ДОВІДКА «Дня»

Den (Ukrainian) - - Гурме -

Ма­рія КА­ЛЕН­СЬКА 1994 ро­ку за­кін­чи­ла Оде­ський лі­цей № 74, ви­щу осві­ту здо­бу­ла в Оде­сько­му дер­жав­но­му еко­но­мі­чно­му уні­вер­си­те­ті. Фу­дбло­гер і фу­дло­вер, га­стро­но­мі­чний екс­перт і за­снов­ник пер­шої в Оде­сі ку­лі­нар­ної шко­ли «Мої Дру­зі». За­раз жи­ве у Ве­ли­ко­бри­та­нії, на­зи­ває се­бе ам­ба­са­до­ром оде­ської ку­хні у Ве­ли­ко­бри­та­нії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.