Вольф­ганг ІШИНГЕР,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

го­ло­ва Мюн­хен­ської кон­фе­рен­ції з без­пе­ки:

Роз­ши­ре­н­ня фор­ма­ту (Мін­сько­го. — Ред.), змі­на фор­ма­ту, ко­ла уча­сни­ків, зви­чай­но, мо­же до­по­мог­ти, але ви­рі­шаль­ним мо­мен­том за­ли­ша­є­ться по­лі­ти­чна во­ля. Я гли­бо­ко пе­ре­ко­на­ний і не­о­дно­ра­зо­во про це пи­сав, що США по­вин­ні бу­ти за сто­лом пе­ре­мо­вин. Але я та­кож вва­жаю, що Єв­ро­со­юз у ці­ло­му так са­мо ма­є­бу­ти пред­став­ле­ний за сто­лом пе­ре­го­во­рів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.