ПА­РЕ і про­во­ка­то­ри

У пу­тін­ських ін­фор­ма­цій­них вій­ськах за­го­стри­ла­ся вну­трі­шньо­ви­до­ва кон­ку­рен­ція

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЯКО­ВЕН­КО, Мо­сква, спе­ці­аль­но для «Дня»

Ми­ну­ли­ми ви­хі­дни­ми на Пер­шо­му ка­на­лі де­бю­ту­ва­ла про­гра­ма Пе­тра Тол­сто­го під на­звою «Тол­стой. Во­скре­се­ние». Су­дя­чи з де­бю­ту, ке­рів­ни­ко­ві Пер­шо­го ка­на­лу, Ко­стян­ти­ну Ерн­сту на­бри­дло від­си­джу­ва­ти­ся в ті­ні те­ле­ка­на­ла «Рос­сия-1» і він ви­рі­шив скла­сти йо­му кон­ку­рен­цію за пра­во на­зи­ва­ти­ся на­йо­ска­же­ні­лі­шим роз­па­лю­ва­чем не­на­ви­сті і під­бу­рю­ва­чем вій­ни.

Не встиг Тол­стой увійти до сту­дії, як одра­зу ж по­ві­до­мив, що «Укра­ї­ну по­спі­хом злі­пи­ли», «укра­їн­ська мо­ва — шту­чна», а «за роз­мо­ву ро­сій­ською мо­вою там ув’язню­ють». Про­гра­ма «Тол­стой. Во­скре­се­ние» яв­но на­ма­га­є­ться кон­ку­ру­ва­ти одно­ча­сно з «Ве­стя­ми не­де­ли» Ки­се­льо­ва і з «Во­скре­сным ве­че­ром» Со­лов­йо­ва, оскіль­ки в цій про­гра­мі пе­ре­ме­жо­ву­ю­ться мо­но­ло­ги ве­ду­чо­го, як у Ки­се­льо­ва, і то­кшоу, як у Со­лов­йо­ва. На­віть на­бір «екс­пер­тів» пов­ні­стю збі­га­є­ться з ти­ми, яких за­про­шує Со­лов­йов.

Ж. у Тол­сто­го кри­чав про Укра­ї­ну так са­мо і то­чні­сінь­ко те ж са­ме, що й у Со­лов­йо­ва: «Це гір­ше, ніж фа­шист­ська Ні­меч­чи­на! По­при всі звір­ства ні­ме­цьких фа­ши­стів, Ні­меч­чи­на — це єв­ро­пей­ська кра­ї­на! Во­ни по­за­кри­ва­ли всі ро­сій­ські шко­ли!!». Ці­єї ми­ті укра­їн­ська жур­на­ліс­тка Яні­на Со­ко­лов­ська ти­хо ска­за­ла: «У ме­не донь­ка на­вча­є­ться в ро­сій­ській шко­лі». На що Ж. за­во­лав, аби укра­їн­ська жур­на­ліс­тка «за­ткну­ла­ся» і «мов­чки слу­ха­ла». Пі­сля чо­го про­дов­жу­вав кри­ча­ти про не­об­хі­дність «жорс­тких за­хо­дів», «вій­сько­вих дій» і ви­ма­гав від ко­гось «від­кри­ти во­гонь».

По­тім сло­во взяв Ка­рен Ша­хна­за­ров, і об­ста­нов­ка у сту­дії по­ча­ла геть на­га­ду­ва­ти со­лов­йов­ську. «За- дум Аме­ри­ки — в Укра­ї­ні ство­ри­ти ман­кур­тів без істо­рії, без мо­ви, без ві­ри», — оскіль­ки ре­жи­сер Ша­хна­за­ров ви­го­ло­шу­вав цей текст вже кіль­ка де­ся­тків ра­зів з то­чні­сінь­ко та­ким же ви­ра­зом втом­ле­ної му­дро­сті, бу­ло ви­дно, що він по­чу­ва­є­ться на­че на зні­маль­но­му май­дан­чи­ку і сам со­бі ко­ман­дує: «Дубль 100-й. Мо­тор!».

Пе­тро Тол­стой че­сно на­ма­гав­ся кон­ку­ру­ва­ти з Ки­се­льо­вим і Со­лов­йо­вим, але ви­хо­ди­ло по­га­но, оскіль­ки весь час за­ли­ша­ло­ся від­чу­т­тя вто­рин­но­сті. Мо­жли­во, Тол­стой це ро­зу­мів і то­му, ви­рі­шив­ши пе­ре­вер­ши­ти кон­ку­рен­тів, пе­ре­йшов на пря­мі обра­зи на адре­су укра­їн­сько­го на­ро­ду: «Укра­ї­на — це не­до­дер­жа­ва. На­род як по­вія. На­род як бомж. Во­ни — ро­сі­я­ни. Вам за­пла­ти­ли, во­ни те­пер укра­їн­ці. Пар­ти­за­ни на чо­лі з бо­же­віль­ним По­ро­шен­ком. Укра­ї­на як пар­ти­зан­ський за­гін». Тре­ба ска­за­ти, що яко­юсь мі­рою тут Тол­сто­му справ­ді вда­ло­ся пе­ре­плю­ну­ти кон­ку­рен­тів з « Ро­сії- 1 » , оскіль­ки там­те­шні штрей­хе­ри, ко­ли ллють по­миї на Укра­ї­ну, зав­жди на­го­ло­шу­ють, що ці по­миї не на на­род, а на вла­ду. По­вер­та­ю­чись до на­зви про­гра­ми «Тол­стой. Во­скре­се­ние», вва­жаю, що Ко­стян­ти­ну Ерн­сту був би сенс кло­ну­ва­ти та­кі про­гра­ми. Не­скла­дно в Ро­сії зна­йти лю­ди­ну з прі­зви­щем До­сто­єв­ський і зро­би­ти про­гра­му про ро­сій­ських по­лі­ти­ків під на­звою: «До­сто­єв­ський. Ідіот». Ряд та­кої ана­лі­ти­ки є сенс про­дов­жу­ва­ти до не­скін­чен­но­сті. Про­гра­ми з ана­лі­зу ро­сій­ської еко­но­мі­ки: «Ку­прін. Яма » і « Горь­кий. На дні » . Якщо до­бре по­шу­ка­ти, то мо­жна зна­йти і ве­ду­чо­го для про­гра­ми про май­бу­тнє пу­тін­ської ім­пе­рії під на­звою: «Гер­берт Веллс. Ро­сія в ім­лі».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.