«Упер­ше за 19 ро­ків»

У Хер­сон­ській обла­сті від­бу­ло­ся бо­йо­ве за­сто­су­ва­н­ня мо­біль­но­го ЗРК С-300В1

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Іван КАПСАМУН, «День»

Дня­ми від­бу­ли­ся ви­зна­чаль­ні ві­дом­чі ви­про­бу­ва­н­ня ЗРК С-125-2Д1, та­кож бу­ло про­дов­же­но дер­жав­ні ви­про­бу­ва­н­ня мо­дер­ні­зо­ва­но­го ЗРК Оса­АКМ, бо­йо­ві стріль­би ЗРК Бу­кМ1 та спе­ці­аль­ні стріль­би зе­ні­тних ра­ке­тних си­стем С-300В1. Про це по­ві­дом­ляє фейс­бук-сто­рін­ка Ко­ман­ду­ва­н­ня По­ві­тря­них сил ЗСУ.

« Із за­лу­че­н­ням про­від­них спе­ці­а­лі­стів під­при­ємств обо- рон­ної про­ми­сло­во­сті про­во­ди­ться пе­ре­вір­ка те­хні­чно­го ста­ну зе­ні­тних ра­ке­тних ком­пле­ксів «Куб», «Тор» та ра­кет до них. У Хер­сон­ській обла­сті на дер­жав­но­му по­лі­го­ні « Ягор­лик » роз­по­ча­лись бо­йо­ві стріль­би зе­ні­тних ра­ке­тних під­роз­ді­лів ЗРК С-300ПС, С-300ПТ Бук-М1, кон­троль­ні льо­тні ви­про­бу­ва­н­ня ра­кет до ЗРК С-125М1 та дер­жав­ні ви­про­бу­ва­н­ня мо­дер­ні­зо­ва- но­го ЗРК Оса­АКМ», — йде­ться в до­пи­сі.

На­чаль­ник Ге­не­раль­но­го шта­бу ЗСУ Ві­ктор Му­жен­ко у се­бе на « ФБ » за­ува­жив, що «впер­ше за 19 ро­ків від­бу­ло­ся бо­йо­ве за­сто­су­ва­н­ня мо­біль­но­го ЗРК С-300В1, роз­ра­ху­нок яко­го зни­щив дві ці­лі » . «Ре­зуль­та­ти стрільб під­твер­ди­ли на­ші мо­жли­во­сті з сут­тє­во­го на­ро­щу­ва­н­ня бо­йо­во­го скла­ду в ма­кси­маль­но мо­жли­ві ко­ро­ткі тер­мі­ни. Успі­шні бо­йо­ві пу­ски з від­нов­ле­них ЗРК ма­лої та се­ре­дньої даль­но­сті, а та­кож ви­про­бу­ва­н­ня мо­дер­ні­зо­ва­них си­стем управ­лі­н­ня во­гнем від­кри­ва­ють пер­спе­кти­ви подаль­шо­го за­ван­та­же­н­ня укра­їн­сько­го ОПК», — пи­ше Ві­ктор Му­жен­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.