Бе­не­фіс Ксе­нії Ні­ко­ла­є­вої

«Іде­аль­на па­ра» — 12 жов­тня в Ки­їв­сько­му те­а­трі дра­ми і ко­ме­дії на лі­во­му бе­ре­зі Дні­пра

Den (Ukrainian) - - Культура - Іло­на ТАМІЛІНА

Для сво­го бе­не­фі­су Ксе­нія Ми­ко­ла­їв­на обра­ла ко­ме­дію « Іде­аль­на па­ра » . До ре­чі, ця по­ста­нов­ка Во­ло­ди­ми­ра Ци­він­сько­го вже п’ять ро­ків справ­ді при­кра­шає афі­шу те­а­тру.

Сце­ні­чний ро­ман К. Ні­ко­ла­є­вої три­ває уже май­же со­рок ро­ків. Йо­го яскра­ві сто­рін­ки охо­плю­ють не ли­ше істо­рію Те­а­тру дра­ми і ко­ме­дії на лі­во­му бе­ре­зі Дні­пра, де во­на пра­цює по­над два де­ся­ти­лі­т­тя. Адже актри­са спів­пра­цю­ва­ла з рі­зни­ми ре­жи­се­ра­ми: Ро­ма­ном Ві­ктю­ком, Еду­ар­дом Ми­тни­цьким, Лі­на­сом Зай­ка­у­ска­сом, Бо­ри­сом Ері­ним, Оле­ксі­є­мЛі­сов­цем , Ві­та­лі­єм Ма­ла­хо­вим, Іри­ною Мо­ло­сто­вою, Во­ло­ди­ми­ром Не­на­ше­вим, Юрі­єм Оди­но­ким, Во­ло­ди­ми­ром Пе­тро­вим та ін.

Її ге­ро­ї­ні ви­кли­ка­ють щи­ре за­хо­пле­н­ня гля­да­чів, зокре­ма, у ви­ста­вах за тво­ра­ми Фе­до­ра До­сто­єв­сько­го, Жа­на Ко­кто, Оле­ксан­дра Остров­сько­го, Яро­сла­ва Стель­ма­ха, Льва Тол­сто­го, Оска­ра Уайль­да, Ан­то­на Че­хо­ва... і Мар­ка Ка­мо­лет­ті.

Ви­ста­ва «Іде­аль­на па­ра» — за п’ єсою « От уже ця Ан­на! » ( у пе­ре­кла­ді В. Сер­гє­є­ва) ви- да­тно­го фран­цузь­ко­го дра­ма­тур­га Мар­ка Ка­мо­лет­ті, тво­ри яко­го став­ля­ться рі­зни­ми мо­ва­ми. Це ко­ме­дія по­ло­жень зі справ­жнім­фран­цузь­ким­шар­мом та вір­ту­о­зно за­кру­че­ним змі­стом. Так, на пер­ший по­гляд, не­згра­бна слу­жни­ця Ан­на ви­пад­ко­во опи­ня­є­ться в цен­трі амур­них при­год го­спо­да­рів. Але во­на з ви­на­хі­дли­вою май­стер­ні­стю ря­тує шлюб Бер­на­ра і Жа­клін від сі­мей­ної ка­та­стро­фи.

— « Іде­аль­на па­ра » — це зав­жди від­чу­т­тя свя­та, гар­но­го на­строю, за­до­во­ле­н­ня, яке отри­му­ють як гля­да­чі, так і ми, ар­ти­сти, від ці­єї ви­ста- ви, — ка­же К. НІКОЛАЄВА. — Ма­те­рі­ал та спів­пра­ця з чу­до­ви­ми пар­тне­ра­ми да­ють мо­жли­вість ім­про­ві­зу­ва­ти. То­му ця ви­ста­ва зав­жди но­ва, ор­га­ні­чна. На сце­ні ми ба­ла­гу­ри­мо, смі­є­мо­ся, тро­шки пе­ре­тво­рю­є­мось на ді­тей... Але все не без­під­став­но, все — по су­ті. Ось, ма­буть, го­лов­на при­чи­на то­го, чо­му « Іде­аль­на па­ра » осо­би­сто для ме­не як ви­ко­на­ви­ці ро­лі Жа­клін ду­же до­ро­га і я обра­ла цю по­ста­нов­ку для юві­лей­но­го ве­чо­ра.

У ви­ста­ві та­кож гра­ти­муть: Сер­гій Со­ло­дов, Ка­те­ри­на Ка­чан, Ан­дрій Іса­єн­ко та Оле­на Зав­го­ро­дня.

ФОТО ЄВГЕНА ЧЕКАЛІНА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.