«Як пра­цює за­хі­дна «екс­пер­тна ма­ши­на» на слу­жбі Крем­ля»

Га­зе­та «День» роз­по­чи­нає се­рію пу­блі­ка­цій ана­лі­ти­чної пра­ці Ка­те­ри­ни Смаглій

Den (Ukrainian) - - Nb! - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Ка­те­ри­на сьо­го­дні ста­жу­є­ться в США на сти­пен­дій­ній про­гра­мі Ін­сти­ту­ту іме­ні се­на­то­ра Джо­на Мак­кей­на. 7 жов­тня цьо­го ро­ку на сай­ті Ін­сти­ту­ту віль­ної Росії, за­сно­ва­но­го Ми­хай­лом Хо­дор­ков­ським, упер­ше ви­йшла ан­глій­ською мо­вою її ро­бо­та Hybrid Analytica: ProKremlin Expert Propaganda in Moscow, Europe and the U.S. Ка­те­ри­на пе­ре­да­ла на­шій га­зе­ті уні­каль­ні пра­ва на ви­да­н­ня ро­бо­ти, при­свя­че­ної то­му, як Кремль ви­ко­ри­сто­вує і втя­гує на­у­ков­ців і ана­лі­ти­ків із за­хі­дних уні­вер­си­те­тів і цен­трів у те­не­та сво­го про­па­ган­дист­сько­го па­ву­ти­н­ня, укра­їн­ською мо­вою.

Ка­те­ри­на Смаглій є ко­ли­шнім ди­ре­кто­ром ки­їв­сько­го офі­су Ін­сти­ту­ту Кен­на­на, кон­суль­тан­том Єв­ро­пей­сько­го фон­ду під­трим­ки де­мо­кра­тії та ди­ре­кто­ром про­е­кту в Ан­ти­кри­зо­вій гу­ма­ні­тар­ній про­гра­мі Між­на­ро­дно­го фон­ду «Від­ро­дже­н­ня». Між 2003 та 2008 ро­ка­ми, Ка­те­ри­на пра­цю­ва­ла в По­соль­стві США у Ки­є­ві як го­лов­ний спе­ці­а­ліст від­по­від­аль­ний за зв’яз­ки з укра­їн­ським пар­ла­мен­том.

Чи­та­чам «Дня» Ка­те­ри­на ві­до­ма як ав­тор го­стрих су­спіль­но­по­лі­ти­чних ма­те­рі­а­лів та уча­сник кру­глих сто­лів у ре­да­кції га­зе­ти. Смаглій дру­ку­ва­ла­ся та­кожв та­ких ви­да­н­нях та на­у­ко­вих жур­на­лах, як Journal of Soviet and Post- Soviet Politics and Society ( JSPPS), Kennan Cable, бло­зі Атлан­ти­чної ра­ди Ukraine Alert, Newsweek, Kyiv Post.

Ка­те­ри­на здо­бу­ла сту­пе­ні до­кто­ра та ма­гі­стра з істо­рії у Цен­траль­но­єв­ро­пей­сько­му уні­вер­си­те­ті в Бу­да­пе­шті, ма­гі­стра пра­ва Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу в Ре­дінзь­ко­му уні­вер­си­те­ті у Ве­ли­ко­бри­та­нії та ба­ка­лав­ра гу­ма­ні­тар­них на­ук в На­ціо­наль­но­му уні­вер­си­те­ті «Ки­є­во-Мо­ги­лян­ська ака­де­мія».

При­кме­тно, що са­ма Ка­те­ри­на, в пев­но­му сен­сі, теж­ста­ла «жер­твою» те­нет «про­пу­тін­сько­го» па­ву­ти­н­ня, про яку пи­ше в кни­зі. 1 бе­ре­зня 2018 ро­ку пре­зи­ден­тка Цен­тру Ву­дро Віл­со­на Джейн Гар­ман ого­ло­си­ла про за­кри­т­тя, Ки­їв­сько­го офі­са Ін­сти­ту­ту Кен­на­на, який очо­лю­ва­ла Ка­те­ри­на Смаглій. Це рі­ше­н­ня бу­ло ухва­ле­но одра­зу пі­сля то­го, як аб­со­лю­тна біль­шість чле­нів укра­їн­ської асо­ці­а­ції ви­пу­скни­ків до­слі­дни­цьких про­грам Ін­сти­ту­ту Ке­на­на на­пра­ви­ла чле­нам йо­го На­гля­до­вої ра­ди від­кри­то­го ли­ста, ви­сло- вив­ши не­зго­ду з прокрем­лів­ським ухи­лом ін­сти­ту­ту. Зре­штою, роз­слі­ду­ва­н­ня про­ку­ро­ра Мю­ле­ра по­ка­за­ло ви­со­ку ймо­вір­ність зв’яз­ку між­По­лом Ма­на­фор­том і то­ді­шнім ке­рів­ни­ком Ін­сти­ту­ту Кен­на­на.

Ка­те­ри­на влі­тку 2018 ро­ку — пі­сля «від­став­ки» — по­їха­ла до Пра­ги, де в ста­ту­сі за­про­ше­но­го спів­ро­бі­тни­ка Ана­лі­ти­чно­го цен­тру єв­ро­пей­ських цін­но­стей, і пра­цю­ва­ла над зга­да­ним ви­ще до­слі­дже­н­ням « гі­бри­дної ана­лі­ти­ки » .

«Ана­лі­зом ро­бо­ти аме­ри­кан­ських ана­лі­ти­чних цен­трів я за­йма­ю­ся з 2012 ро­ку, ко­ли впер­ше при­їха­ла до Ва­шинг­то­на як до­слі­дни­ця за про­гра­мою ім. Фул­брай­та», — роз­по­від­ає в ко­мен­та­рі «Дню» Ка­те­ри­на СМАГЛІЙ. А вже пра­цю­ю­чи на по­са­ді ди­ре­кто­ра Ки­їв­сько­го офі­са Ін­сти­ту­ту Кен­на­на, ана­ліз ро­бо­ти яко­го та­ко­жу­ві­йшов до ці­єї ро­бо­ти, ка­же во­на, ма­ла мо­жли­вість гли­бо­ко ви­вча­ти на­ра­ти­ви, які про­су­ва­ють ті чи ін­ші ана­лі­ти­чні ін­сти­ту­ції в Аме­ри­ці.

«Улі­тку цьо­го ро­ку до ме­не звер­нув­ся празь­кий ана­лі­ти­чний центр European Values ThinkTank, що за­сну­вав про­гра­му мо­ні­то­рин­гу гі­бри­дної вій­ни Росії під на­звою Kremlin Watch, з про­по­зи­ці­єю на­пи­са­ти ши­ро­ке до­слі­дже­н­ня про­ро­сій­ських на­ра­ти­вів, які про­су­ва­ю­ться єв­ро­пей­ськи­ми та аме­ри­кан­ськи­ми ана­лі­ти­чни­ми цен­тра­ми. В про­це­сі ро­бо­ти над ці­єю пра­цею я зро­зумі­ла, що ці пи­та­н­ня не­мо­жли­во до­слі­джу­ва­ти, якщо не зро­зу­мі­ти по­лі­ти­ки са­мо­го Крем­ля, який агре­сив­но про­су­ває свою аджен­ду та ко­о­птує за­хі­дних ана­лі­ти­ків до ле­гі­ти­мі­за­ції сво­єї не­о­кон­се­рва­тив­ної до­ктри­ни», — по­яснює Ка­те­ри­на пе­ре­д­істо­рію ро­бо­ти. На її дум­ку, ва­жли­вою скла­до­вою цьо­го до­слі­дже­н­ня став ана­ліз дій олі­гар­хів з най­ближ­чо­го ото­че­н­ня Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на, які вкла­да­ють міль­йо­ни до­ла­рів у пар­тнер­ські про­е­кти із за­хі­дни­ми уні­вер­си­те­та­ми та ана­лі­ти­чни­ми цен­тра­ми з ме­тою від­бі­лю­ва­н­ня вла­сної ре­пу­та­ції та про­су­ва­н­ня крем­лів­ської по­лі­ти­ки на За­хо­ді.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.