Дже­ре­ло са­мо­осві­ти і са­мо­ви­хо­ва­н­ня

Ві­дгук на ру­бри­ки «Істо­рія та «Я», «Цей день в істо­рії». Ве­ду­чий — Ігор Сюн­дю­ков.

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Щоб бу­ти ве­ду­чим сто­рін­ки « Істо­рія та «Я», го­ту­ва­ти ру­бри­ку « Цей день в істо­рії » , тре­ба ма­ти не­аби­який за­пас знань, кре­а­тив­ність, умі­н­ня си­стем­но пра­цю­ва­ти. Для при­кла­ду, про­чи­тай­те або пе­ре­чи­тай­те одну з ру­брик « Цей день в істо­рії» («День», № 152, 26 сер­пня 2018 ро­ку, с. 12). Істо­ри­чні мі­ні­а­тю­ри всього в кіль­ка ряд­ків за­пам’ ято­ву­ю­ться на­дов­го, акти­ві­зу­ють уяву, спо­ну­ка­ють глиб­ше за­ну­рю­ва­тись у прав­ду фа­ктів та по­дій, до­по­ма­га­ють кра­ще зро­зу­мі­ти са­мих се­бе. Ін­фор­ма­ція, про яку по­ві­дом­ляє ав­тор у ру­бри­ці «Цей день в істо­рії», фа­хів­ці ви­ко­ри­сто­ву­ють як ілю­стра­цію, як пе­ре­кон­ли­ві фа­кти. Окре­мі ма­те­рі­а­ли ста­ють екс­клю­зив­ни­ми. При­ва­блює ла­ко­ні­чність у по­да­чі фа­ктів, по­дій, « порт­ре­тів » , ви­ко­ри­ста­н­ня прин­ци­пу пар­си­мо­нії ( сти­сле ви­сві­тле­н­ня без на­дмір­них по­дро­биць). Цін­но, що ав­тор не до­пу­скає упе­ре­джень.

■ У ру­бри­ці « Істо­рія та « Я » яскра­во пред­став­ле­на по­стать ба­ро­на Гу­ста­ва Ман­нер­ге­йма, який зу­мів за­хи­сти­ти дер­жав­ність Фін­лян­дії, то­му що «ро­зу­мів: або на­ція роз­чи­ни­ться в «ро­сій­сько­му мо­рі » , ста­не одні­єю з про­він­цій Мо­скви, або бу­де справ­ді віль­ною. Ман­нер­гейм знав, що по­трі­бно кра­ї­ні » . ( « День » , № 167, 18 ве­ре­сня 2018 р.). Чи бу­дуть на­ші мо­жно­влад­ці на­слі­ду­ва­ти при­клад рі­шу­чо­го, від­по­від­аль­но­го фін­сько­го мар­ша­ла, вра­хо­ву­ю­чи сьо­го­де­н­ня на­шої дер­жа­ви?

■ Я не уяв­ляю « День » без цих уже зви­чних ма­те­рі­а­лів. Че­каю на їх по­яву. Бо це, зокре­ма, є за­со­бом, дже­ре­лом са­мо­осві­ти, са­мо­ви­хо­ва­н­ня. Який слід за­ли­ша­ють ру­бри­ки як дже­ре­ло са­мо­осві­ти і са­мо­ви­хо­ва­н­ня? Да­ють зро­зу­мі­ти, по­ба­чи­ти, по­рів­ня­ти, зі­ста­ви­ти істо­ри­чні фа­кти, по­дії в ди­на­мі­ці, істо­ри­чні по­ста­ті, їхні дії, вчин­ки; зокре­ма, роль осо­би­сто­сті в істо­рії; на­да­ють цін­ну ін­фор­ма­цію з істо­рії Укра­ї­ни, істо­рії укра­їн­сько­го на­ро­ду, становлення укра­їн­ської дер­жав­но­сті то­що. Є хо­ро­ша но­ви­на: І. Сюн­дю­ков — упо­ря­дник но­во­го ви­да­н­ня га­зе­ти «День» — що вже пред­став­ле­не на Фо­ру­мі ви­дав­ців у Льво­ві. Ав­тор ідеї — го­лов­ний ре­да­ктор га­зе­ти Ла­ри­са Ів­ши­на.

Лі­дія ЗАВІРЮХА, м. Ки­їв

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.