо­жли­вих за­ли­шків боє­при­па­сів та про­ве- де­н­ня ін­фор­му­ва­н­ня се­ред мі­сце­во­го на­се­ле­н­ня про не­без­пе­чні пре­дме­ти.

ФОТО УНІАН

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.