«Ре­фе­рен­дум що­до пре­зи­ден­та Трам­па»

Ек­спер­ти «Дня» — про зна­че­н­ня та очі­ку­ва­н­ня від цьо­го­рі­чних се­ре­дньо­стро­ко­вих ви­бо­рів у США

Den (Ukrainian) - - День Планети - Пі­дго­ту­ва­ла На­та­лія ПУШКАРУК, «День»

Сьо­го­дні, 6-го ли­сто­па­да, у США від­бу­ду­ться се­ре­дньо­стро­ко­ві ви­бо­ри, під час яких на­но­во оби­ра­є­ться уся Па­ла­та пред­став­ни­ків кіль­кі­стю 435 місць і тре­ти­на се­на­ту — 33 мі­сця зі 100, а та­кож оби­ра­ю­ться гу­бер­на­то­ри шта­тів.

В усьо­му сві­ті ува­жно спо­сте­рі­га­ють за га­ря­чи­ми ви­бор­чи­ми пе­ре­го­на­ми у США, де ре­спу­блі­кан­ських кан­ди­да­тів актив­но під­три­мує пре­зи­дент До­нальд Трамп. До то­го ж у ви­бор­чу кам­па­нію на під­трим­ку кан­ди­да­тів від Де­мо­кра­ти­чної пар­тії вклю­чи­лись ко­ли­шній пре­зи­дент США Ба­рак Оба­ма і ві­це-пре­зи­дент Джо­зеф Бай­ден, який мо­же ста­ти ймо­вір­ним кан­ди­да­том у пре­зи­ден­ти на ви­бо­рах 2020 ро­ку.

«День» звер­нув­ся до аме­ри­кан­ських екс­пер­тів із про­ха­н­ням роз­по­ві­сти про зна­че­н­ня цьо­го­рі­чних се­ре­дньо­стро­ко­вих ви­бо­рів у США, про клю­чо­ві пи­та­н­ня на цих пе­ре­го­нах і чи є озна­ки втру­ча­н­ня Ро­сії, як це бу­ло на пре­зи­дент­ських ви­бо­рах 2016 ро­ку.

● «ІСНУЮТЬ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРУ­ЧА­Н­НЯ КРЕМ­ЛЯ В СЕ­РЕ­ДНЬО­СТРО­КО­ВІ ВИ­БО­РИ»

Джон ГЕРБСТ, го­ло­ва Єв­ра­зій­сько­го цен­тру Ді­ну Па­три­чіу в Атлан­ти­чній Ра­ді США, екс-по­сол США в Укра­ї­ні, Ва­шинг­тон:

— Це не­зви­чні ви­бо­ри. За­зви­чай се­ре­дньо­стро­ко­ві ви­бо­ри є де­що спо­кій­ні­ши­ми і при­но­сять пе­ре­мо­гу пар­тії, яка не во­ло­діє Бі­лим до­мом.

До цих пе­ре­го­нів при­ку­та ве­ли­ка ува­га. Де­мо­кра­ти акти­ві­зу­ва­лись на цих ви­бо­рах, ба­жа­ю­чи зав­да­ти ве­ли­кої по­раз­ки Трам­пу. Ре­спу­блі­кан­ці спо­ча­тку бу­ли де­що апа­ти­чни­ми; але гру­бе по­во­дже­н­ня де­мо­кра­тів що­до Брет­та Ка­ва­но під час слу­хань на по­са­ду суд­ді Вер­хов­но­го су­ду ско­ли­хну­ло ре­спу­блі­кан­ців. Го­лов­ни­ми про­бле­ма­ми на цих ви­бо­рах є охо­ро­на здо­ров’я та по­ве­дін­ка Трам­па, що від­дає пе­ре­ва­гу де­мо­кра­там, тим ча­сом як еко­но­мі­ка та ім­мі­гра­ція гра­ють на ко­ристь ре­спу­блі­кан­ців.

І опи­ту­ва­н­ня ми­ну­ло­го ти­жня по­ка­за­ли тен­ден­цію на ко­ристь де­мо­кра­тів.

За­ці­кав­ле­ність Крем­ля до Трам­па не зни­кла за остан­ні два ро­ки. Існують та­кож повідомлення про втру­ча­н­ня Крем­ля в се­ре­дньо­стро­ко­ві ви­бо­ри. Але важ­ко ска­за­ти, який во­ни ма­ти­муть вплив.

● «ЦІ ВИ­БО­РИ Є РЕФЕРЕНДУМОМ ЩО­ДО ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТА ТРАМ­ПА»

Лін­кольн МIТЧЕЛ, по­лі­то­лог, ко­ли­шній про­фе­сор Ко­лум­бій­сько­го уні­вер­си­те­ту, ав­тор книж­ки The Democracy Promotion Paradox:

— Не­за­ле­жно від то­го, як їх оці­ню­ва­ти, ці ви­бо­ри є референдумом що­до пре­зи­ден­та Трам­па. Це сто­су­є­ться біль­шо­сті се­ре­дньо­стро­ко­вих ви­бо­рів, оскіль­ки аме­ри­кан­ський на­род має мо­жли­вість по­ба­чи­ти сво­го но­во­го пре­зи­ден­та, а по­тім ви­не­сти ви­рок. Де­мо­кра­ти зо­се­ре­ди­лись го­лов­ним чи­ном на мо­бі­лі­за­ції сво­єї ба­зи, яка ду­же не­за­до­во­ле­на пре­зи­ден­том, а та­кож ста­ла за­кли­ка­ти ви­бор­ців, що ко­ли­ва­ю­ться, ба­зу­ва­ти свій ви­бір на осно­ві пи­тань, пов’яза­них із охо­ро­ною здо­ров’я, а та­кож еко­но­мі­чно­го ар- гу­мен­ту, згі­дно з яким не від­бу­ло­ся ско­ро­че­н­ня по­да­тків для біль­шо­сті аме­ри­кан­ців, як про це за­яв­ляв Трамп. Ре­спу­блі­кан­ці ствер­джу­ють, що еко­но­мі­ка бур­хли­во роз­ви­ва­є­ться, і що Кон­грес із де­мо­кра­ти­чною біль­ші­стю бу­де це са­бо­ту­ва­ти.

Я очі­кую, що ре­спу­блі­кан­ці збе­ре­жуть кон­троль над се­на­том, на­віть отри­ма­ють до­да­тко­во одне чи два мі­сця, і в під­сум­ку ма­ти­муть 51 — 53 мі­сця зі 100, тим ча­сом як де­мо­кра­ти отри­ма­ють біль­шість у Па­ла­ті пред­став­ни­ків — 230 — 235 місць. Я та­кож очі­кую, що де­мо­кра­ти до­бре ви­сту­плять на ви­бо­рах гу­бер­на­то­рів і здо­бу­дуть май­же 24 гу­бер­на­тор­ських мі­сця пі­сля цих ви­бо­рів.

● «НЕ­ЗА­ЛЕ­ЖНО ВІД ТО­ГО, ХТО ПЕРЕМОЖЕ, КОН­ГРЕС США ВІДСТОЮВАТИМЕ ЖОРСТКУ ПОЗИЦІЮ ЩО­ДО РО­СІЇ»

Орест ДЕЙЧАКIВСЬКИЙ, ко­ли­шній по­лі­ти­чний ра­дник Гель­сін­ської ко­мі­сії США:

— Ці се­ре­дньо­стро­ко­ві ви­бо­ри є над­зви­чай­но ва­жли­ви­ми. До клю­чо­вих пи­тань вхо­дять про­бле­ми со­ці­у­му та іден­ти­чно­сті, зокре­ма то­ле­ран­тність до ра­со­вих та ін­ших мен­шин.

Це є свід­че­н­ням то­го, що, по­при хо­ро­ший стан еко­но­мі­ки, рей­тин­ги під­трим­ки Трам­па є низь­ки­ми. Біль­шість аме­ри­кан­ців не схва­лю­ють йо­го з рі­зних при­чин. На дум­ку ба­га­тьох аме­ри­кан­ців, йо­го сло­ва та вчин­ки, за­мість об’єд­на­н­ня аме­ри­кан­ців спри­я­ють роз­ко­лу.

У біль­шій ча­сти­ні кра­ї­ни існує зна­чне не­за­до­во­ле­н­ня Трам­пом, і бі­лі жін­ки, які за­кін­чи­ли ко­ледж, на мою дум­ку, ста­нуть клю­чем до то­го, щоб де­мо­кра­ти взя­ли під кон­троль Па­ла­ту пред­став­ни­ків. 2016 ро­ку біль­шість цьо­го де­мо­гра­фі­чно­го на­се­ле­н­ня під­три­ма­ли Трам­па — те­пер це зна­чно змі­ни­ло­ся, і біль­шість — про­ти Трам­па.

Однак ска­жу та­ке: не­за­ле­жно від то­го, хто переможе, я впев­не­ний, що Кон­грес США відстоюватиме жорстку позицію що­до Ро­сії та рі­шу­че під­три­му­ва­ти не­за­ле­жну, де­мо­кра­ти­чну Укра­ї­ну. Силь­ний дво­пар­тій­ний кон­сен­сус що­до цьо­го пи­та­н­ня бу­де збе­рі­га­ти­ся.

Я та­кож не ду­маю, що втру­ча­н­ня Ро­сії бу­де ви­зна­чаль­ним чин­ни­ком, який до­по­мо­же ре­спу­блі­кан­цям на цих ви­бо­рах. Клю­чо­ва ме­та Мо­скви — осо­бли­во в со­ці­аль­них ме­ре­жах — по­ля­гає в то­му, щоб пі­ді­рва­ти на­шу де­мо­кра­тію, ство­рю­ю­чи або по­си­лю­ю­чи від­мін­но­сті між аме­ри­кан­ця­ми. На ща­стя, Facebook та ін­ші со­цме­ре­жі, схо­же, спри­йма­ють ро­сій­ську за­гро­зу більш сер­йо­зно, ви­да­ля­ю­чи фаль­ши­ві ака­ун­ти то­що.

Се­нат, ймо­вір­но, за­ли­ши­ться під кон­тро­лем ре­спу­блі­кан­ців, але опи­ту­ва­н­ня по­ка­зу­ють, що де­мо­кра­ти за­во­ло­ді­ють Па­ла­тою пред­став­ни­ків.

Про­те я осте­рі­га­юсь твер­дих про­гно­зів — адже не за­бу­вай­те, що ста­ло­ся 2016 ро­ку, ко­ли всі пе­ред­ба­ча­ли пе­ре­мо­гу Гіл­ла­рі Клін­тон. У будь-яко­му ра­зі, пе­ре­мо­га де­мо­кра­тів у Па­ла­ті пред­став­ни­ків бу­де до­да­тко­вим стри­му­ва­н­ням Трам­па. Одним із силь­них бо­ків аме­ри­кан­ської си­сте­ми є си­сте­ма стри­му­вань та про­ти­ваг, що ро­бить ав­то­ри­тар­не го­ло­ву­ва­н­ня ма­ло­ймо­вір­ним.

● «ЦІЛКОМ МОЖЛИВО, ЩО РОСІЯНИ ЗНОВУ ПРАЦЮЮТЬ ЗА СЦЕНОЮ ТА ПОШИРЮЮТЬ ДЕЗІНФОРМАЦІЮ...»

Обрі ДЖЮЕТТ, про­фе­сор, фа­куль­тет по­лі­ти­чних на­ук Уні­вер­си­те­ту Цен­траль­ної Фло­ри­ди

— Якщо де­мо­кра­ти про­яв­лять се­бе до­бре, то це бу­де озна­кою то­го, що біль­шість аме­ри­кан­ських ви­бор­ців не­за­до­во­ле­ні по­лі­ти­кою го­спо­да­ря Бі­ло­го до­му. Якщо ж ре­спу­блі­кан­ці ви­сту­плять кра­ще, ніж во­ни цьо­го очі­ку­ва­ли, то це озна­ча­ти­ме, що біль­шість аме­ри- кан­ців під­три­му­ють Трам­па та йо­го по­лі­ти­ку.

Якщо де­мо­кра­ти ві­зьмуть під кон­троль Кон­грес, то во­ни бу­дуть пе­ре­шко­джа­ти ре­а­лі­за­ції біль­шої ча­сти­ни по­лі­ти­чної про­гра­ми Трам­па і, ймо­вір­но, за­по­ча­тку­ють низ­ку роз­слі­ду­вань що­до йо­го осо­би­стої, про­фе­сій­ної та пре­зи­дент­ської ді­яль­но­сті. А це ускла­днить ро­бо­ту Трам­пу і зро­бить йо­го не­ефе­ктив­ним.

У Фло­ри­ді та по всій кра­ї­ні най­більш ва­жли­ви­ми для ви­бор­ців пи­та­н­ня­ми є охо­ро­на здо­ров’я, ім­мі­гра­ція, еко­но­мі­ка та нав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще. На мою дум­ку, бом­би, які бу­ли на­ді­сла­ні ве­ли­кій кіль­ко­сті де­мо­кра­тів та лі­бе­ра­лів, пе­ре­бу­ва­ють у цен­трі ува­ги ба­га­тьох ви­бор­ців, як і ма­со­ве вбив­ство низ- ки єв­ре­їв у їхній си­на­го­зі в Пі­тс­бур­зі. Ці два ін­ци­ден­ти за­сму­ти­ли ба­га­тьох аме­ри­кан­ців і, можливо, осла­би­ли мо­мент на ко­ристь ре­спу­блі­кан­ців, який на­ро­став пі­сля під­твер­дже­н­ня но­во­го суд­ді Вер­хов­но­го су­ду. Де­я­кі ви­бор­ці від­чу­ва­ють, що ри­то­ри­ка і дії Трам­па мо­гли спри­я­ти цим стра­шним по­ді­ям, і во­ни, ймо­вір­но, зби­ра­ю­ться про­го­ло­су­ва­ти за де­мо­кра­тів.

Я ба­чив ду­же ма­ло ознак ро­сій­сько­го втру­ча­н­ня у ви­бо­ри США на цей раз. Зви­чай­но, цілком можливо, що росіяни знову працюють за сценою та поширюють дезінформацію че­рез ін­тер­нет та рі­зні пла­тфор­ми со­ці­аль­них ме­реж. Але ми змо­же­мо ді­зна­ти­ся про це ли­ше пі­сля то­го як це ста­не­ться.

● «ВИ­БО­РИ 2018 РО­КУ ВІДБУВАЮТЬСЯ В УМОВАХРОЗКОЛУ АМЕ­РИ­КАН­ЦІВ НА НЕПРИМИРЕННІ ТАБОРИ»

Юрій ЩЕРБАК, На­дзви­чай­ний і Пов­но­ва­жний По­сол Укра­ї­ни, пу­блі­цист:

— Ви­бо­ри 2018 ро­ку ма­ють ве­ли­ку та ва­жли­ву осо­бли­вість, оскіль­ки відбуваються в умо­вах фа­кти­чно­го роз­ко­лу аме­ри­кан­сько­го су­спіль­ства на непримиренні табори пі­сля по­раз­ки де­мо­кра­тів та їхньо­го кан­ди­да­та Гіл­ла­рі Клін­тон на пре­зи­дент­ських ви­бо­рах та пе­ре­мо­ги Трам­па, який пред­став­ляв Ре­спу­блі­кан­ську пар­тію. Я міг спо­сте­рі­га­ти цю си­ту­а­цію бу­кваль­но кіль­ка днів то­му під час пе­ре­бу­ва­н­ня у США, де як тіль­ки в ме­не бу­ла віль­на хви­ли­на, ди­вив­ся два ка­на­ли: CNN, який пред­став­ляє ін­те­ре­си де­мо­кра­тів, і Fox News, який є ру­по­ром ре­спу­блі­кан­ців. Бу­ло ви­дно, на­скіль­ки кра­ї­на роз­дер­та про­ти­річ­чя­ми, що не вщу­ха­ють на­віть че­рез два ро­ки пі­сля обра­н­ня пре­зи­ден­том Трам­па, який вніс аб­со­лю­тно но­вий ко­ло­рит, но­ву сти­лі­сти­ку, ри­то­ри­ку в по­лі­ти­чне жи­т­тя США. Те­пер на­віть якщо Трамп пі­де до­стро­ко­во чи про­грає дру­гі ре­гу­ляр­ні ви­бо­ри, стиль «трам­пізм», який він нав’язав Аме­ри­ці — агре­сив­но, яскра­во, в ре­клам­но­му та бі­зне­со­во­му сти­лі — за­ли­ши­ться. Важ­ко ска­за­ти, як бу­дуть да­лі про­во­ди­ти­ся ці кам­па­нії, але зро­зумі­ло, що кон­се­рва­тив­но­спо­кій­ний стиль ко­ли­шніх пре­зи­ден­тів США — Ру­звель­та, Тру­ме­на, Ей­зен­ха­у­е­ра — вже ві­ді­йшов у ми­ну­ле, і но­ві трен­ди за­во­ло­ді­ли по­лі­ти­чною Аме­ри­кою.

Ми ма­є­мо ду­же скла­дну кар­ти­ну пе­ред ци­ми про­мі­жни­ми ви­бо­ра­ми, на які зро­би­ли став­ку і де­мо­кра­ти в сво­є­му на­ма­ган­ні пе­ре­мог­ти Трам­па та до­ве­сти йо­го до ім­пі­чмен­ту (що є їхньою ме­тою, яку во­ни не при­хо­ву­ють), і Трамп, щоб оста­то­чно до­ве­сти свою пе­ре­ва­гу, оскіль­ки 47% ви­бо­рів США під­три­му­ють йо­го по­лі­ти­ку та осо­бли­во йо­го еко­но­мі­чні пе­ре­тво­ре­н­ня. Він, зви­чай­но, лю­ди­на, яка не стра­ждає на ком­плекс ве­ли­кої скром­но­сті, ого­ло­шує, що «вже зро­бив Аме­ри­ку ве­ли­кою», всі свої зу­стрі­чі (по­чи­на­ю­чи від зу­стрі­чі з ди­кта­то­ром Пів­ні­чної Ко­реї до зу­стрі­чі з Пу­ті­ним у Гель­сін­кі, де він пов­ні­стю про­ва­лив­ся) на­зи­ває ве­ли­че­зни­ми пе­ре­мо­га­ми. Але не­зва­жа­ю­чи на це, він має ри­то­ри­ку пе­ре­мож­ця, лю­ди­ни, яка по­вер­ну­ла хід істо­рії. А фа­кти­чно, ви­ни­кли ве­ли­че­зні про­бле­ми у від­но­си­нах США з єв­ро­пей­ськи­ми со­ю­зни­ка­ми і со­ю­зни­ка­ми по НАТО. Йде пов­ний пе­ре­гляд на­пря­мів зов­ні­шньої по­лі­ти­ки. Фа­кти­чно, йо­го по­лі­ти­ка — це по­єд­на­н­ня аме­ри­кан­сько­го во­йов­ни­чо­го на­ціо­на­лі­зму з пев­ни­ми еле­мен­та­ми ізо­ля­ціо­ні­зму, що ду­же тур­бує єв­ро­пей­ських со­ю­зни­ків і ма­ло б тур­бу­ва­ти нас.

Про­те тре­ба об’єктив­но ска­за­ти, що сьо­го­дні спів­пра­ця Трам­па з Укра­ї­ною є на на­ба­га­то ви­що­му рів­ні, ніж бу­ла спів­пра­ця хо­ло­дно­го, без­при­стра­сно­го Оба­ми, який аб­со­лю­тно ски­нув Укра­ї­ну з по­ряд­ку ден­но­го Аме­ри­ки, по­си­ла­ю­чись на сло­ва Мер­кель, що ситуація з агре­сі­єю Ро­сії про­ти Укра­ї­ни — це єв­ро­пей­ська про­бле­ма. Сьо­го­дні Трамп на зви­ну­ва­че­н­ня йо­го в то­му, що він не до­по­ма­гає Укра­ї­ні, пра­виль­но ска­зав, що в той час, ко­ли Оба­ма по­ста­чав укра­їн­сько­му вій­ську ста­рі по­дер­ті ков­дри, він по­ста­чає ра­ке­ти Javelin. Це аб­со­лю­тна прав­да, і ми по­вин­ні ці­ну­ва­ти спів­пра­цю Трам­па, і осо­бли­во йо­го ко­ман­ди в Пен­та­го­ні, Дер­жде­пар­та­мен­ті, які рі­шу­че сто­ять на по­зи­ці­ях спра­ве­дли­вої оцін­ки ро­сій­ської агре­сії про­ти Укра­ї­ни. І ми по­вин­ні роз­ви­ва­ти цю стра­те­гі­чну спів­пра­цю з Адмі­ні­стра­ці­єю Трам­па, а не ро­би­ти ви­снов­ків, що Трамп із яки­хось при­чин не під­хо­дить нам у со­ю­зни­ки. Це бу­де аб­со­лю­тно по­мил­ко­ва та ка­та­стро­фі­чна по­лі­ти­ка. І я ду­маю, що ке­рів­ни­цтво Укра­ї­ни все це пре­кра­сно ро­зу­міє.

ФОТО РЕЙТЕР

3 ли­сто­па­да 2018 ро­ку. Пен­са­ко­ла. Пре­зи­дент США До­нальд Трамп та ві­це-пре­зи­дент Майк Пенс ще раз за­кли­ка­ли аме­ри­кан­ців го­ло­су­ва­ти за кан­ди­да­тів від Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії на ви­бо­рах 6 ли­сто­па­да

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.