ПАРЕ і про­во­ка­то­ри

У пу­тін­ських ін­фор­ма­цій­них вій­ськах за­го­стри­ла­ся вну­трі­шньо­ви­до­ва кон­ку­рен­ція

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЯКОВЕНКО, Москва, спе­ці­аль­но для «Дня»

■ Та все ж Пер­шо­му ка­на­лу по­ки що да­ле­ко до «Ро­сії-1». Не­має у Ко­стян­ти­на Ерн­ста ме­то­дів про­ти По­по­ва і Ска­бє­є­вої. Ця ми­ла па­ра сьо­го­дні ви­йшла, ма­буть, на про­від­ні по­зи­ції в ін­фор­ма­цій­ній вій­ні про­ти всього сві­ту і пе­ред­усім про­ти вла­сно­го на­ро­ду.

■ Не­що­дав­но у про­гра­мі «60 ми­нут» По­пов і Ска­бє­є­ва ви­ві­си­ли кар­ту по­ді­лу Укра­ї­ни, і «по­лі­то­лог » Сер­гій Мар­ков по­ві­до­мив, що «Угор­щи­на по­вто­рить крим­ський сце­на­рій у За­кар­пат­ті, ввів­ши ту­ди вій­ська і ор­га­ні­зу­вав­ши « ре­фе­рен­дум » . По­тім « по­лі­то­лог » Во­ло­ди­мир Кор­ні­лов за­я­вив, що «Ро­сія не мо­же втру­ти­ти­ся в українські ви­бо­ри, оскіль­ки в Укра­ї­ні ні­яких ви­бо­рів не про­во­дять». На що ве­ду­чий Єв­ген По­пов ду­же зра­ді­ло за­про­по­ну­вав: «Так про­сто по­ста­ви­мо то­ді ко­гось!» Ця ідея на­ди­хну­ла Оль­гу Ска­бє­є­ву, і во­на по­ді­ли­ла­ся со­кро­вен­ним: «А ми дав­но про­по­ну­є­мо всту­пи­ти Укра­ї­ні до скла­ду Ро­сії, про­ве­де­мо ре­фе­рен­дум».

■ Оль­га Ска­бє­є­ва — го­лов­на удар­на си­ла в цьо­му ду­е­ті. Са­ме во­на до­сить ча­сто і ство­рює ті сю­же­ти, які по­тім са­ма ж і обго­во­рює за уча­стю всі­єї сту­дії у про­гра­мі «60 ми­нут». Са­ме так бу­ло у ве­чір­ньо­му ви­пу­ску про­гра­ми від 9.10.2018. Ска­бє­є­ва при­ї­ха­ла до Страс­бур­га на за­сі­да­н­ня се­сії Пар­ла­мент­ської асам­блеї Ра­ди Єв­ро­пи і по­ча­ла бу­кваль­но по п’ятах пе­ре­слі­ду­ва­ти чле­нів де­ле­га­ції Укра­ї­ни. Ска­бє­є­ва бі­га­ла за ко­жним укра­їн­ським де­пу­та­том, ти­ця­ла їм в облич­чя мі­кро­фон, за­го­ро­джу­ва­ла до­ро­гу, за­ва­жа­ю­чи прой­ти. Усі пред­став­ни­ки укра­їн­ської де­ле­га­ції від­по­від­а­ли їй, що во­ни не да­ють ін­терв’ю ро­сій­ським те­ле­ка­на­лам. Але це пра­ців­ни­цю ВДТРК зов­сім не хви­лю­ва­ло, оскіль­ки їй бу­ла по­трі­бна ли­ше про­во­ка­ція і кар­тин­ка, на якій цю про­во­ка­цію збе­ре­же­но, а сло­ва пред­став­ни­ків Укра­ї­ни її аб­со­лю­тно не ці­ка­ви­ли. Це во­на пе­ре­кон­ли­во про­де­мон­стру­ва­ла, ко­ли Му­ста­фа Дже­мі­лєв по­го­див­ся від­по­ві­сти на її за­пи­та­н­ня і по­чав щось го­во­ри­ти. Ска­бє­є­ва одра­зу ж, бу­кваль­но на пер­шій фра­зі, пе­ре­р­ва­ла ін­терв’ю і за­яви­ла, див­ля­чись пря­мо в облич­чя лю­ди­ні, в якої щой­но про­си­ла ін­терв’ю: «У рам­ках сво­бо­ди сло­ва ми слу­ха­є­мо всі ці дур­ни­ці». Спо­ді­ва­ти­ме­мо­ся, що та­ке хам­ство Ска­бє­є­вої бу­де для ві­до­мо­го пра­во­за­хи­сни­ка і ди­си­ден­та уро­ком і на­да­лі Му­ста­фа Дже­мі­лєв не бру­дни­ти­ме­ться і не всту­па­ти­ме в роз­мо­ву з про­во­ка­то­ра­ми з ро­сій­ських те­ле­ка­на­лів, до­три­му­ю­чись не­об­хі­дної гі­гі­є­ни.

■ Са­ме так вчи­ни­ла ре­шта чле­нів укра­їн­ської де­ле­га­ції, а де­пу­тат Оле­ксій Гон­ча­рен­ко, щой­но до ньо- го під­ско­чи­ла Ска­бє­є­ва, де­мон­стра­тив­но на­дя­гнув зе­ле­ні ру­ка­ви­чки ко­стю­ма хі­мі­чно­го за­хи­сту. Оскіль­ки Ска­бє­є­ва не вга­мо­ву­ва­ла­ся і про­дов­жу­ва­ла бре­ха­ти про Укра­ї­ну, сто­я­чи на фо­ні укра­їн­ської де­ле­га­ції, українські де­пу­та­ти по­ча­ли спів­а­ти Гімн Укра­ї­ни.

■ Усю цю про­во­ка­цію Ска­бє­є­ва вла­шту­ва­ла за­ра­ди кар­тин­ки. Кар­тин­ка ви­йшла не ду­же, то­му до­ве­ло­ся бре­ха­ти у пря­мо­му ефі­рі. «Українські де­пу­та­ти стри­ба­ли, на­че мав­пи!» — бре­хав Єв­ген По­пов, ко­мен­ту­ю­чи сю­жет, в яко­му українські де­пу­та­ти аб­со­лю­тно спо­кій­но сто­ять і, по­смі­ха­ю­чись, див­ля­ться, як бі­сну­є­ться в ефі­рі Ска­бє­є­ва. Жо­дно­го «стриб­ка» ко­гось із де­пу­та­тів ка­ме­ра «Ро­сії-1» за­фі­ксу­ва­ти не змо­гла. « Во­ни спів­а­ють Гімн Укра­ї­ни! » — обу­рю­вав­ся По­пов. Тут укра­їн­цям кри­ти ні­чим. Що бу­ло, те бу­ло. Спі­ва­ли гімн сво­єї кра­ї­ни. «Ки­да­ли зі­ги!» — на­дри­ва­єть- ся По­пов. І раз по раз у сту­дії про­кру­чу­ють мо­мент, ко­ли один із де­пу­та­тів Укра­ї­ни про­тя­гує у бік Ска­бє­є­вої ру­ку, по­ка­зу­ю­чи їй три паль­ці. Що озна­чає цей жест, я не в кур­сі, але до на­цист­сько­го ві­та­н­ня він яв­но не має жо­дно­го сто­сун­ку.

■ Укра­їн­ський по­лі­то­лог Ва­дим Трю­хан спро­бу­вав по­ясни­ти По­по­ву, що те, що во­ни зі Ска­бє­є­вою ро­блять, жур­на­лі­сти­кою не є. На що По­пов по­чав кри­ча­ти бу­кваль­но як рі­за­ний: «Не вам оці­ню­ва­ти ді­яль­ність жур­на­лі­стів! Не вам учи­ти нас жур­на­лі­сти­ки!» Слід ви­зна­ти, що, по су­ті, По­пов має ра­цію: вчи­ти йо­го і Ска­бє­є­ву жур­на­лі­сти­ки аб­со­лю­тно мар­но, оскіль­ки во­ни від­да­ні аб­со­лю­тно ін­шій про­фе­сії, суть якої — ор­га­ні­за­ція про­во­ка­цій, роз­па­лю­ва­н­ня не­на­ви­сті і вій­ни.

■ Са­ме це во­ни про­де­мон­стру­ва­ли, на­дав­ши сло­во « по­лі­то­ло­гу­мі­жна­ро­дни­ку» Ми­ко­лі Пла­то­шкі­ну, який одра­зу за­кри­чав, що «цю тва­рю­ку ( тоб­то Укра­ї­ну) « тре­ба роз­ча­ви­ти » і « що швид­ше ми роз­ча­ви­мо цю тва­рю­ку, що швид­ше по­ва­ли­мо цей на­цист­ський ре­жим, то кра­ще».

■ У са­мо­му кін­ці пе­ре­да­чі сло­во на хви­лин­ку на­да­ли Ле­о­ні­ду Го­зма­ну, який за цю хви­ли­ну встиг за­пи­та­ти По­по­ва і Ска­бє­є­ву, чо­му во­ни весь час го­во­рять про Укра­ї­ну і Аме­ри­ку, ко­ли в са­мій Ро­сії у сто­ли­ці Ін­гу­ше­тії на пло­щі вже яку до­бу сто­ять лю­ди і про­те­сту­ють про­ти змо­ви за їхні­ми спи­на­ми Ка­ди­ро­ва і Єв­ку­ро­ва що­до змі­ни кор­до­нів ре­спу­блік. До­го­во­ри­ти йо­му, зві­сно, не да­ли.

■ Ло­гі­ка вну­трі­шньо­ви­до­вої бо­роть­би ви­ма­гає від спів­ро­бі­тни­ків рі­зних ка­на­лів не­на­ви­сті весь час під­ви­щу­ва­ти гра­дус, ви­га­ду­ва­ти де­да­лі но­ві про­во­ка­ції для роз­па­лю­ва­н­ня. При цьо­му де­да­лі від­чу­тні­шим стає роз­рив між тим, що від­бу­ва­є­ться в те­ле­ві­зо­рі, і тим, що ці­ка­вить біль­шість на­се­ле­н­ня Ро­сії. Схо­же, що час, ко­ли кра­ї­ною мо­жна бу­ло ке­ру­ва­ти за до­по­мо­гою те­ле­ві­зо­ра, минає. А ін­ших ін­стру­мен­тів Кремль не має.

МАЛЮНОК АНАТОЛІЯ КАЗАНСЬКОГО / З АР­ХІ­ВУ «Дня», 1998 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.