Між сво­бо­дою та без­пе­кою

Чи вда­сться одно­ча­сно за­без­пе­чи­ти за­хист від гі­бри­дно­го агре­со­ра та збе­рег­ти де­мо­кра­тію?

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - На­та­ля ІЩЕН­КО

По­шу­кі пра­виль­ної від­по­віді на пи­та­н­ня, як по­єд­на­ти за­хист де­мо­кра­ти­чних прин­ци­пів сво­бо­ди сло­ва та за­без­пе­чи­ти за­хист кра­ї­ни під час гі­бри­дної агре­сії, вже п’ятий рік по­спіль є не­пі­д­йом­ним зав­да­н­ням для укра­їн­ської вла­ди та гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства. Чер­го­вою спро­бою розв’яза­ти цю скла­дну ди­ле­му ста­ла вла­дна іні­ці­а­ти­ва що­до ухва­ле­н­ня за­ко­но­дав­ства про «іно­зем­них аген­тів». Утім, зда­є­ться, і цей план з одно­ча­сно­го за­без­пе­че­н­ня за­хи­сту від гі­бри­дно­го впли­ву агре­со­ра та збе­ре­же­н­ня де­мо­кра­тії в укра­їн­ських ре­а­лі­ях має всі шан­си або за­ли­ши­ти­ся на па­пе­рі, або му­ту­ва­ти в щось не­ді­є­ве, або нав­па­ки — в щось не­без­пе­чне для са­мої Укра­ї­ни.

ІНІ­ЦІ­А­ТИ­ВА ВЛА­ДИ

Не що­дав­но «На­ро­дний фронт» ви­йшов з іні­ці­а­ти­вою роз­роб­ки за­ко­ну про ре­є­стра­цію іно­зем­них аген­тів. 17 ве­ре­сня на пар­ла­мент­ській по­го­джу­валь­ній ра­ді з ці­єю про­по­зи­ці­єю ви­сту­пив го­ло­ва фра­кції «НФ» у Вер­хов­ній Ра­ді Ма­ксим Бур­бак. « На­ро­дний фронт» іні­ці­ює роз­роб­ку за­ко­но­про­е­кту, ана­ло­гі­чно­го за­ко­ну США від 1938 ро­ку, про ре­є­стра­цію іно­зем­них аген­тів. Він має ста­ти одним із за­по­бі­жни­ків, у то­му чи­слі від впли­ву Крем­ля на ви­бо­ри в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.