«У го­роб­ців стрі­ля­ти не мо­жна...»

Упер­ше українські шкіль­ні під­ру­чни­ки прой­дуть ан­ти­дис­кри­мі­на­цій­ну екс­пер­ти­зу

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

На де­ре­ві си­ді­ло шість го­роб­ців, лю­ди­на, ви­стрі­лив­ши, влу­чи­ла у двох із них. Скіль­ки го­роб­ців за­ли­ши­ло­ся на де­ре­ві? Здо­га­дай­те­ся, яку від­по­відь на та­ку за­да­чу на­пи­сав один з учнів? У го­роб­ців стрі­ля­ти не мо­жна.

■ Це зав­да­н­ня, мо­жли­во, — не над­то яскра­вий при­клад дис­кри­мі­на­ції, але за­дач по­ді­бно­го змі­сту, що про­па­гу­ють жор­сто­ке став­ле­н­ня до тва­рин, то­ді як у сві­ті на­ма­га­ю­ться про­су­ва­ти прин­ци­пи гу­ман­но­сті, одно­зна­чно не по­вин­но бу­ти в укра­їн­ських під­ру­чни­ках. Скіль­ки та­ко­го не­які­сно­го кон­тен­ту в шкіль­них книж­ках, на­ра­зі з’ясо­вує спе­ці­аль­на ро­бо­ча гру­па з пи­тань по­лі­ти­ки ген­дер­ної рів­но­сті та про­ти­дії дис­кри­мі­на­ції у сфе­рі осві­ти. До неї вхо­дять кан­ди­да­ти й до­кто­ри на­ук, які пред­став­ля­ють рі­зні за­кла­ди ви­щої осві­ти, зокре­ма пе­да­го­гі­чні, гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції Укра­ї­ни, а та­кож спів­ро­бі­тни­ки Мі­ні­стер­ства осві­ти і на­у­ки.

■ Та­ка ро­бо­ча гру­па з’яви­ла­ся пі­сля ухва­ле­н­ня за­ко­ну «Про за­са­ди за­по­бі­га­н­ня та про­ти­дії дис­кри­мі­на­ції в Укра­ї­ні». Фа­хів­ці вже зна­йшли у під­ру­чни­ках низ­ку по­ми­лок. При­мі­ром, ма­те­ма­ти­чні зав­да­н­ня з озна­ка­ми ген­дер­ної дис­кри­мі­на­ції. У них хло­пчи­ків зо­бра­жу­ють силь­ни­ми, во­ни за­йма­ю­ться актив­ни­ми ви­да­ми пра­ці, зби­ра­ють уро­жай, ви­го­тов­ля­ють де­та­лі, а дів­ча­тка — по­ра­ю­ться по го­спо­дар­ству. Кла­си­чний сте­ре­о­тип про роз­по­діл обов’яз­ків між чо­ло­ві­ком та жін­кою, що ча­сто не від­по­від­ає дій­сно­сті.

■ Або ви­яв­ле­ні в під­ру­чни­ках ілю­стра­ції, де лю­ди лі­тньо­го ві­ку зо­бра­же­ні ви­клю­чно у па­сив­них по­зах, на­при­клад, у крі­слі з те­плою ков­дрою. Та­кий по­сил, що стар­ші лю­ди обов’яз­ко­во по­тре­бу­ють до­по­мо­ги, са­мо­туж­ки ні на що не спро­мо­жні. Уря­до­ва упов­но­ва­же­на з пи­тань ген­дер­ної по­лі­ти­ки Ка­те­ри­на ЛЕВЧЕНКО ка­же, що це при­клад ей­джи­зму, дис­кри­мі­на­ції за ві­ком.

■ «Не­що­дав­но чи­та­ла до­пис спів­ро­бі­тни­ці цен­тру « Ла Стра­да-Укра­ї­на» Оль­ги Ка­ла­шник про те, що її мо­лод­ша донь­ка взя­ла на урок ан­глій­ської мо­ви слов­ник стар­шої ди­ти­ни, але змі­ни­ла об­кла­дин­ку. Вчи­тель­ка на­сва­ри­ла її, мов­ляв, ба­тьки не мо­жуть ку­пи­ти то­бі но­вий зо­шит? Це при­клад дис­кри­мі­на­ції за май­но­вою озна­кою», — роз­по­від­ає Ка­те­ри­на Левченко, акцен­ту­ю­чи, що озна­ки дис­кри­мі­на­ції мо­жуть бу­ти не тіль­ки у під­ру­чни­ках, а й у будь-яко­му еле­мен­ті шкіль­но­го жи­т­тя.

■ «Що­до під­ру­чни­ків, на ща­стя, дис­кри­мі­на­цій­ні про­я­ви у них не ма­со­ві, але пра­цю­ва­ти є над чим. Іде­ться не тіль­ки про дис­кри­мі­на­цію за озна­кою ста- ті, а й за озна­ка­ми ві­ку, по­хо­дже­н­ня, ре­лі­гій­ної при­на­ле­жно­сті, мі­сця про­жи­ва­н­ня, тоб­то за­сад для дис­кри­мі­на­ції мо­же бу­ти ба­га­то, — про­дов­жує уря­до­ва упов­но­ва­же­на. — Як тіль­ки ро­бо­ча гру­па, до якої я теж вхо­джу, ви­яв­ляє та­кий кон­тент, одра­зу го­тує ре­ко­мен­да­ції, як це змі­ни­ти, бо зу­стрі­ча­ли­ся у книж­ках «не­гри», «жи­ди» і «ци­га­ни». За­ува­же­н­ня вра­ху­ють, ко­ли за дер­жав­ні ко­шти під­ру­чник бу­де дру­ку­ва­ти­ся за­но­во».

■ Не обов’яз­ко­во че­ка­ти, ко­ли з’яви­ться но­вий під­ру­чник без по­ми­лок, учи­те­лі мо­жуть на уро­ці по­ясни­ти ді­тям, що не так із ма­люн­ком чи за­да­чею. Щоб пе­да­го­гам бу­ло лег­ше з цим впо­ра­ти­ся, ро­бо­ча гру­па оформ­ляє ре­зуль­та­ти екс­пер­ти­зи у ви­гля­ді роз­гор­ну­то­го екс­пер­тно­го ви­снов­ку, який мо­жна зна­йти на сай­ті Ін­сти­ту­ту мо­дер­ні­за­ції змі­сту осві­ти. Та­кож ви­да­но по­сі­бник, як про­во­ди­ти ан­ти­дис­кри­мі­на­цій­ну екс­пер­ти­зу еле­ктрон­них вер­сій про­е­ктів під­ру­чни­ків, по­да­них на кон­кур­сний від­бір про­е­ктів під­ру­чни­ків для пер­шо­го, п’ято­го і де­ся­то­го кла­сів.

■ До ре­чі, та­ка про­бле­ма не є су­то укра­їн­ською бі­дою. На сай­ті «BBC Укра­ї­на» опу­блі­ко­ва­но ма­те­рі­ал, де ана­лі­зу­є­ться ген­дер­на скла­до­ва під­ру­чни­ків рі­зних кра­їн. Так, із хре­сто­ма­тії по­ча­тко­вих кла­сів у Га­ї­ті учні ді­зна­ю­ться, що ма­ми за­йма­ю­ться ді­тьми та го­ту­ють їжу, а та­та пра­цю­ють в офі­сі. У па­ки­стан­сько­му ілю­стро­ва­но­му під­ру­чни­ку всі ав­то­ри­те­тні по­лі­ти­ки — ви­ня­тко­во чо­ло­ві­ки. В одно­му з роз­ді­лів іта­лій­сько­го під­ру­чни­ка є слов­ник рі­зних про­фе­сій, де пі­ді­бра­но де­сять ва­рі­ан­тів для чо­ло­ві­ків — від сто­ма­то­ло­га до по­же­жни­ка, і жо­дно­го — для жі­нок. То­рік ЮНЕСКО на­віть під­го­ту­ва­ло по­пе­ре­дже­н­ня сто­сов­но то­го, що за­си­л­ля се­кси­зму в під­ру­чни­ках не­га­тив­но впли­ває на осві­ту дів­чат і фор­мує не­пра­виль­ні ген­дер­ні уста­нов­ки.

■ «По­я­ва та­кої екс­пер­ти­зи в Укра­ї­ні ду­же ва­жли­ва, — до­дає Ка­те­ри­на Левченко. — Не­що­дав­но ми ра­зом із за­сту­пни­ком мі­ні­стра осві­ти та на­у­ки Ро­ма­ном Гре­бою від­по­від­а­ли на дзвін­ки на на­ціо­наль­ну ди­тя­чу га­ря­чу лі­нію з цьо­го при­во­ду (звер­ну­ти­ся ту­ди мо­жна, на­брав­ши 116 111 з мо­біль­но­го чи 0 800 500 225, з 12- ї до 16- ї го­ди­ни у бу­дні. — Авт.). Нам роз­по­від­а­ли, що дис­кри­мі­на­цій­ні ре­чі зна­йшли на­віть у му­зи­чно­му під­ру­чни­ку по­ча­тко­вої шко­ли. Це не озна­чає, що про­сто за­раз цей під­ру­чник бу­дуть ви­лу­ча­ти, перш за все він має прой­ти ан­ти­дис­кри­мі­на­цій­ну екс­пер­ти­зу. За­га­лом на га­ря­чу лі­нію те­ле­фо­ну­ва­ли вчи­те­лі, ба­тьки, які за­пи­ту­ва­ли, що це, як до­лу­чи­ти­ся, тоб­то ми не отри­ма­ли жо­дно­го не­га­тив­но­го за­пи­та­н­ня. Бу­ло біль­ше схви­льо­ва­но­сті, оскіль­ки ще бра­кує по­яснень що­до цьо­го».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.