«У бо­роть­бі за прав­ду і про­ти ко­ру­пції»

ЄС за­кли­кає не­гай­но роз­слі­ду­ва­ти вбив­ство бол­гар­ської жур­на­ліс­тки та при­тя­гну­ти вин­них до від­по­від­аль­но­сті

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - На­та­лія ПУШКАРУК, «День»

Пі­сля вбив­ства бол­гар­ської жур­на­ліс­тки Ві­кто­рії Ма­ри­но­вої со­тні лю­дей ви­йшли на ву­ли­ці Со­фії, щоб вша­ну­ва­ти її пам’ять, по­ві­дом­ляє «Ра­діо Сво­бо­да». Та­кож лю­ди при­но­си­ли кві­ти та сві­чки до ме­мо­рі­а­лу в мі­сті Ру­се, де став­ся ін­ци­дент. Ві­кто­рія Ма­ри­но­ва бу­ла ве­ду­чою про­гра­ми «Де­те­ктор» на бол­гар­сько­му те­ле­ка­на­лі TVN і ви­сві­тлю­ва­ла те­му ко­ру­пції та зло­вжи­вань при ре­а­лі­за­ції про- ектів, що фі­нан­су­ю­ться ЄС, пе­ре­дає Бі-Бі-Сі. Цьо­го ти­жня в Ні­меч­чи­ні за­три­ма­ли пі­до­зрю­ва­но­го в при­че­тно­сті до вбив­ства Ма­ри­но­вої, яким ви­явив­ся 21-рі­чний Се­ве­рін Кра­сі­мі­ров, який уже мав про­бле­ми з за­ко­ном, по­ві­дом­ляє DW. Втім, по­ки що не по­ві­дом­ля­є­ться, чи бу­ло вбив­ство пов’яза­не з про­фе­сій­ною ді­яль­ні­стю Ма­ри­но­вої. Пред­став­ник ОБСЄ з пи­тань сво­бо­ди ЗМІ Ар­лем Де­зір за­кли­кав вла­ду Бол­га­рії швид­ко зна­йти та при­тя­гну­ти до від­по­від­аль­но­сті зло­чин­ців і «чі­тко ви­зна­чи­ти, чи був цей на­пад пов’яза­ний з її ро­бо­тою». Тим ча­сом єв­ро­ко­мі­сар з пи­тань юсти­ції Ве­ра Юро­ва по­обі­ця­ла, що сте­жи­ти­ме за роз­слі­ду­ва­н­ням ці­єї спра­ви і за­про­по­ну­ва­ла до­по­мо­гу аген­цій ЄС у цьо­му. «Зно­ву му­жній жур­на­ліст по­ліг у бо­роть­бі за прав­ду і про­ти ко­ру­пції. Від­по­від­аль­ні за це ма­ють не­гай­но бу­ти при­тя­гну­ті до від­по­від­аль­но­сті бол­гар­ською вла­дою», — на­пи­сав у Twitter пер­ший ві­це-пре­зи­дент Єв­ро­ко­мі­сії Франс Тім­мер­манс.

ФО­ТО РЕЙ­ТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.