У Му­зеї Ві­кто­рії та Аль­бер­та з’явив­ся Центр фо­то

На від­крит­ті по­бу­ва­ла «ко­ро­лів­ський ен­ту­зі­аст фо­то­ка­ме­ри» Кейт Мід­дл­тон

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - На­та­лія ПУШКАРУК, «День»

Гер­цо­ги­ня Кем­бри­дж­ська Кейт Мід­дл­тон офі­цій­но по­вер­ну­ла­ся до ви­ко­на­н­ня сво­їх обов’яз­ків чле­на ко­ро­лів­ської ро­ди­ни і впер­ше пі­сля де­кре­тної від­пус­тки здій­сни­ла са­мо- стій­ний ви­хід, від­крив­ши но­вий Центр фотографії в бри­тан­сько­му му­зеї Ві­кто­рії та Аль­бер­та. В ньо­му ви­сві­тлю­є­ться істо­рія фотографії від її ви­ни­кне­н­ня в XIX ст. до ни­ні та мі­стя­ться до 800 тис. фо­то. Під час ві­зи­ту в му­зей Кейт вда­ло­ся по­ба­чи­ти одні з най­ста­рі- ших фо­то­ка­мер і фо­то­гра­фій, по­ві­до­ми­ла прес-слу­жба Кен­синг­тон­сько­го па­ла­цу. Це був пер­ший ві­зит Кейт до цьо­го му­зею від­ко­ли во­на ста­ла йо­го па­тро­ном у бе­ре­зні, пе­ре­дає Daily Mail. ЗМІ на­га­ду­ють, що Кейт і са­ма по­лю­бляє ми­сте­цтво фотографії, адже Кен­синг­тон­ський па­лац не­о­дно­ра­зо­во пу­блі­ку­вав знім­ки ді­тей Кейт і прин­ца Ві­лья­ма — Джор­джа, Шар­лот­ти та Луї — зро­бле­ні са­мою гер­цо­ги­нею. USA Today у сво­їй стат­ті на­віть на­звав її «ко­ро­лів­ським ен­ту­зі­а­стом фо­то­ка­ме­ри». Крім то­го, Кейт, яка ви­вча­ла істо­рію ми­стецтв в уні­вер­си­те­ті Сент-Ен­дрю­са, у сво­їх іні­ці­а­ти­вах звер­тає осо­бли­ву ува­гу на під­трим­ку ві­зу­аль­них ми­стецтв, по­ві­дом­ляє ви­да­н­ня People.

ФО­ТО РЕЙ­ТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.