Се­на­то­ри за­кли­ка­ють бо­ро­ти­ся з енер­ге­ти­чним па­ну­ва­н­ням РФ у Єв­ро­пі

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Се­на­то­ри США Кріс Мер­фі та Ро­нальд Джон­сон, які є від­по­від­но чле­ном і гла­вою під­ко­мі­те­ту у спра­вах Єв­ро­пи та спів­ро­бі­тни­цтва у сфе­рі без­пе­ки ко­мі­те­ту Се­на­ту з між­на­ро­дних справ, пред­ста­ви­ли за­ко­но­про­ект, що на­ці­ле­ний на бо­роть­бу зі «згу­бним ро­сій­ським впли­вом» і ство­ре­н­ня еко­но­мі­чних мо­жли­во­стей у США й за кор­до­ном. Про це по­ві­дом­ля­є­ться на сай­ті Крі­са Мер­фі. «Ко­ру­пція, ха­бар­ни­цтво, про­па­ган­да, не­за­кон­не втор­гне­н­ня — Кремль ро­бить усе мо­жли­ве, щоб отри­ма­ти вла­ду над кра­ї­на­ми в їх пе­ри­фе­рії. Ми спра­ве­дли­во ін­ве­сту­ва­ли мі­льяр­ди до­ла­рів для під­трим­ки обо­рон­ної спро­мо­жно­сті в схі­дній Єв­ро­пі, але не за­бу­вай­мо про одна­ко­во не­без­пе­чні на­слід­ки ро­сій­сько­го енер­ге­ти­чно­го па­ну­ва­н­ня в Єв­ро­пі», — за­я­вив Мер­фі. Ініціатива се­на­то­рів пе­ред­ба­чає ви­ді­ле­н­ня 1 млрд до­ла­рів на фі­нан­су­ва­н­ня єв­ро­пей­ських енер­ге­ти­чних про­е­ктів, що ра­зом з по­си­ле­ною ди­пло­ма­ти­чною і те­хні­чною під­трим­кою до­по­мо­жуть ди­вер­си­фі­ку­ва­ти енер­го­по­ста­ча­н­ня в Єв­ро­пу та змен­ши­ти за­ле­жність від Ро­сії в ре­гіо­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.