Гі­бри­дні сан­кції гі­бри­дної вій­ни

Про що свід­чить за­про­ва­дже­н­ня Ро­сі­єю спе­ці­аль­них еко­но­мі­чних за­хо­дів що­до 322 укра­їн­ських гро­ма­дян і 68 ком­па­ній?

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, «День»

За­про­ва­дже­ні Ро­сі­єю сан­кції сто­сов­но Укра­ї­ни ви­кли­ка­ли рі­зну ре­а­кцію. Хтось сприйняв сер­йо­зно, хтось бай­ду­же, хтось іро­ні­чно. Однак одним з основ­них пи­тань у ба­га­тьох бу­ло — за яким прин­ци­пом го­ту­ва­ли спи­ски? Во­че­видь, спро­во­ку­ва­ти дис­ку­сію в Укра­ї­ні якраз і бу­ло одні­єю з ці­ле­йор­га­ні­за­то­рів.

От­же, прем’єр РФ Дми­тро Ме­две­дєв під­пи­сав по­ста­но­ву уря­ду про за­про­ва­дже­н­ня спе­ці­аль­них еко­но­мі­чних за­хо­дів що­до 322 укра­їн­ських гро­ма­дян і 68 ком­па­ній. «За­про­ва­дже­но спе­ці­аль­ні еко­но­мі­чні за­хо­ди що­до фі­зи­чних та юри­ди­чних осіб Укра­ї­ни, що пе­ред­ба­ча­ють бло­ку­ва­н­ня (за­мо­ро­жу­ва­н­ня) без­го­тів­ко­вих гро­шо­вих ко­штів, без­до­ку­мен­тар­них цін­них па­пе­рів і май­на на те­ри­то­рії Росії та за­бо­ро­ну на пе­ре­ра­ху­ва­н­ня ко­штів (ви­ве­де­н­ня ка­пі­та­лу) за ме­жі Росії», — йде­ться в до­ку­мен­ті, яки­йо­при­лю­дни­ла прес-слу­жба ро­сій­сько­го Ка­бмі­ну. Се­ред тих, на ко­го по­ши­ре­ні від­по­від­ні сан­кції, — суд­ді Кон­сти­ту­цій­но­го Су­ду Укра­ї­ни, де­пу­та­ти Вер­хов­ної Ра­ди, чи­нов­ни­ки Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, ке­рів­ни­ки ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди і ве­ли­ких укра­їн­ських ком­па­ній­та ін.

Зокре­ма, до спи­ску сан­кцій­по­тра­пи­ли Оле­ксійПо­ро­шен­ко — стар­ший­син Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, лі­дер пар­тії «Ба­тьків­щи­на» Юлія Ти­мо­шен­ко, мі­ністр вну­трі­шніх справ Ар­сен Ава­ков, гла­ва СБУ Ва­силь Гри­цак, го­лов­ний­вій сько­вий­про­ку­рор Укра­ї­ни Ана­то­лійМа­ті­ос, очіль­ник ген­шта­бу Ві­ктор Му­жен­ко, мі­ністр обо­ро­ни Сте­пан Пол­то­рак. Та­кож до за­зна­че­но­го спи­ску по­тра­пи­ли мі­ністр ін­фра­стру­кту­ри Во­ло­ди­мир Оме­лян, мі­ністр охо­ро­ни здо­ров’я Уля­на Су­прун, спі­кер Вер­хов­ної ра­ди Ан­дрійПа­ру­бій , го­ло­ва ДБР Ро­ман Тру­ба, екс-прем’єр-мі­ністр Ар­се­нійЯце­нюк, се­кре­тар РНБО Оле­ксандр Тур­чи­нов, упов­но­ва­же­ний­пре­зи­ден­та Укра­ї­ни у спра­вах крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду Му­ста­фа Дже­мі­лєв, за­снов­ник де­ве­ло­пер­ської ком­па­нії Mos City Group Пав­ло Фукс, мі­льяр­де­ри Ко­стян­тин Гри­го­ри­шин, Ві­ктор Пін­чук та ін.

«Зав­да­н­ня пу­блі­ка­ції спи­ску, на мій­по­гляд, та­кі, — пи­ше у ФБ по­літ­те­хно­лог Та­рас БЕРЕЗОВЕЦЬ. — По­пер­ше, пу­блі­чно по­зна­чи­ти спи­сок укра­їн­ських по­лі­ти­ків, жур­на­лі­стів, бі­зне­сме­нів та чи­нов­ни­ків, яких у Крем­лі вва­жа­ють вин­ни­ми за ни­ні­шній­рі­вень дво­сто­рон­ніх від­но­син. З ці­єю ка­те­го­рі­єю ро­сій­ська сто­ро­на вже дав­но ні на що не роз­ра­хо­вує і ні на що не спо­ді­ва­є­ться. По-дру­ге, гру­па ві­тчи­зня­них олі­гар­хів, осо­бли­во тих, які ве­дуть бі­знес на те­ри­то­рії РФ, яким та­ким чи­ном по­си­ла­є­ться чі­ткий­си­гнал ви­кли­ку на ки­лим за­для при­му­шу­ва­н­ня до пе­ре­го­во­рів. По-тре­тє, гру­па аген­тів ро­сій­сько­го впли­ву в по­лі­ти­чно­му істе­блі­шмен­ті, вклю­ча­ю­чи яких ра­зом з ре­аль­ни­ми во­ро­га­ми Росії у спи­сок, в ото­чен­ні Пу­ті­на спо­ді­ва­ю­ться та­ким чи­ном при­хо­ва­ти їхню ре­аль­ну за­ле­жність від Крем­ля на­пе­ре­до­дні пре­зи­дент­ських і пар­ла­мент­ських ви­бо­рів. У цій­ча­сти­ні «солс­бе­рій­ські» яв­но при­пу­сти­ли­ся по­мил­ки, ми­мо­хіть за­сві­тив­ши у спи­ску сан­кцій­ці­лу низ­ку за­бу­тих та не­спо­ді­ва­них прі­звищ, яких та­ким чи­ном ба­наль­но спа­ли­ли. У ці­ло­му спи­сок не­о­ста­то­чнийі за ана­ло­гі­єю до аме­ри­кан­ських та єв­ро­пей­ських сан­кцій­них про­скри­пцій роз­ши­рю­ва­ти­ме­ться на­да­лі».

«Від­бі­лю­ва­н­ня аген­ту­ри, — це вже ре­а­кція го­ло­ви ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди у за­кор­дон­них спра­вах Ган­ни ГОПКО. — Спи­сок ці­ка­вий мі­ксу­ва­н­ням прі­звищ, де­яких ду­маю те­хно­ло­гі­чно вклю­че­но, щоб за­ма­ску­ва­ти чи від­ма­за­ти від асо­ці­а­ції з Крем­лем; де­яким мес­седж від­прав­ле­но. Ва­жли­во роз­ви­ва­ти вла­сну еко­но­мі­ку, пе­ре­орі­єн­то­ву­ва­ти­ся на ін­ші, но­ві рин­ки; син­хро­ні­зу­ва­ти сан­кції про­ти РФ із за­хі­дни­ми пар­тне­ра­ми та ви­ма­га­ти ще силь­ні­шо­го еко­но­мі­чно­го ти­ску на ото­че­н­ня Крем­ля».

«На­сам­пе­ред ро­сі­я­ни хо­чуть зму­си­ти укра­їн­ців ре­а­гу­ва­ти, під­ня­ти пев­нийґвалт і про­ти­сто­я­н­ня в Укра­ї­ні, — ко­мен­тує «Дню» пре­зи­дент Цен­тру рин­ко­вих ре­фор­мВо­ло­ди­мир ЛАНОВИЙ. — Во­ни ді­ють ду­же хи­тро і не­пря­мо­лі­ній­но. Якщо в Мо­скві ка­жуть, що ко­гось во­ни не під­три­му­ють, кри­ти­ку­ю­чи цих лю­дей, на­справ­ді во­ни їх під­три­му­ють. Опри­лю­дне­н­ня їхньо­го са­на­цій­но­го спи­ску — це гра і дис­кре­ди­та­ція. З ін­шо­го бо­ку, ро­сі­я­ни одно­зна­чно бу­дуть ти­сну­ти на на­шу еко­но­мі­ку, щоб обме­жи­ти про­даж укра­їн­ських то­ва­рів в Ро­сію і та­ким чи­ном впли­ну­ти на укра­їн­ських фі­нан­со­вийі ва­лю­тний­стан».

Справ­ді, Мо­сква діє не­пря­мо­лі­ній­но, роз­гор­нув­ши про­ти Укра­ї­ни гі­бри­дну вій­ну, яка вклю­чає в се­бе пря­му во­єн­ну агре­сію на су­ші і на мо­рі, ди­пло­ма­ти­чний­на­пря­мок і ін­фор­ма­цій­ний фронт, а та­кож це еко­но­мі­чнийтиск. Вла­сне, за­про­ва­дже­н­ня сан­кцій­про­ти укра­їн­ських гро­ма­дян і ком­па­нійє скла­до­вою ці­єї гі­бри­дної вій­ни. Гра­ти у від­по­відь за крем­лів­ськи­ми пра­ви­ла­ми на­вряд чи Укра­ї­ні до сна­ги, по­трі­бні чі­ткі йе­фе­ктив­ні дії, а не «гі­бри­дна» ре­а­кція.

МАЛЮНОК ВІКТОРА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.