Ля­то­шин­ський єд­нає!

У Вор­зе­лі від­був­ся Пер­ший му­зи­чний ма­ра­фон

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

«Ля­то­шин­ський єд­нає» — під та­кою на­звою у Вор­зе­лі у рам­ках Між­на­ро­дно­го му­зи­чно­го фе­сти­ва­лю «Ки­їв Му­зик Фест 2018» від­був­ся Пер­ший му­зи­чний ма­ра­фон.

■ «Подія істо­ри­чна, оскіль­ки впер­ше за свою істо­рію «Ки­їв Му­зик Фест» ви­йшов за ме­жі Ки­є­ва. Ми ви­рі­ши­ли за­по­ча­тку­ва­ти та­ку акцію з на­го­ди 50 ро­ко­вин від­хо­ду ми­тця у за­сві­ти», — за­ува­жив на­тхнен­ник цьо­го за­хо­ду Єв­ген ПЕТРИЧЕНКО, ком­по­зи­тор, ди­ре­ктор вор­зель­сько­го Бу­дин­ку твор­чо­сті ком­по­зи­то­рів.

■ Музика зву­ча­ла на двох май­дан­чи­ках. У кон­цер­тній за­лі ім. Бо­ри­са Ля­то­шин­сько­го вор­зель­сько­го Цен­тру куль­ту­ри Ро­сти­слав Фе­ди­на ви­ко­нав кіль­ка тво­рів кла­си­ка. На лі­тній сце­ні Ан­самбль ім. Б. Ля­то­шин­сько­го На­ціо­наль­но­го бу­дин­ку ор­ган­ної і ка­мер­ної му­зи­ки під ди­ри­гу­ва­н­ням Іго­ря Ан­дрі­єв­сько­го ви­ко­нав ба­ла­ду для сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру «Гра­жи­на» Ля­то­шин­сько­го. Бу­ли та­кож ви­ко­на­ні тво­ри «По­ми­наль­на сим­фо­нія» Кар­мел­ли Це­пко­лен­ко, «Ве­ли­чаль­на кня­зю Во­ло­ди­ми­ру» для мі­ша­но­го хо­ру та ор­ке­стру Оле­ксан­дра Ко­за­рен­ка і «Ан­ти­те­зи» — сим­фо­нія №3 на вір­ші Лі­ни Ко­стен­ко для со­пра­но, хо­ру та ор­ке­стру Єв­ге­на Пе­три­чен­ка.

■ «Ду­же по­до­ба­ю­ться за­хо­ди, які від­бу­ва­ю­ться не ли­ше у ве­ли­ких куль­тур­них цен­трах, а в ма­лень­ких мі­сте­чках. У Вор­зе­лі на при­ро­ді зов­сім іна­кше від­чу­т­тя му­зи­ки, єд­на­н­ня, спіл­ку­ва­н­ня рі­зних лю­дей. До­бре, щоб це ста­ло тра­ди­ці­єю в Укра­ї­ні», — по­ді­ли­ла­ся вра­же­н­ня­ми ком­по­зи­тор Кар­мел­ла ЦЕ­ПКО­ЛЕН­КО.

■ «Що­ра­зу «Ки­їв Му­зик Фест» на­бу­ває ін­ших фор­ма­тів. Ми хо­че­мо, щоб при­за­бу­ті іме­на ком­по­зи­то­рів зна­ли не ли­ше лю­ди, при­че­тні до му­зи­ки, а й ши­ро­кий за­гал. Ля­то­шин­ський — осно­во­по­ло­жник су­ча­сної укра­їн­ської ком­по­зи­тор­ської шко­ли ХХ сто­лі­т­тя! Вор­зель не єди­не се­ли­ще в Укра­ї­ні, де тво­ри­ли ви­да­тні ком­по­зи­то­ри. У Кам’ян­ці, що на Чер­ка­щи­ні, — тво­рив Чай­ков­ський, у Сон­ців­ці (До­неч­чи­на) — Про­коф’єв, в Усти­лу­зі, на Во­ли­ні — Стра­вин­ський...

■ У Бу­дин­ку твор­чо­сті у Вор­зе­лі ком­по­зи­то­ри пи­са­ли му­зи­ку, ми­сте­цтво­знав­ці — книж­ки. Ми на­ма­га­є­мось від­ро­ди­ти Бу­ди­нок твор­чо­сті. Шу­ка­є­мо ін­ве­сто­рів, які бо­дай від­ро­дять ча­сти­ну то­го, що бу­ло, так, щоб Бу­ди­нок за­пра­цю­вав», — ска­за­ла Ле­ся ОЛІЙ­НИК, про­ре­ктор На­ціо­наль­ної му­зи­чної ака­де­мії Укра­ї­ни.

■ « Ге­ні­аль­на музика Ля­то­шин­сько­го впли­ває на емо­ції, ду­шу. Яка гу­ста му­зи­чна і фі­ло­соф­ська фа­кту­ра. Роз­кі­шний твір Кар­мел­ли Це­пко­лен­ко. Ду­же ці­ка­ве по­єд­на­н­ня у му­зи­ці Єв­ге­на Пе­три­чен­ка ав­тор­ських текс­тів, які ля­га­ють на ін­то­на­цій­не під­грун­тя фоль­кло­ру. Асо­ці­а­ція з ге­ні­аль­ним тво­ром Кі­ви на сло­ва Ти­чи­ни. Вра­же­н­ня від му­зи­ки і при­ро­ди об’єд­на­ло­ся в єди­не ці­ле — не­на­че в раю по­бу­ва­ла», — по­ді­ли­ла­ся вра­же­н­ня­ми Со­фія МАЙДАНСЬКА, член Спіл­ки пи­сьмен­ни­ків Укра­ї­ни.

■ На за­кін­че­н­ня Пер­шо­го му­зи­чно­го ма­ра­фо­на у Вор­зе­лі про­лу­нав «За­по­віт» на сло­ва Та­ра­са Шев­чен­ка для хо­ру та ор­ке­стру Бо­ри­са Ля­то­шин­сько­го. Це бу­ло мо­гу­тнє ви­ко­на­н­ня, у яко­му спле­лись ве­ли­чна музика і ге­ні­аль­ні сло­ва під бла­ки­тним осін­нім не­бом...

Да­ну­та КОСТУРА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.