Ком­форт із ро­зу­мом

Яких «мі­кро­еле­мен­тів» по­тре­бує Ки­їв для успі­шно­го пе­ре­тво­ре­н­ня на smart city

Den (Ukrainian) - - Хай-тек - Дар’я ТРАПЕЗНІКОВА, «День»

Kyiv Smart City Forum від­бу­ва­є­ться уже втре­тє. Біль­ше ти­ся­чі уча­сни­ків зі­бра­ло­ся у кон­гре­сно-ви­став­ко­во­му цен­трі «Пар­ко­вий», щоб по­слу­ха­ти тих, хто без­по­се­ре­дньо впро­ва­джує ро­зум­ні те­хно­ло­гії в мі­стах Укра­ї­ни та сві­ту. За остан­ні ро­ки Ки­їв да­ле­ко стри­бнув у цьо­му на­прям­ку. Але кіль­ка ідей та обі­ця­нок спі­ке­рів та уча­сни­ків фо­ру­му все ще мо­жна за­пи­су­ва­ти у пла­ни на на­сту­пні ро­ки.

ВСЕМОГУТНЯ ЛІТЕРА «Е»

У ві таль ній про мо ві місь кий го ло ва Ки є ва Ві та лій КЛИЧКО по хва лив ся пе ред гос тя ми низ - кою елек т рон них сер ві сів, що вже успіш но пра цю ють у сто ли - ці. « Від кри тий бюд жет, е- пе ти - ції, кон так т ний центр 1551, ін - фор ма цій но- ана лі тич на сис те ма «Май­но» то­що. Уже тре­тій рік у мі­сті вдо­ско­на­лю­є­ться ме­ха­нізм Гро­мад­сько­го бю­дже­ту. Що­ро­ку збіль­шу­є­ться кіль­кість про­е­ктів, по да них ки я на ми, та су ма на їх ре алі за цію. Го ло су ван ня про хо - дить на окре­мо­му сай­ті з іден­ти­фі ка ці­єю че рез елек т рон ний ци­фро­вий під­пис, кар­тку ки­я­ни­на або Bank ID. У ци­фро­вий фор­мат пе­ре­йшли і чер­ги до ди­тсад­ків і лі ка рів, — пе ре ра хо вує Ві - та­лій Кличко. — Де­пар­та­мент ін­фор­ма­цій­но-ко­му­ні­ка­цій­них те­хно­ло­гій КМДА пла­нує з ча­сом зі­бра­ти ці сер­ві­си в одно­му еле­ктрон­но­му ка­бі­не­ті, на до­да­чу роз­ши­рив­ши фун­кціо­наль­ний на­бір кар­тки ки­я­ни­на».

Мер і пра­ців­ни­ки рі­зних під­роз­ді­лів Ки­їв­ської мі­ської держ­адмі­ні­стра­ції ма­ють своє еле­ктрон­не «ро­бо­че мі­сце», де мо­жуть ви­вча­ти опе­ра­тив­ні да­ні та від­сте­жу­ва­ти ди­на­мі­ку в рі­зних сфе­рах жи­т­тя сто­ли­ці. Мас­шта­би рі­зні: від до­хо­дів та ви­да­тків мі­сько­го бю­дже­ту до най­про­блем­ні­ших у пла­ні ко­му­наль­них по­слуг бу­дин­ків, кіль­ко­сті укла­де­них з лі­ка­ря­ми де­кла­ра­цій і транс­пор­ту на мар­шру­тах. У цій си­сте­мі ке­рів­ни­ки мі­ста мо­жуть на­кла­да­ти на до­ку­мен­ти свої ци­фро­ві під­пи­си і на­віть спо­сте­рі­га­ти за тим, що від­бу­ва­є­ться на ву­ли­цях, че­рез ка­ме­ри ві­део­спо­сте­ре­же­н­ня.

Пе ре ве ден ня за ку пі вель в елек т рон ну сис те му ProZorro на­да­ло мі­сту мо­жли­вість зеко­но­ми ти близь ко чо ти рьох мі лья р - дів гри вень. Олек сій МОВЧАН, ре гі о наль ний про ек т ний ме нед - жер « Prozorro. Про да жі » , на вів кіль­ка успі­шних кей­сів, які при­нес ли міс ту при бу ток: орен да екс­пе­ри­мен­таль­но­го одно­го ква­драт но го мет ра Бес са рабсь ко го рин­ку, площ Го­лов­по­штам­ту і те­ле цен т ру, про даж двох ва го нів Ки­їв­сько­го ме­тро­по­лі­те­ну то­що. Олек сій пе ре ко нує: гро ма да мо - же до­бре за­ро­бля­ти на та­ких ау­кці о нах, як що во ни ста нуть по - стій­ни­ми. На йо­го дум­ку, в Ки­є­ві че­рез «Prozorro.Про­да­жі» мо­жна про да ва ти рек ла му у мет ро по лі - те­ні та пра­ва на ор­га­ні­за­цію пар­ко вок, ре гу лю ва ти про ве ден ня яр мар ків і вста нов лен ня тим ча - со вих спо руд, ор га ні зо ву ва ти орен­ду ко­му­наль­ної не­ру­хо­мо­сті та ма лу при ва ти за цію. Сис те ма за без пе чить про зо рі та спра вед - ли ві пра ви ла гри, які оці нять і чи­нов­ни­ки, і бі­зне­сме­ни.

«Ро­зум­не» уря­ду­ва­н­ня теж має бу­ти про­зо­рим. Мі­сто що­дня ге­не­рує ве­ли­кі ма­си­ви да­них. Їхнє від­кри­т­тя мо­же не про­сто розв’яза­ти на­галь­ні про­бле­ми, а й змі­ни­ти си­сте­му ухва­ле­н­ня рі­шень у гро­ма­ді. Але для вда­лих змін да­ні тре­ба на­вчи­ти­ся ви­ко - ри­сто­ву­ва­ти. Це зав­да­н­ня актуальне і для пред­став­ни­ків адмі­ні­стра­ції, і для ме­шкан­ців. Так, у Льво­ві за під­трим­ки мі­ської ра­ди був ство­ре­ний чат-бот у Telegram під на­звою LvivCityHelper. По­ки він мо­же роз­по­ві­сти про стру­кту­ру мі­ської ра­ди, на­да­ти ін­фор­ма­цію про ре­мон­тні ро­бо­ти, до­зво­ли на бу­дів­ни­цтво чи лі­тній май­дан­чик, на­яв­ність місць у ди­тсад­ках і пер­ших кла­сах.

Smart city не мож ли ве без smart- меш кан ців. Тож у Дро го - би чі, який на цьо го річ но му фо - ру мі пе ре міг у но мі на ції « Від - кри те міс то » , ство ри ли « шко лу ро зум но го меш кан ця » . Там міс - тя ни ді зна ють ся про ефек тив ні ме­ха­ні­зми спіл­ку­ва­н­ня з вла­дою та опа­но­ву­ють ре­сур­си, ство­ре­ні на осно­ві від­кри­тих да­них, як то кар­та бю­дже­тів, май­на, про­блем ко­му­наль­ної сфе­ри та за­бор­го­ва­но­сті ме­шкан­ців.

З оциф ру ван ням прос то ру місь кій вла ді до по ма га ють між - на род ні та ло каль ні тех но ло гіч - ні лі де ри. Так, Google у ме­жах про­е­кту «Ци­фро­ве пе­ре­тво­ре­н­ня Укра ї ни » на но сить на свої ма пи ін­фор­ма­цію про об’єкти со­ці­аль - ної інф ра струк ту ри та ство рює ін тер ак тив ні пу тів ни ки для ту - ри­стів. Сві­то­ві пла­ті­жні си­сте­ми у спів пра ці з ук ра їнсь ки ми бан - ка ми на ла год жу ють опла ту че - рез смарт фо­ни — зав­дя­ки до­да­ткам Google Pay та Apple Pay, об - лад ну ють для цьо го і тур ні ке ти на стан ці ях мет ро та швид кіс но - го трам ваю. Ско ро цей ме ха нізм зго дить ся і в на зем но му ко му - наль но му транс пор ті — з лис то - па­да там роз­по­ча­лось те­сту­ва­н­ня елек т рон но го квит ка. По ки сис - те ма не син х ро ні зо ва на з мет ро - по лі те ном, але у пла нах — од на кар т ка для всьо го, зок ре ма і для мар­шру­ток.

НАГЛЯД ЗА БЕЗПЕКОЮ

Май­же шість ти­сяч ка­мер ни­ні під­клю­че­ні до за­галь­но­мі­ської си­сте­ми ві­део­спо­сте­ре­же­н­ня. Ан­дрій КРИЩЕНКО, на­чаль­ник Го­лов­но­го управ­лі­н­ня На­ціо­наль­ної по­лі­ції Ки­є­ва, роз­по­вів, що менш ніж за два ро­ки ро­бо­ти ка­мер ін­фор­ма­ція з них до­по­мо­гла роз­кри­ти близь­ко 2 500 справ. Си­сте­ма роз­пі­знає облич­чя лю­дей, но­мер­ні зна­ки, ко­льо­ри та мар­шру­ти ав­то­мо­бі­лів. Ві­де­о­на­гляд до­по­ма­гає не ли­ше роз­слі­ду­ва­ти зло­чи­ни та ДТП, а й кон­тро­лю­ва­ти ма­со­ві за­хо­ди, зби­ра­ти да­ні про до­ро­жній тра­фік і за­то­ри.

За до по мо гою циф ро вих тех - но­ло­гій по­лі­ція пла­нує змі­цни­ти зв’ язок із гро ма дя на ми. Так, у Го ло сі ївсь ко му рай о ні Ки є ва вже за­пу­ще­ний пі­ло­тний «Елект рон ний ка бі нет діль нич но го » , де лю ди мо жуть за ли ша ти звер - нен ня для то го, хто опі ку єть ся без пе кою їхньої те ри то рії.

Ані стар­та­пи, ані ав­то­ри­те­тні грав ці тех но ло гіч но го рин ку не за ли ша ють ся осто ронь без пе ко - вих рі шень. Се ред про по зи цій і пер с пек тив, озву че них на фо ру - мі, — спіль на для всі­єї Укра ї ни сис те ма ві де о наг ля ду та ві део - фік са ції, за хо ди з кі бер без пе ки для місь ких сер ві сів, спіль ний для всіх служб ін фор ма цій ний центр, ав то ма тич не управ лін ня світ ло фо ра ми на осно ві да них про тра­фік то­що.

Утім, без­пе­ка мі­стян — це не ли­ше бо­роть­ба зі зло чин­ні­стю та на гляд за ву ли ця ми. Одне з рі - шень — смарт-осві­тле­н­ня, ін­тен­сив ність яко го ре гу лю єть ся за - ле­жно від ча­су до­би та ін­тен­сив­но­сті ру­ху ву­ли­цею. Па­ра­лель­но ця си­сте­ма мо­же ке­ру­ва­ти ву­ли­чним Wi-Fi, пар­ко­ма­та­ми, за­ря­дни­ми стан­ці­я­ми то­що.

Ек­спер­ти за­зна­ча­ють, що си­ту­а­ція на до­ро­зі не по­кра­щи­ться без під­ви­ще­н­ня куль­ту­ри во­ді­їв, які час то вва жа ють пі шо хо дів і ве ло си пе дис тів ниж чи ми за іє­рар хі­єю. Лю дям на двох ко ле - сах для без­пе­ки по­трі­бні не тіль­ки ве ло до ріж ки, ве ло пар ков ки та ре­мон­тні стан­ції, а й змі­ни до пра­вил до­ро­жньо­го ру­ху і си­сте­ма штра фів за по ру шен ня їх ніх прав на до­ро­зі.

Тренд, який до­по­мо­же звіль­ни ти ву ли ці й очис ти ти по віт ря від ви хло пів, — спіль ні транс - порт­ні за­со­би. Кар­ше­рінг та бай- кше­рінг до­во­лі по­пу­ляр­ні в Єв­ро­пі. Там во ни зни жу ють рі вень стре­су мі­стян і за­бру­дне­н­ня се­ре­до ви ща, ста ють пов но цін ною аль тер на ти вою влас ній ма ши ні. У нас тіль ки- но з’ яв ля єть ся ве - ло­про­кат, а ав­то­мо­біль­ний тренд зво­ро­тній — ма­со­ве на­ше­стя «єв­роб лях » . Кон к рет них про по зи - цій що до зла му ці­єї тен ден ції зі сце­ни фо­ру­му не про­зву­ча­ло.

НЕ ЛІНЬ, А ЗРУЧНІСТЬ

Під час обго­во­рень ви­мог до ком­фор­тно­го се­ре­до­ви­ща і укра­їн­ці, і го­сті з-за кор­до­ну по­го­ди­ли­ся, що smart city має бу­ти ін­клю­зив­ним і про­по­ну­ва­ти яко­мо­га біль­ше мо­жли­во­стей ко­жно­му мі­стя­ни­ну. Ро­зга­лу­же­на транс­порт­на ме­ре­жа — це чу­до­во, на­го­ло­шу­ють ек­спер­ти, але в іде­аль­них для жи­т­тя ра­йо­нах усе не­об­хі­дне має бу­ти «бі­ля до­му» — ма­кси­маль­но до­сту­пним для пі­шо­хо­да.

Біз нес, що « ожив ляє » пер ші по­вер­хи, ко­опе­ра­тив­не управ­лі­н­ня жи­тлом, ком­бі­на­ції уря­до­вих та гро­мад­ських про­е­ктів із за­охо­че­н­ням іні­ці­а­ти­ви мі­сце­вих ме­шкан­ців, по­єд­на­н­ня офі­сів, жи­тла та роз ваг в од но му рай о ні — все це є і в Укра ї ні. Ни ні в різ них міс тах роз роб ля єть ся чи ма ло про ек тів ре ві та лі за ції пром зон чи онов­ле­н­ня цен­трів тя­жі­н­ня у жи­тло­вих ма­си­вах. Десь це за­ли­ша­є­ться на рів­ні кон­це­пції, а десь від бу ва ють ся точ ко ві змі ни. За - кор­дон­ні про­е­кти більш фу­ту­ри­сти­чні, вже за­раз го­ту­ють мі­сто до транс­фор­ма­цій, про які ми ще на­віть не мрі­є­мо. По­ки ки­я­ни ду­ма­ють про роз­бу­до­ву ве­ло­до­рі­жок, япон­ці про­е­кту­ють про­сто­ри без об ме жень, де ру ха ти муть ся ма - ши ни, ве ло си пе ди, лю ди і ро бо - ти. По ки ки ївсь кі тро ту а ри та дво­ри оку­по­ва­ні ма­ши­на­ми, за кор­до­ном обмір­ко­ву­ють, як пе­ре­про­фі­лю­ва­ти не­по­трі­бні пар­кін­ги та вза­га­лі при­бра­ти ав­то з дво­рів.

Не обі­йшло­ся і без роз­мов про ком форт жит ла. Одні ки ївсь кі за бу дов ни ки ство рю ють до да ток для управ лін ня жит лом та ви - тра та ми на ньо го, ін ші ін с та лю - ють у кож ну квар ти ру ана лог сис те ми « ро зум но го до му » від ві­тчи­зня­них стар­та­пе­рів. Во­дно­час їх ні ко ле ги мо жуть не хту ва - ти дер жав ни ми бу ді вель ни ми нор ма ми що до ви сот нос ті чи до - ступ нос ті жит ла, не пе рей ма ти - ся вкрай не­при­єм­ни­ми зов­ні­шні­ми умо ва ми на кшталт шу му і га зу від по туж них ма гіс т ра лей, від сут ніс тю пар ку чи шко ли, пе - ре ван та жен ням ко му ні ка цій і транс пор ту.

*** Ор­га ні за то ри фо ру му під час на­го­ро­дже­н­ня ін­но­ва­цій­них міст цьо­го ро­ку на­зва­ли Ки­їв най­ком­фор т ні шим міс том для жит тя в Укра­ї­ні. Се­ред аргументів — за­пуск вза­зна­че­них сер­ві­сів е-уря­ду­ва­н­ня та еле­ктрон­ний кви­ток, який сто ли ця за пус кає не пер - шою у кра­ї­ні. Бе­зу­мов­но, опла­та смар­тфо­ном і звер­не­н­ня до вла­ди в кіль­ка клі­ків — ва­го­мий плюс для актив­них та про­су­ну­тих мі­стян. Але ця шаль­ка те­ре­зів яв­но лег ша, ніж та, на якій ле жать « єв роб ля хи » , мар ш рут ки, за то - ри, смог, ха о тич ні за бу до ва та пар ку ван ня. Без ком фор ту в ре - аль но му сві ті вір ту аль не « най­най» ні­чо­го не ва­жить.

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.