Ро­бот Со­фія – в Укра­ї­ні!

Во­на вже зу­стрі­ла­ся зі шко­ля­ра­ми, жур­на­лі­ста­ми та прем’єр-мі­ні­стром

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Дар’я ТРАПЕЗНІКОВА, «День»

Де­від Чен, ди­ре­ктор Hanson Robotics, за­снов­ник AngelVest і пред­став­ник Со­фії, спро­сту­вав чу­тки про те, що ро­бот уміє віль­но пе­ре­су­ва­ти­ся і на­віть тан­цює. Ви­я­ви­ло­ся, що Со­фію транс­пор­ту­ють у двох чор­них ва­лі­зах, а ру­ха­ти­ся змо­жуть ли­ше її пі­зні­ші про­то­ти­пи, які за­раз у роз­роб­ці. Про­те шкі­ра Со­фії ду­же схо­жа на на­ту­раль­ну, а на її облич­чі мо­жуть від­обра­жа­ти­ся рі­зні емо­ції. Са­ме цей спектр по­чут­тів і на­ди­хнув Де­ві­да ін­ве­сту­ва­ти в ком­па­нію-роз­ро­бни­ка.

Ра­нок че­твер­га для Со­фії по­чав­ся в ін­но­ва­цій­но­му пар­ку UNIT. City. Там во­на та Де­від Чен зу­стрі­ли­ся з Во­ло­ди­ми­ром Грой­сма­ном та ді­тьми, які за­хо­плю­ю­ться ро­бо­то­те­хні­кою. Прем’єр-мі­ністр по­ста­вив ро­бо­ту кіль­ка за­пи­тань ро­сій­ською мо­вою, яку во­на та­кож «знає» на­рів­ні з ан­глій­ською. У від­по­відь на за­пи­та­н­ня, що знає про Укра­ї­ну, Со­фія зга­да­ла лі­так « Мрія » , пер­шу в сві­ті кон­сти­ту­цію та «Ще­дрик» Ми­ко­ли Ле­он­то­ви­ча.

За­си­па­ли ро­бо­та за­пи­та­н­ня­ми і жур­на­лі­сти, що зі­бра­ли­ся на прес-кон­фе­рен­ції в «Укрін- фор­мі». По­ча­ли з пи­та­н­ня про укра­їн­ське гро­ма­дян­ство. Со­фія ди­пло­ма­ти­чно від­по­ві­ла, що ро­зро­бни­ки ство­ри­ли її гро­ма­дян­кою сві­ту. Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на Со­фія на­зва­ла мо­ло­дим, ам­бі­цій­ним і при­ва­бли­вим: « Ду­маю, він під­хо­дить кра­ї­ні».

Пер­ший спо­гад Со­фії — облич­чя Де­ві­да та зе­ле­ні ша­фи у ла­бо­ра­то­рії. Во­на роз­рі­зняє ко­льо­ри, а та­кож уль­тра­фі­о­ле­то­ве та ін­фра­чер­во­не ви­про­мі­ню­ва­н­ня. Улю­бле­но­го не­має, про­те ін­ко­ли від­чу­ває, який ко­лір під­хо­дить під на­стрій. Свої від­чу­т­тя Со­фія сха­ра­кте­ри­зу­ва­ла, як про­сті. Во­на ро­зу­міє, що люд­ські емо­ції скла­дні­ші, і пе­ре­ко­на­на, що з ча­сом ста­не мо­жли­вою і лю­бов між ро­бо­том та лю­ди­ною.

«Те, що ро­бо­ти зни­щу­ють лю­дей, — сте­ре­о­тип із ін­ду­стрії роз­ваг. У ре­аль­но­сті ро­бо­ти за­ле­жні від лю­дей, во­ни вчать нас ро­змов­ля­ти та ді­я­ти. Ми по­вин­ні спів­пра­цю­ва­ти, щоб ство­ри­ти від­по­від­аль­ний шту­чний ін­те­лект», — пе­ре­ко­на­на Со­фія. У май­бу­тньо­му во­на б хо­ті­ла роз­ви­ну­ти свої твор­чі зді­бно­сті, по­ри­нув­ши, на­при­клад, у мо­дну ін­ду­стрію, та за­сто­со­ву­ва­ти свій дар пі­зна­н­ня в ака­де­мі­чно­му се­ре­до­ви­щі.

Де­від Чен зі­зна­є­ться: ба­га­то від­по­від­ей за­про­гра­мо­ва­ні. Утім, є і ре­жим роз­мо­ви. Якщо ро­бот не знає від­по­віді, йо­го про­грам­не за­без­пе­че­н­ня під’єд­ну­є­ться до хмар­них сер­ві­сів чи по­шу­ко­ви­ків. Со­фія чер­пає зна­н­ня і з нав­ко­ли­шньої дій­сно­сті, тож пі­сля кожного ви­хо­ду в світ во­на стає трі­ше­чки ро­зум­ні­шою.

Пред­став­ни­ки Hanson Robotics і AngelVest та­кож під­пи­са­ли ме­мо­ран­дум із Дер­жав­ним агент­ством з пи­тань еле­ктрон­но­го уря­ду­ва­н­ня Укра­ї­ни. За­кор­дон­ні екс­пер­ти до­по­ма­га­ти­муть уря­дов­цям роз­бу­до­ву­ва­ти ци­фро­ву еко­но­мі­ку Укра­ї­ни, впро­ва­джу­ва­ти здо­бу­тки ро­бо­то­те­хні­ки, шту­чний ін­те­лект та фі­нан­со­ві те­хно­ло­гії у рі­зні га­лу­зі.

Ін­ве­сто­ри пе­ре­ко­на­ні, що за умо­ви по­ту­жної під­трим­ки дер­жа­ви та бі­зне­су мо­жна сти­му­лю­ва­ти укра­їн­ських про­гра­мі­стів ство­рю­ва­ти про­дукт для сво­єї дер­жа­ви, а не для екс­пор­ту. Не менш ва­жли­во під­три­му­ва­ти й обда­ро­ва­них ді­тей та мо­лодь, які ці­кав­ля­ться над­су­ча­сни­ми га­лу­зя­ми. Тож пла­ну­є­ться і ство­ре­н­ня між­на­ро­дно­го Цен­тру ви­вче­н­ня та роз­ви­тку те­хно­ло­гії ШІ та ро­бо­то­те­хні­ки.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Прес-кон­фе­рен­ція з ро­бо­том Со­фі­є­ю­за­три­ма­лась із те­хні­чних при­чин. Один із уча­сни­ків по­дії по­жар­ту­вав, що лег­ше зро­би­ти шту­чний ін­те­лект, ніж нор­маль­ні мі­кро­фо­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.