За­кла­ли сад

Бі­ля ба­тьків­сько­го обій­стя за­ги­бло­го на схо­ді во­ї­на в Оле­ську на Во­ли­ні

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День» Луцьк

Ісьо­го­дні в се­лі Олеськ ме­шка­ють ма­ма сол­да­та Юрія Гі­ля та йо­го се­стра. Дру­жи­на й че­тве­ро ді­тей ме­шка­ють у се­лі Ра­де­хів, де во­лон­те­ри при­дба­ли їм бу­ди­нок. Юрія мо­бі­лі­зу­ва­ли в так зва­ну АТО у лю­то­му 2015 ро­ку, а за­ги­нув 3 трав­ня у се­лі Ка­те­ри­нів­ка на Лу­ган­щи­ні. На за­кла­де­но­му фу­га­сі на ґрун­то­вій до­ро­зі пі­дір­ва­ла­ся БРДМ- 2. Із п’яти чо­ло­вік, які пе­ре­бу­ва­ли у транс­пор­ті, за­ги­ну­ло двоє вій­сько­вих — Юрій Гіль та Ар­ка­дій Чу­хнов, ще троє за­зна­ли по­ра­нень і бу­ли го­спі­та­лі­зо­ва­ні.

Пам’ ят­тю про во­ї­на ста­не мо­ло­дий сад, який за­кла­ли бі­ля йо­го ба­тьків­сько­го обій­стя. Тут ро­стуть фру­кто­ві де­ре­ва, але вже ста­рі, а де­сять яблунь і де­сять пер­си­ків ро­сти­муть ще ба­га­то ро­ків і бу­дуть хо­ро­шим спо­га­дом про сол­да­та. Бо кам’ яні мо­ну­мен­ти не та­кі, обра­зно ка­жу­чи, « жи­ві » . При­дбав де­рев­ця Юрій Гу­па­ло, де­пу­тат Во­лин­ської обла­сної ра­ди. За­га­лом у Лю­бомль­сько­му ра­йо­ні ви­са­дже­но йо­го ко­штом по­над 500 де­рев. У Ви­со­цьку бі­ля шко­ли, в ін­те­гра­цій­но­му цен­трі «Зам­ли­н­ня», бі­ля Зам­ли­нів­сько­го ФАПу, бі­ля шкіл в Оле­ську, Ви­шне­ві, Зго­ра­нах, За­буж­жі, Сто­лин­ських Смо­ля­рах, Рів­но­му, бі­ля ди­тсад­ка і шко­ли в За­о­зер­но­му, в Гу­щі бі­ля мі­сце­во­го озе­ра.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.