ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1672 — на­ро­див­ся Пи­лип Ор­лик, один з най­ближ­чих со­ра­тни­ків Іва­на Ма­зе­пи, ге­тьман Укра­ї­ни в ек­зи­лі (1710— 1742 рр.), один з упо­ря­дни­ків Кон­сти­ту­ції, що но­сить йо­го і м’ я ( фа­кти­чно — ко­за­цько­го су­спіль­но­го до­го­во­ру). По­мер 1742 р.

1881 — аме­ри­ка­нець Х’ юстон Де­від (1854—1899) за­па­тен­ту­вав пер­шу в сві­ті фо­то­плів­ку.

1887 — зна­ме­ни­тий аме­ри­кан­ський ви­на­хі­дник То­мас Еді­сон ( 1847— 1931) за­па­тен­ту­вав еле­ктри­чну ма­ши­ну для під­ра­хун­ку го­ло­сів на ви­бо­рах.

1931 — в СРСР ухва­ле­но оста­то­чне офі­цій­не рішення про ціл­ко­ви­ту лі­кві­да­цію при­ва­тної тор­гів­лі.

1961 — на Се­мі­па­ла­тин­сько­му по­лі­го­ні (Ка­зах­стан) здій­сне­но пер­ший під­зем­ний ядер­ний ви­бух.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.