ДОВІДКА «Дня»

Den (Ukrainian) - - Українці — Читайте! -

Юлія СТАХІВСЬКА на­ро­ди­ла­ся в Жи­то­ми­рі. По­е­те­са, ілю­стра­тор­ка, жур­на­ліс­тка. Ав­тор­ка по­е­ти­чних кни­жок «Зав’язь ду­мок», «Чер­во­ні чо­ло­ві­чки», «Verde». Має за­кор­дон­ні пу­блі­ка­ції: у поль­ських ча­со­пи­сах Respublica, RADAR, ан­то­ло­гії «Жі­но­чий порт­рет в обер­не­ній пер­спе­кти­ві: 12 по­е­ток із Че­хії, Сло­ве­нії та Укра­ї­ни», у че­сько­му жур­на­лі сві­то­вої лі­те­ра­ту­ри PLAV, в іта­лій­ській по­е­ти­чній ан­то­ло­гії Made in Ukraine та ін. Пе­ре­кла­дач вір­шів Че­сла­ва Мі­ло­ша для про­е­кту «Під­ка­за­ний Мі­лош».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.