Putinverstehers* вра­жає про­від­ні міз­ки сві­ту

Справ­жній мас­штаб гі­бри­дної вій­ни Росії про­ти За­хо­ду. Ча­сти­на 1

Den (Ukrainian) - - Nb! - Ка­те­ри­на СМАГЛІЙ

Спро­мо­жність Росії ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ін­фор­ма­цію як зброю, ство­рю­ва­ти плу­та­ни­ну та по­ши­рю­ва­ти фей­ко­ві но­ви­ни є сер­йо­зним ви­кли­ком для за­хі­дних лі­бе­раль­них де­мо­кра­тій. На який во­ни, спра­ве­дли­во за­зна­чи­ти, ре­а­гу­ють не­при­пу­сти­мо кво­ло.

Ще 2016 ро­ку Єв­ро­пей­ський пар­ла­мент ви­знав, що ро­сій­ський уряд «агре­сив­но ви­ко­ри­сто­вує ши­ро­кий спектр ін­стру­мен­тів та за­со­бів, та­ких як ана­лі­ти­чні цен­три та спе­ці­аль­ні фон­ди... для бо­роть­би з де­мо­кра­ти­чни­ми цін­но­стя­ми, роз­ді­ле­н­ня Єв­ро­пи, збіль­ше­н­ня вла­сної вну­трі­шньої під­трим­ки та фор­му­ва­н­ня сприйня­т­тя схі­дних су­сі­дів Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу як не­спро­мо­жних дер­жав».

Кри­ти­чно ва­жли­вим еле­мен­том ни­ні­шньої гі­бри­дної вій­ни, що її Мо­сква ве­де про­ти За­хо­ду, є ін­фор­ма­цій­на вій­на, ви­зна­че­на в да­ній ро­бо­ті як все­ося­жна та узго­дже­на дер­жав­на кам­па­нія впли­ву, при­зна­че­на спря­мо­ву­ва­ти пу­блі­чні дис­ку­сії в за­да­но­му Крем­лем на­прям­ку, вста­нов­лю­ва­ти кон­троль над по­лі­ти­чни­ми, со­ці­аль­ни­ми й ме­ді­а­на­ра­ти­ва­ми та спо­тво­рю­ва­ти ін­фор­ма­цій­ний кон­текст із тим, щоб впли­ва­ти на рі­ше­н­ня між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій та кра­їн по всьо­му сві­ту що­до Росії, на­да­ва­ти ва­лі­дно­сті ар­гу­мен­там Крем­ля та за­до­воль­ня­ти ін­те­ре­си прав­ля­чої ро­сій­ської кле­пто­кра­тії.

П’ЯТЬ СКЛАДОВИХ ЗБРОЇ КРЕМ­ЛЯ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ВІЙНІ

Не­про­зо­рі зв’яз­ки Мо­скви з єв­ро­пей­ськи­ми та аме­ри­кан­ськи­ми на­у­ко­ви­ми уста­но­ва­ми та ко­о­пта­ція за­хі­дних екс­пер­тів до пу­лу крем­лів­ських не­о­фі­цій­них ре­чни­ків зав­жди ви­ма­га­ли на­шої ува­ги з са­мо­го то­го мо­мен­ту, ко­ли New York Times від­кри­ла дис­ку­сію про пе­ре­тво­ре­н­ня ана­лі­ти­чних цен­трів на аген­тів впли­ву іно­зем­них дер­жав. Крем­лів­ські зв’яз­ки з за­хі­дни­ми на­у­ков­ця­ми важ­ко про­сте­жи­ти і ще скла­дні­ше до­ве­сти, але си­сте­ма­ти­чне та ре­тель­не роз­слі­ду­ва­н­ня мо­же до­по­мог­ти роз­кри­ти справ­жній мас­штаб гі­бри­дної вій­ни Росії про­ти За­хо­ду, а та­ко­жза­про­по­ну­ва­ти ре­ко­мен­да­ції що­до шля­хів про­ти­дії цій агре­сії.

Крем­лів­ська стра­те­гія, яка пе­ред­ба­чає за­лу­че­н­ня під­рив­ної ме­ре­жі за­хі­дних аген­тів впли­ву для про­су­ва­н­ня сво­го по­ряд­ку ден­но­го, на­ре­шті стає пре­дме­том за­не­по­ко­є­н­ня пра­кти­ків на­ціо­наль­ної без­пе­ки в Єв­ро­пі та Аме­ри­ці. На­при­клад, ке­рів­ник слу­жби зов­ні­шньої роз­від­ки Есто­нії Мікк Мар­ран не­що­дав­но ви­знав, що є ме­ре­жа по­лі­ти­ків, жур­на­лі­стів, ди­пло­ма­тів та бі­зне­сме­нів, які працюють у йо­го кра­ї­ні як аген­ти ро­сій­сько­го впли­ву.

Про­від­ні спо­сте­рі­га­чі, що за­йма­ю­ться Крем­лем, уже зро­би­ли пер­ші кро­ки з ана­лі­зу спроб Мо­скви за­лу­чи­ти між­на­ро­дне екс­пер­тне спів­то­ва­ри­ство до сво­єї ін­фор­ма­цій­ної кам­па­нії. Ці по­пе­ре­дні зу­си­л­ля силь­но впли­ну­ли на ана­лі­ти­чну ро­бо­ту, яку ви за­раз чи­та­є­те. Во­на та­кож­спи­ра­є­ться на екс­клю­зив­ні да­ні до­слі­джень, отри­ма­ні від оди­над­ця­ти ав­то­ри­те­тних екс­пер­тів, ко­жен із яких взяв участь у екс­пер­тно­му опи­ту­ван­ні, про­ве­де­но­му празь­ким ана­лі­ти­чним цен­тром European Values Think-Tank у ли­пні 2018 ро­ку. Це до­слі­дже­н­ня та­ко­жба­зу­є­ться на ши­ро­ко­му ді­а­па­зо­ні ма­те­рі­а­лів із від­кри­тих дже­рел і чи­слен­них осо­би­стих інтерв’ю з між­на­ро­дни­ми екс­пер­та­ми, ор­га­ні­за­ці­я­ми гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства, жур­на­лі­ста­ми й до­слі­дни­ка­ми.

Ро­сій­ський уряд до­три­му­є­ться узго­дже­ної та до­бре ско­ор­ди­но­ва­ної стра­те­гії пе­ре­тво­ре­н­ня зна­н­ня на зброю, яка має п’ять вза­є­мо­пов’яза­них складових:

1) за­лу­че­н­ня ро­сій­ських ана­лі­ти­чних цен­трів, пов’яза­них із Крем­лем, до кон­стру­ю­ва­н­ня вну­трі­шньо ро­сій­ських та між­на­ро­дних ко­му­ні­ка­цій­них стра­те­гій для ре­жи­му Пу­ті­на;

2) ство­ре­н­ня цен­трів впли­ву за кор­до­ном, що працюють як ана­лі­ти­чні цен­три, ака­де­мі­чні цен­три ро­сій­ських до­слі­джень, куль­тур­ні цен­три, рі­зні асо­ці­а­ції ро­сій­сько­мов­них ім­мі­гран­тів то­що;

3) ви­ко­ри­ста­н­ня при­ва­тних, за­зви­чай фі­нан­со­ва­них олі­гар­ха­ми, акто­рів та ін­сти­ту­тів для про­су­ва­н­ня ін­те­ре­сів Крем­ля на За­хо­ді;

4) опо­ра на ро­сій­ську роз­від­ку в інформаційній війні та ро­бо­ті з ін­філь­тра­ції ін­ших кра­їн че­рез ме­ре­жу аген­тів впли­ву, яка ве­де­ться Крем­лем;

5) ці­ле­спря­мо­ва­не ви­ко­ри­ста­н­ня за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції, кон­тро­льо­ва­них ро­сій­ською дер­жа­вою чи олі­гар­ха­ми, як по­ши­рю­ва­чів, про­су­ва­чів та/або ви­прав­до­ву­ва­чів прокрем­лів­ських на­ра­ти­вів та по­си­лів.

ЧО­МУ ПРО ЦЕ ПО­ТРІ­БНО ЗНА­ТИ?

Взя­ті ра­зом, ці зу­си­л­ля при­зве­ли до ви­ни­кне­н­ня но­во­го яви­ща «гі­бри­дної ана­лі­ти­ки», яку ми ви­зна­ча­є­мо тут як про­цес кон­стру­ю­ва­н­ня, роз­роб­ки та про­су­ва­н­ня рі­зних псев­до­а­ка­де­мі­чних на­ра­ти­вів під­ку­пле­ни­ми або зма­ні­пу­льо­ва­ни­ми ін­те­ле­кту­а­ла­ми, на­у­ков­ця­ми та екс­пер­та­ми ана­лі­ти­чних цен­трів або жза­ма­ско­ва­ни­ми по­лі­ти­чни­ми ло­бі­ста­ми, чиї ор­га­ні­за­ції за­лу­ча­ю­ться че­рез гло­баль­ну ме­ре­жу аген­тів Крем­ля до ро­бо­ти, спря­мо­ва­ної на фор­му­ва­н­ня під­трим­ки та при­мир­ли­во­го став­ле­н­ня до між­на­ро­дно­го або вну­трі­шньо­го по­ряд­ку ден­но­го ре­жи­му Пу­ті­на, що під­ри­ває роль фа­ктів у ана­лі­ти­чно­му ди­скур­сі, під­ва­жує до­ві­ру до екс­пер­тів, по­ши­рює де­з­ін­фор­ма­цію та ство­рює зай­вий ін­фор­ма­цій­ний «шум» в ана­лі­ти­чно­му се­ре­до­ви­щі та сфе­рі пу­блі­чних де­ба­тів.

По-пер­ше, ця ана­лі­ти­чна ро­бо­та ви­зна­чає, яким чи­ном ро­сій­ське екс­пер­тно-ана­лі­ти­чне спів­то­ва­ри­ство ле­гі­ти­мі­зує та збе­рі­гає вла­дні по­зи­ції Пу­ті­на шля­хом роз­роб­ки не­об­хі­дно­го ін­те­ле­кту­аль­но­го ма­те­рі­а­лу та по­лі­ти­чних ре­ко­мен­да­цій для ро­сій­ських дер­жав­них слу­жбов­ців, гро­мад­ських екс­пер­тів та за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції. Всі про­від­ні ро­сій­ські дер­жав­ні ана­лі­ти­чні цен­три ма­ють ті­сні зв’яз­ки з прав­ля­чою елі­тою та ко­ор­ди­ну­ю­ться з пре­зи­дент­ської адмі­ні­стра­ції, Дер­жав­ної Ду­ми, прав­ля­чої пар­тії «Єди­на Ро­сія» або МЗС Росії .

По-дру­ге, ро­сій­ська дер­жа­ва, з її ті­сни­ми зв’яз­ка­ми між­вла­дою та ве­ли­ки­ми бі­зне­сме­на­ми, успі­шно про­ни­кла в со­ці­аль­ні та по­лі­ти­чні де­ба­ти на За­хо­ді й отри­ма­ла більш ши­ро­кий до­ступ до йо­го еліт че­рез від­кри­т­тя вла­сних ана­лі­ти­чних цен­трів в Єв­ро­пі та Аме­ри­ці (на­при­клад, Ін­сти­тут «Діа­лог ци­ві­лі­за­цій» у Бер­лі­ні, Ін­сти­тут де­мо­кра­тії та спів­ро­бі­тни­цтва в Па­ри­жі та Центр гло­баль­них ін­те­ре­сів у Ва­шинг­то­ні, D.C.) - фа­кти чи­тай­те на­сту­пних ви­да­н­нях ці­єї ана­лі­ти­чної ро­бо­ти, зокре­ма в ча­сти­ні «Ро­сій­ська м’яка си­ла у Ве­ли­ко­бри­та­нії: там, де бі­знес зу­стрі­ча­є­ться з на­у­ко­вим се­ре­до­ви­щем», «Ро­сія-Іта­лія-Крим: там, де по­лі­ти­ка зу­стрі­ча­є­ться з куль­ту­рою» та «Сим­па­ти­ки Росії, її ло­бі­сти та куль­тур­ні ди­пло­ма­ти у США».

По-тре­тє, ро­сій­ські ор­га­ні­за­ції «м’якої си­ли», та­кі як «Рос­со­тру­дни-

че­ство», Фонд «Рус­ский мир» і Фонд Гор­ча­ко­ва, ство­ри­ли чи­слен­ні цен­три ро­сій­ських до­слі­джень при єв­ро­пей­ських та аме­ри­кан­ських уні­вер­си­те­тах для спри­я­н­ня куль­тур­ній ди­пло­ма­тії Росії та роз­ши­ре­н­ня ме­ре­жі при­хиль­ни­ків Крем­ля в за­хі­дній на­у­ко­вій спіль­но­ті. Ці зу­си­л­ля до­пов­ню­ю­ться ро­бо­тою між­на­ро­дних PRпла­тформ Крем­ля, та­ких як дис­ку­сій­ний клуб «Вал­дай» та кон­фе­рен­ція « Діа­лог для май­бу­тньо­го » Фон­ду Гор­ча­ко­ва.

По- че­твер­те, рі­зні олі­гар­хи з до­бре на­ла­го­дже­ни­ми зв’яз­ка­ми в Крем­лі, зокре­ма й М. Фрі­дман, П. Авен, В. Ве­ксель­берг, О. Мор­да­шов, В. Яку­нін, В. Але­кпе­ров, А.Усма­нов, В.Єв­ту­шен­ков, Л.Бла­ва­тнік (прі­зви­ща на­ве­де­ні з пу­блі­ка­ції жур­на­лі­стів CNN «Пов­ний спи­сок ро­сій­ських олі­гар­хів і по­лі­ти­чних фі­гур, «ви­пу­ще­ні» ка­зна­чей­ством США», CNN, 30 сі­чня 2018 ро­ку), ви­тра­ти­ли міль­йо­ни до­ла­рів на ро­сій­ські ін­стру­мен­ти «м’якої си­ли», за­хі­дні ана­лі­ти­чні цен­три й уні­вер­си­те­ти. Во­ни ма­ють на ме­ті два зав­да­н­ня: змі­цни­ти по­зи­ції Крем­ля на між­на­ро­дно­му рів­ні та за­хи­сти­ти свої осо­би­сті ді­ло­ві ін­те­ре­си у сві­тлі кри­зи, що на­ро­стає у від­но­си­нах США та ЄС з Ро­сі­єю.

Кле­пто­кра­ти­чний кон­сен­сус ре­жи­му та йо­го сим­біоз із олі­гар­ха­ми дасть змо­гу пре­зи­ден­ту Пу­ті­ну ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти їхні бі­знес-ім­пе­рії як про­дов­же­н­ня ро­сій­сько­го уря­ду та за­лу­ча­ти не­дер­жав­ні ор­га­ні­за­ції до про­су­ва­н­ня дер­жав­ної по­лі­ти­ки че­рез фор­маль­но «не­за­ле­жних», «об’єктив­них», «не­пов’яза­них» та «до­сто­вір­них» аген­тів впли­ву.

По-п’яте, кіль­ка за­хі­дних ана­лі­ти­чних цен­трів уже до­три­му­ю­ться прокрем­лів­ських на­ра­ти­вів або бе­руть участь у пря­мо­му по­лі­ти­чно­му ло­бі­ю­ван­ні від іме­ні ро­сій­ської дер­жа­ви. Кремль актив­но роз­ви­ває пар­тнер­ські від­но­си­ни з при­хиль­ни­ка­ми Росії в ака­де­мі­чних уста­но­вах й ана­лі­ти­чних цен­трах, але ата­кує сво­їх кри­ти­ків та іде­о­ло­гі­чних су­про­тив­ни­ків. 2018 ро­ку гру­па ро­сі­ян, пов’яза­на з ро­сій­ським уря­дом, на­ма­га­ла­ся отри­ма­ти не­ле­галь­ний до­ступ до комп’юте­рів Ін­сти­ту­ту Гу­дзо­на - ва­шинг­тон­сько­го кон­се­рва­тив­но­го до­слі­дни­цько­го цен­тру, який актив­но до­слі­джує ко­ру­пцію в Росії, а та­кож Між­на­ро­дно­го ре­спу­блі­кан­сько­го ін­сти­ту­ту (IRI).

По-шо­сте, про­фе­сій­не по­хо­дже­н­ня ро­сій­ських екс­пер­тів та ке­рів­ни­ків рі­зних ро­сій­ських ана­лі­ти­чних цен­трів, пов’яза­них із Крем­лем, вка­зує на їхні ши­ро­кі зв’яз­ки з ро­сій­ською роз­від­кою, а са­ме ко­ли­шнім Ко­мі­те­том дер­жав­ної без­пе­ки (КДБ) та су­ча­сни­ми Фе­де­раль­ною слу­жбою без­пе­ки (ФСБ) та Го­лов­ним роз­ві­ду­валь­ним управ­лі­н­ням Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни Росії (ГРУ). 2016 ро­ку Ро­сій­ський ін­сти­тут стра­те­гі­чних до­слі­джень був при­че­тний до зу­силь, спря­мо­ва­них на під­рив за­хі­дних де­мо­кра­тій та за­без­пе­че­н­ня ін­те­ле­кту­аль­ної ба­зи й об­ґрун­ту­ва­н­ня для втру­ча­н­ня Росії в пре­зи­дент­ські ви­бо­ри у США то­го ро­ку.

По-сьо­ме, не­що­дав­ній арешт Ма­рії Бу­ті­ної, пі­до­зрю­ва­ної в шпи­гун­стві на ко­ристь Росії, по­ка­зує, що мас­шта­би ро­сій­ської шпи­гун­ської ді­яль­но­сті мо­жуть бу­ти на­ба­га­то біль­ши­ми, ні­жв­важ ало­ся ра­ні­ше.

На­а­га­да­є­мо, 16 ли­пня Мі­ні­стер­ство юсти­ції США за­яви­ло про арешт 29-рі­чної Ма­рії Бу­ті­ної - гро­ма­дян­ки Росії, яку пі­до­зрю­ють у змо­ві з ме­тою ро­бо­ти іно­зем­ним аген­том і в не­за­ре­є­стро­ва­ній ді­яль­но­сті в ін­те­ре­сах Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції.

Зокре­ма, слід­чі ді­йшли ви­снов­ку, що про­тя­гом остан­ніх де­кіль­кох ро­ків Бу­ті­на, про­жи­ва­ю­чи у США, на­ма­га­ла­ся на­ла­го­ди­ти зв’яз­ки з аме­ри­кан­ськи­ми по­лі­ти­чни­ми гру­па­ми впли­ву і че­рез них ло­бі­ю­ва­ти ін­те­ре­си Крем­ля у ве­ли­кій по­лі­ти­ці. При цьо­му во­на не бу­ла за­ре­є­стро­ва­на «іно­зем­ним аген­том», як то­го ви­ма­гає в по­ді­бних ви­пад­ках за­ко­но­дав­ство США.

Не­зва­жа­ю­чи на чи­слен­ні до­ка­зи то­го, що ро­сій­ська роз­від­ка з ра- дян­ських ча­сів вер­бу­ва­ла сту­ден­тів та про­фе­со­рів, де­які за­хі­дні уні­вер­си­те­ти, по­бо­ю­ю­чись за свої фі­нан­си та гло­баль­ні кон­та­кти, зна­чною мі­рою про­і­гно­ру­ва­ли цю за­гро­зу.

Ро­сій­ська вла­да на­по­ле­гли­во роз­ви­ває з г а да­ні в ище ме­ре­жі крем­лів­ських аген­тів у за­хі­дних елі­тах і спи­ра­є­ться на них. Ре­ктор Мо­сков­сько­го дер­жав­но­го ін­стит уту між­на­ро­дних в і дно­син ( МДІМО) Ана­то­лій Тор­ку­нов не­що­дав­но ви­знав, що йо­го уні­вер­си­тет слу­жить « ва­жли­вим ка­на­лом ро­сій­сько­го не­о­фі­цій­но­го по­лі­ти­чно­го діа­ло­гу з ба­га­тьма кра­ї­на­ми», а ство­ре­ний при МДІМО ана­лі­ти­чний центр «Єв­ра­зій­ські стра­те­гії», який на­дає ана­лі­ти­чні по­слу­ги дер­жав­ним та не­дер­жав­ним клі­єн­там у Росії, актив­но за­лу­чає гло­баль­ну ме­ре­жу ви­пу­скни­ків МДІМО для ін­фор­ма­цій­них за­пи­тів, по­рад та про­су­ва­н­ня ро­сій­ських ін­те­ре­сів за кор­до­ном.

Як за­зна­чи­ла по­лі­ти­чний екс­перт Лі­лія Шевцова, ми ма­є­мо спра­ву з чо­тир­ма гру­па­ми ро­сій­ських акто­рів, які ко­ле­ктив­но про­су­ва­ють про­пу­тін­ські на­ра­ти­ви: «Це ро­сій­ські ек­спер­ти, які кри­чать, що епо­ха За­хо­ду за­кін­чи­ла­ся, і з Аме­ри­кою... біль­ше не слід ра­ху­ва­ти­ся. Це за­хі­дні лі­де­ри (Гер­хард Шре­дер, [Сіль­віо] Бер­лу­ско­ні, [Ні­ко­ля] Сар­ко­зі, [Жак] Ші­рак та ін­ші), який ше­по­ті­ли пре­зи­ден­ту Росії те, що він хо­тів по­чу­ти. Це ті єв­ро­пей­ські лі­де­ри (на­при­клад, прем’єр-мі­ністр Угор­щи­ни Ві­ктор Ор­бан), які на­вчи­ли­ся обмі­ню­ва­ти прокрем­лів­ську ри­то­ри­ка на без­опла­тну ро­сій­ську до­по­мо­гу. Це за­хі­дні ін­те­ле­кту­аль­ні гу­ру, жур­на­лі­сти та ін­ші гро­мад­ські ді­я­чі, які за ро­сій­ські гро­ші пра­гнуть пе­ре­ко­на­ти весь світ у то­му, що Ро­сія має всі під­ста­ви від­чу­ва­ти се­бе обра­же­ною і має пов­не пра­во би­ти ві­кна в чу­жо­му до­мі».

НЕСПОДІВАНИЙ ВИСНОВОК ДО­СЛІ­ДЖЕ­Н­НЯ

Не­о­чі­ку­ва­ний висновок да­но­го до­слі­дже­н­ня по­ля­гає в то­му, що єв­ро­пей­ські та аме­ри­кан­ські сан­кції про­ти Росії не ли­ше зна­чною мі­рою стри­му­ють і пе­ре­шко­джа­ють ро­сій­ським між­на­ро­дним кон­та­ктам на по­лі­ти­чно­му рів­ні, але одно­ча­сно ство­рю­ють до­да­тко­ві професійні мо­жли­во­сті для ро­сій­ських та за­хі­дних ін­те­лек- ту­а­лів. На тлі по­гір­ше­н­ня від­но­син Росії з За­хо­дом, ці ін­те­ле­кту­а­ли ра­пто­во опи­ни­ли­ся в са­мо­му цен­трі зу­силь із роз­ви­тку «на­ро­дної ди­пло­ма­тії». Як ви­яви­ло­ся, лю­дям важ­ко від­мо­ви­ти­ся від ро­сій­ських за­про­шень взя­ти участь у ро­бо­ті клу­бу «Вал­дай», а та­кож­ско­ри­ста­ти­ся ро­сій­ською ще­дрі­стю та пер­шо­кла­сною го­стин­ні­стю. Зна­чною мі­рою Ро­сія ви­про­бо­вує на мі­цність за­хі­дну ін­те­ле­кту­аль­ну спіль­но­ту та її зда­тність про­ти­сто­я­ти ба­га­тьом спо­ку­сам і стра­те­гі­ям ко­о­пта­ції, які ви­ко­ри­сто­вує Кремль.

Му­та­ція та роз­мно­же­н­ня ана­лі­ти­чних цен­трів, а та­кож­по­мі­тне па­ді­н­ня ети­чних стан­дар­тів у за­хі­дній на­у­ко­вій спіль­но­ті, та­ким чи­ном, при­зве­ли до по­яви фе­но­ме­на Putinverstehers, тоб­то все біль­шої кіль­ко­сті прокрем­лів­ських не­о­фі­цій­них ре­чни­ків, при­хиль­ни­ків і ло­бі­стів, які ча­сто по­ясню­ють, що «ми по­вин­ні ма­ти спра­ву з ни­ми, щоб зро­зу­мі­ти їх» (або нав­па­ки), щоб ви­прав­да­ти свою при­су­тність і актив­ну участь у агі­та­цій­но-про­па­ган­дист­ських кон­фе­рен­ці­ях у Росії. Де­які на­віть пред­став­ля­ють свої про­ро­сій­ські упе­ре­дже­н­ня і від­вер­тий ака­де­мі­чний опор­ту­нізм як но­ву фор­му ін­те­ле­кту­аль­но­го ге­ро­ї­зму чи му­че­ни­цько­го лі­дер­ства на тлі ве­ли­че­зної між­на­ро­дної «во­ро­жо­сті» до Росії.

Cхе­ма «Крем­лів­ська ме­ре­жа гі­бри­дної ана­лі­ти­ки» ілю­струє ре­зуль­та­ти на­шо­го до­слі­дже­н­ня і зо­бра­жає зв’яз­ки між­дво­ма гру­па­ми акто­рів. Ді­а­гра­ма 1 іден­ти­фі­кує ро­сій­ські стру­кту­ри та прокрем­лів­ських олі­гар­хів, а та­ко­жме­реж у кон­тро­льо­ва­них ни­ми мо­сков­ських ана­лі­ти­чних цен­трів, дер­жав­них ор­га­ні­за­цій м’якої си­ли та ро­сій­ських цен­трів впли­ву за кор­до­ном. Взя­та ра­зом, ця гру­па акто­рів бе­ре участь у ви­прав­дан­ні пу­тін­сько­го ре­жи­му, а та­кож у роз­роб­ці та про­су­ван­ні вну­трі­шніх та між­на­ро­дних ко­му­ні­ка­цій­них стра­те­гій для ро­сій­ської вла­ди.

Ця ді­а­гра­ма та­кож­по­ка­зує зв’яз­ки між­кон­тро­льо­ва­ни­ми Крем­лем ана­лі­ти­чни­ми цен­тра­ми та окре­ми­ми олі­гар­ха­ми й осві­тні­ми та до­слі­дни­цьки­ми уста­но­ва­ми в Єв­ро­пі та США, які ми вста­но­ви­ли на під­ста­ві ви­яв­ле­них пар­тнерств, спіль­них осві­тніх про­грам та фі­нан­со­вих вне­сків із ро­сій­ської сто­ро­ни, які мо­гли рі­зною мі­рою, нав­ми­сно або не­на- вми­сно про­су­ва­ти ро­сій­ську про­па­ган­ду на За­хо­ді та ство­рю­ва­ти не­без­пе­ку не­пра­во­мір­но­го спів­ро­бі­тни­цтва (на від­мі­ну від по­зи­тив­но­го чи ней­траль­но­го спів­ро­бі­тни­цтва з ро­сій­ськи­ми осві­тні­ми уста­но­ва­ми). Ін­фо­гра­фі­ка де­мон­струє мас­шта­би ін­сти­ту­цій­них зв’яз­ків між­ро­сій­ськи­ми про­па­ган­дист­ськи­ми акто­ра­ми та за­хі­дни­ми ака­де­мі­чни­ми уста­но­ва­ми й ана­лі­ти­чни­ми цен­тра­ми.

Це не є спро­бою оха­ра­кте­ри­зу­ва­ти пев­ні за­хі­дні уста­но­ви як та­кі, що ціл­ком під­три­му­ють Кремль, або при­пу­сти­ти, що всі зв’яз­ки між­за­хі­дни­ми і ро­сій­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми обов’яз­ко­во злов­ми­сні. Ча­сто ли­ше не­ве­ли­ка ча­сти­на (кон­кре­тний фа­куль­тет, ка­фе­дра або під­роз­діл) або окре­мий ви­да­тний екс­перт із пев­ної за­хі­дної уста­но­ви на­чеб­то ви­сту­пає від іме­ні всі­єї ін­сти­ту­ції, ко­ли по­ши­рює прокрем­лів­ський кон­тент. Ча­сто та­кі спро­би здо­бу­т­тя впли­ву є ню­ан­со­ва­ни­ми, ви­тон­че­ни­ми і здій­сню- ються че­рез нав­ми­сно гну­чкий під­хід до на­ра­ти­вів, що є ко­ри­сни­ми для Крем­ля, або є ре­зуль­та­том сві­до­мої са­мо­цен­зу­ри, яка уни­кає тем, що вва­жа­ю­ться чу­тли­ви­ми для Крем­ля та йо­го гло­баль­ної ме­ре­жі.

Однак як це тра­пи­ло­ся зі скан­даль­ним про­ни­кне­н­ням Му­ам­ма­ра Кад­да­фі в Лон­дон­ську шко­лу еко­но­мі­ки, ми вва­жа­є­мо, що будь-яка уста­но­ва в ці­ло­му та її адмі­ні­стра­то­ри по­вин­ні не­сти від­по­від­аль­ність за свою не­зда­тність при­пи­ни­ти будь-який злов­ми­сний вплив, як тіль­ки йо­го ви­яв­лять акти­ві­сти та не­уря­до­ві ор­га­ні­за­ції. Ін­сти­ту­ції не­суть пов­ну від­по­від­аль­ність за не­аде­ква­тну та не­про­фе­сій­ну ро­бо­ту з на­ле­жної пе­ре­вір­ки, слаб­кий кон­троль за до­три­ма­н­ням стан­дар­тів управ­лі­н­ня та вір­ність ли­ше на сло­вах про­го­ло­ше­ним цін­но­стям та ці­лям.

РЕ­КО­МЕН­ДА­ЦІЇ

Не­зва­жа­ю­чи на те, що не мо­же бу­ти жо­дно­го єди­но­го ре­це­пту для від­по­віді на ви­кли­ки, ви­су­ну­ті ро­сій­ською де­з­ін­фор­ма­ці­єю, ось ко­ро­ткий опис на­ших ре­ко­мен­да­цій що­до бо­роть­би з ро­сій­ською «гі­бри­дною ана­лі­ти­кою».

Ми за­кли­ка­є­мо за­хі­дні уря­ди: офіційно ви­зна­ти за­гро­зу, яка ви­ни­кла в ре­зуль­та­ті во­ро­жої ро­сій­ської під­рив­ної ін­фор­ма­цій­ної вій­ни, яка пра­гне пі­ді­рва­ти на­ші де­мо­кра­ти­чні та лі­бе­раль­ні цін­но­сті й одно­ча­сно ма­ні­пу­лю­ва­ти на­ши­ми уря­да­ми та су­спіль­ства­ми шля­хом спо­тво­ре­н­ня прав­ди в про­ми­сло­во­му мас­шта­бі; пе­ре­орі­єн­ту­ва­ти фі­нан­со­ву під­трим­ку ака­де­мі­чних про­грам, пов’яза­них із Ро­сі­єю, з куль­ту­ри та істо­рії на гли­бо­кий ана­ліз ав­то­ри­та­ри­зму, кле­пто­кра­тії та ко­ру­пцій­них пра­ктик у Росії, та­ких як дер­жав­на про­па­ган­да та ін­фор­ма­цій­на вій­на, во­йов­ни­ча зов­ні­шня по­лі­ти­ка, по­ру­ше­н­ня між­на­ро­дно­го пра­ва та прав лю­ди­ни; да­ти спе­ці­аль­ні ре­ко­мен­да­ції сво­їм осві­тнім та до­слі­дни­цьким уста­но­вам, за­кли­ка­ю­чи їх тим­ча­со­во утри­му­ва­ти­ся від спів­пра­ці та прийня­т­тя фі­нан­со­вих по­жер­тву­вань від та­ких ро­сій­ських ор­га­ні­за­цій м’якої си­ли, як «Рос­со­тру­дни­че­ство», Фонд «Рус­ский мир» і Фонд Гор­ча­ко­ва.

Ми за­кли­ка­є­мо за­хі­дні осві­тні та до­слі­дни­цькі уста­но­ви: ухва­ли­ти ме­ха­ні­зми, що за­без­пе­чу­ють до­бро­че­сність їхньої по­лі­ти­ки та пра­кти­ки, зокре­ма й че­рез тим­ча­со­ве за­мо­ро­жу­ва­н­ня про­грам спів­пра­ці з Ро­сі­єю та пе­ре­вір­ку їхньо­го фі­нан­су­ва­н­ня; оно­ви­ти свої пра­ви­ла що­до на­ле­жної пе­ре­вір­ки при отри­ман­ні (ні­би­то) при­ва­тно­го фі­нан­су­ва­н­ня з Росії, зро­бив­ши та­ку пе­ре­вір­ку більш про­зо­рою та від­по­від­ною ети­чним нор­мам, щоб за­по­біг­ти будь-яким фор­мам злов­ми­сно­го ро­сій­сько­го впли­ву че­рез дру­жніх Крем­лю олі­гар­хів. Онов­ле­на по­лі­ти­ка на­ле­жної пе­ре­вір­ки по­вин­на вклю­ча­ти про­це­ду­ру кон­тро­лю, що про­во­ди­ться не­за­ле­жни­ми та на­дій­ни­ми сто­рон­ні­ми кон­тро­ле­ра­ми, які зо­се­ре­джу­ють ува­гу на під­рив­них стра­те­гі­ях Крем­ля. Про­цес на­ле­жної пе­ре­вір­ки по­ви­нен спи­ра­ти­ся на де­таль­но­му ви­вчен­ні ро­сій­сько­мов­них дже­рел, а не обме­жу­ва­ти­ся по­верх­не­вим огля­дом ді­яль­но­сті по­тен­цій­них до­но­рів у за­хі­дних осві­тніх уста­но­вах.

Ми за­кли­ка­є­мо за­хі­дне гро­ма­дян­ське су­спіль­ство та екс­пер­тну спіль­но­ту: акти­ві­зу­ва­ти зу­си­л­ля, спря­мо­ва­ні на ви­кри­т­тя ро­сій­ської ме­ре­жі аген­тів впли­ву шля­хом мо­ні­то­рин­гу осві­тніх і на­у­ко­во- до­слі­дних уста­нов, щоб ви­яви­ти про­па­ган­дист­ський зміст, при­кри­тий на­у­ко­ви­ми де­ба­та­ми, і глиб­ше ви­вчи­ти мас­шта­би й на­слід­ки зв’яз­ків між­за­хі­дною екс­пер­тною спіль­но­тою та Крем­лем; при­ді­ля­ти осо­бли­ву ува­гу за­со­бам ма­со­вої ін­фор­ма­ції, що пу­блі­ку­ють ана­лі­ти­ку, пов’ яза­ну з Ро­сі­єю, яка від­бі­лює Кремль, спри­яє мо­сков­ським про­па­ган­дист­ським на­ра­ти­вам і по­лі­ти­чним ці­лям. Дже­ре­ла фі­нан­су­ва­н­ня та по­лі­ти­чні/бі­зне­со­ві зв’яз­ки та­ких за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції, а та­ко­жї­хніх за­хі­дних ав­то­рів, які уза­ко­ню­ють і про­су­ва­ють м’які фор­ми про­ро­сій­ської про­па­ган­ди, слід по­стій­но пе­ре­ві­ря­ти; бу­ти пиль­ним і не за­бу­ва­ти про при­хо­ва­ну ді­яль­ність ро­сій­ської роз­від­ки, пам’ ята­ю­чи, що ФСБ тра­ди­цій­но вер­бу­ва­ла за­хі­дних жур­на­лі­стів і на­у­ков­ців як аген­тів впли­ву на фо­ру­мах, кон­фе­рен­ці­ях, фе­сти­ва­лях і спор­тив­них за­хо­дах, що про­во­дя­ться в Росії. Рі­ше­н­ня що­до від­ві­ду­ва­н­ня кон­фе­рен­цій, кру­глих сто­лів та ін­ших за­хо­дів, що про­во­дя­ться в Росії, ма­ють ухва­лю­ва­ти­ся з ура­ху­ва­н­ням мо­жли­вих спроб ро­сій­ських спец­служб по­ста­ви­ти за­хі­дних уча­сни­ків у рі­зні си­ту­а­ції, що ском­про­ме­ту­ва­ли б їх.

Ро­сія ви­про­бо­ву­є­на мі­цність за­хі­дну ін­те­ле­кту­аль­ну спіль­но­ту та її зда­тність про­ти­сто­я­ти ба­га­тьом спо­ку­сам і стра­те­гі­ям ко­о­пта­ції, які ви­ко­ри­сто­ву­є­Кремль

*Putinverstehers — ні­ме­цький по­лі­ти­чний нео­ло­гізм (Пу­тін + verstehen), який бу­кваль­но пе­ре­кла­да­є­ться «ро­зу­мі­н­ня Пу­ті­на», тоб­то «той, хто ро­зу­мі­є­Пу­ті­на». Тер­мін за­сто­со­ву­ють до по­лі­ти­ків та екс­пер­тів, які ви­слов­лю­ють спів­чу­т­тя Во­ло­ди­ми­ру Пу­ті­ну, тоб­то, хто ка­же «так, але ви по­вин­ні ро­зу­мі­ти по­зи­цію Пу­ті­на».

МАЛЮНОК ВІКТОРА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.