«Офі­ці­оз» з ню­ан­са­ми

Як фе­де­раль­ний кан­цлер Ан­ге­ла Мер­кель по­обі­ця­ла під­три­му­ва­ти Укра­ї­ну

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День», Пе­тер САВІЦКІ

При­їзд фе­де­раль­но­го кан­цле­ра ФРН Ан­ге­ли Мер­кель до Укра­ї­ни ви­кли­кав ве­ли­кий ін­те­рес у ме­діа. Май­же 50 те­ле­ка­мер і со­тня жур­на­лі­стів з обох сто­рін ви­сві­тлю­ва­ли прес-кон­фе­рен­цію Мер­кель з Пре­зи­ден­том Укра­ї­ни Пе­тром По­ро­шен­ком. За­ла для прес-кон­фе­рен­ції бу­ла пе­ре­пов­не­на. І зокре­ма, ко­ли ав­тор за­пи­тав ні­ме­цьку те­ле­жур­на­ліс­тку, чо­го во­ни очі­ку­ють від цьо­го ві­зи­ту, во­на від­по­ві­ла: «Ми тут, щоб під­три­ма­ти Укра­ї­ну».

На­га­да­є­мо, що це дру­гий­ві­зит Фе­де­раль­но­го кан­цле­ра ФРН Ан­ге­ли Мер­кель в Укра­ї­ну. До цьо­го во­на по­бу­ва­ла в на­шій­кра­ї­ні у сер­пні 2014 ро­ку.

У сво­їй­до­сить три­ва­лій­за­яві для пре­си гла­ва укра­їн­ської дер­жа­ви від­зна­чив, що для Укра­ї­ни та ньо­го осо­би­сто ве­ли­ка честь при­йма­ти ні­ме­цько­го лі­де­ра. «Па­ні Кан­цлер, ви на­ле­жи­те до тих єв­ро­пей­ських по­лі­ти­ків, з яки­ми ми пов’язу­є­мо бо­роть­бу укра­їн­сько­го на­ро­ду за від­нов­ле­н­ня су­ве­ре­ні­те­ту, те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті та не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни, за ви­ве­де­н­ня ро­сій­ських військ з укра­їн­ської те­ри­то­рії, за від­січ ро­сій­ській агре­сії», — на­го­ло­сив Пе­тро По­ро­шен­ко.

Та­кож він до­дав, що Укра­ї­на зав­дя­чує Ні­меч­чи­ні за до­по­мо­гу на шля­ху ва­жли­вих ре­форм. «Ні­меч­чи­на ра­зом з Укра­ї­ною є спів­спон­со­ра­ми та спів­за­снов­ни­ка­ми ре­форм у надзвичайно ва­жли­вих се­кто­рах укра­їн­сько­го жи­т­тя», — за­зна­чив гла­ва укра­їн­ської дер­жа­ви.

Зга­дав­ши про роль кан­цле­ра на 19- го­дин­них пе­ре­го­во­рах у Мін­ську 2015 ро­ку, По­ро­шен­ко до­дав, що ЄС за­про­ва­див сан­кції про­ти Росії і про­дов­жує їх не як ін­стру­мент ти­ску чи по­ка­ра­н­ня, а з ме­тою за­про­си­ти за кру­глий­стіл і за­без­пе­чи­ти ви­ве­де­н­ня ро­сій­ських військ з укра­їн­ської те­ри­то­рії.

Пре­зи­дент за­зна­чив, що те­ма при­пи­не­н­ня ро­сій­ської агре­сії бу­ла одні­єю з про­від­них на ни­ні­шніх пе­ре­го­во­рах і до­дав, що він на­дав ні- ме­цько­му кан­цле­ру но­ві до­ка­зи ро­сій­ської агре­сії, по­ка­зав­ши від­по­від­ні до­ку­мен­ти. «Во­дно­час я під­твер­див вір­ність Укра­ї­ни Мін­ським до­мов­ле­но­стям і го­тов­ність ви­ко­ну­ва­ти ті зо­бов’яза­н­ня, які сто­су­ю­ться без­пе­ко­вих пун­ктів, а по­тім пе­ре­йти до по­лі­ти­чних», — ска­зав пре­зи­дент.

Зі сво­го бо­ку, фе­де­раль­ний­кан­цлер від­зна­чи­ла по­зи­тив­не ви­ко­на­н­ня Укра­ї­ною Мін­ських до­мов­ле­но­стей, зокре­ма про­дов­же­н­ня дії за­ко­ну про осо­бли­вий­ста­тус окре­мих ра­йо­нів Лу­ган­ської та До­не­цької обла­стей. Крім то­го, во­на за­зна­чи­ла: «Ми ці­ну­є­мо зу­си­л­ля Укра­ї­ни з ім­пле­мен­та­ції по­лі­ти­чних ре­форм, осо­бли­во у пла­ні бо­роть­би з ко­ру­пці­єю. Однак по­трі­бно зро­би­ти ще біль­ше».

Го­во­ря­чи на те­му ім­пле­мен­та­ції Мін­ських до­мов­ле­но­стей, во­на від­зна­чи­ла, що на жаль, до­сі не­має стій­ко­го пе­ре­мир’я, що­дня укра­їн­ські сол­да­ти ги­нуть на лі­нії зі­ткне­н­ня, то­му по­трі­бно біль­ше зу­силь, щоб до­сяг­ти цьо­го. Однак Мер­кель так і не по­ясни­ла, як цьо­го мо­жна до­сяг­ти.

Во­дно­час кан­цлер до­да­ла, що ба­зу­ю­чись на по­то­чній­си­ту­а­ції, «Ні­меч­чи­на бу­де го­ло­су­ва­ти за про­дов­же­н­ня сан­кцій­про­ти Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції в гру­дні».

Мер­кель та­кож де­таль­но роз­по­ві­ла про те, як Ні­меч­чи­на до­по­ма­гає Укра­ї­ні. «По­чи­на­ю­чи з 2014 ро­ку, ми ство­ри­ли гу­ма­ні­тар­ні про­е­кти на су­му 500 млн єв­ро, які до­по­ма­га­ють під­три­му­ва­ти ба­га­тьох тим­ча­со­во пе­ре­мі­ще­них укра­їн­ців. І сьо­го­дні я мо­жу по­обі­ця­ти, що ми на­да­мо ще 85 млн єв­ро, го­лов­ним чи­ном на осві­тні про­гра­ми», — ска­за­ла во­на. При цьо­му Мер­кель до­да­ла, що один з про­е­ктів пе­ред­ба­чає ство­ре­н­ня цен­тру для укра­їн­ських на­у­ков­ців, щоб во­ни не шу­ка­ли ро­бо­ти за кор­до­ном, а мо­гли пра­цю­ва­ти і тво­ри­ти в Укра­ї­ні. На цей­про­ект, за її сло­ва­ми, пла­ну­є­ться ви­ді­ля­ти 2 млн єв­ро що­ро­ку.

Свій­ви­ступ Мер­кель під­су­му­ва­ла сло­ва­ми: «Пі­сля Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті зв’ яз­ки Ні­меч­чи­ни з Укра­ї­ною зна­чно змі­цні­ли. Зві­сно, ми бу­де­мо під­три­му­ва­ти те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність Укра­ї­ни та її са­мо­ви­зна­че­н­ня».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.