Ди­зель без на­фти

Бі­ло-си­ній слід фін­ської ком­па­нії в енер­ге­ти­чній си­сте­мі сві­ту

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День», Ки­їв — Гель­сін­кі — Ки­їв

Фін­лян­дія пер­шою у сві­ті роз­ро­би­ла на­ціо­наль­ні стра­те­гію пе­ре­хо­ду до еко­но­мі­ки « за­мкну­то­го ци­клу » , так зва­ної «цир­ку­ляр­ної еко­но­мі­ки».

Уряд кра­ї­ни по­ста­вив за ме­ту до 2025 ро­ку зро­би­ти Фін­лян­дію лі­де­ром у сфе­рі біо­еко­но­мі­ки і цир­ку­ляр­ної еко­но­мі­ки, за­без­пе­чив­ши ста­лий роз­ви­то к кра­ї­ни і ви­со­кий рі­вень яко­сті жи­т­тя її ме­шкан­ців. Основ­ний прин­цип стра­те­гії — фор­му­ва­н­ня но­во­го сві­то­гля­ду — у по­лі­ти­ків, дер­жав­них ін­сти­ту­цій, вче­них та ком­па­ній.

«В яко­му ста­ні ми за­ли­ши­мо на­шу пла­ну для на­сту­пно­го по­ко­лі­н­ня?» — ви­клик над яким пра­цює все­сві­тньо ві­до­ма енер­ге­ти­чна ком­па­нія фін­сько­го по­хо­дже­н­ня — Neste. У ме­жах прес-ту­ру, ор­га­ні­за­то­ром яко­го ви­сту­пи­ло Мі­ні­стер­ство за­кор­дон­них справ Фін­лян­дії, ко­ре­спон­дент «Дня» від­ві­дав офіс ком­па­нії та по­спіл­ку­вав­ся з її ке­рів­ни­цтвом. При­кме­тний факт: по­при те, що у кві­тні 2017 ро­ку ке­рів­ни­цтво Дер­жав­но­го агент­ства з пи­тань енер­го­ефе­ктив­но­сті від­ві­да­ло за­вод, де, за сло­ва­ми очіль­ни­ка дер­ж­агент­ства Сер­гія САВЧУКА, про­ве­ло плі­дні ді­ло­ві пе­ре­го­во­ри, — фін­ський офіс про пер­спе­кти­ви ви­хо­ду на укра­їн­ський ри­нок го­во­рить чі­тке «ні». При­найм­ні в най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му.

Neste — про­від­не фін­ське під­при­єм­ство з пе­ре­роб­ки на­фти і по­нов­лю­ва­них ре­сур­сів, сві­то­вий лі­дер з тор­гів­лі аль­тер­на­тив­ним ди­зель­ним паль­ним з ви­ро­бни­чою по­ту­жні­стю по­над 2 міль­йо­ни тонн паль­но­го на рік. 2017 ро­ку під­при­єм­ство по­сі­ло дру­ге мі­сце у сві­то­во­му ін­де­ксі дов­го­стро­ко­во­сті Dow Jones. А до­хо­ди Neste 2017 ро­ку скла­ли 13 мі­льяр­дів єв­ро. При чо­му 51% при­бу­тку, як ви­дно на гра­фі­ку до стат­ті, при­не­сли ком­па­нії са­ме від­нов­лю­валь­ні дже­ре­ла енер­гії.

Із 2008 ро­ку ком­па­нія про­дає на свої за­прав­ках у Фін­лян­дії 100% біо­ди­зель.

« Ми роз­ро­би­ли Neste MY Renewable Diesel — низь­ко­ву­гле­це­ве біо­па­ли­во, щоб до­по­мог­ти на­шим клі­єн­там зни­зи­ти свій ви­кид ву­гле­цю», — за­зна­ча­ють у ком­па­нії.

У Neste MY Renewable Diesel не­має на­фти. Паль­не на 100% ви­го­тов­ля­є­ться з від­нов­лю­валь­них дже­ре­ла, та­ких як від­пра­цьо­ва­на со­ня­шни­ко­ва олія, від­хо­ди ри­бно­го го­спо­дар­ства, то­що.

Во­дно­час, за­пев­ня­ють у ком­па­нії, Neste MY Renewable Diesel не ли­ше пов­ні­стю су­мі­сний з існу­ю­чи­ми на сьо­го­дні ди­зе­ля­ми, а й по­зи­тив­но впли­ває на дви­гун ав­то­мо­бі­ля.

«Оскіль­ки Neste MY Renewable Diesel пов­ні­стю су­мі­сний з на­яв­ною па­лив­ною ін­фра­стру­кту­рою, до­да­тко­ві ін­ве­сти­ції ви­ро­бни­ків ав­ті­вок у при­сто­су­ва­н­ня дви­гу­нів не по­трі­бні. Про­ду­ктив­ність па­ли­ва та­кож від­мін­на в хо­ло­дну по­го­ду», — за­зна­ча­ють у ком­па­нії.

Ві­дзна­чи­мо, що єв­ро­пей­ський ди­зель­ний стан­дарт (EN590) обме­жує вміст біо­ди­зе­ля у паль­но­му до 7%. І ба­га­то ви­ро­бни­ків дви­гу­нів не ре­ко­мен­ду­ють ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти зви­чай­ні біо­ди­зель FAME ти­пу, бо­я­чись мо­жли­вих по­шко­джень дви­гу­на. Во­дно­час стан­дарт ASTM D976 у США і стан­дарт CAN/CGSB 3.517 у Ка­на­ді до­зво­ля­ють ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти 100% Neste MY від­нов­лю­ва­но­го ди­зе­лю.

● ПЛАСТИКОВЕ СМІТТЯ ПЕРЕТВОРЯТЬ НА РЕСУРС

У сер­пні цьо­го ро­ку ком­па­нія за­яви­ла про но­вий стра­те­гі­чний на­пря­мок роз­ви­тку бі­зне­су. Neste ви­вчає мо­жли­во­сті ви­ко­ри­ста­н­ня пла­стма­со­вих від­хо­дів як си­ро­ви­ни для пе­ре­роб­ки на ор­га­ні­чне па­ли­во в май­бу­тньо­му.

Ме­та про­е­кту — вже 2019 ро­ку роз­по­ча­ти ро­бо­ту над про­бним ви­ро­бни­цтвом у про­ми­сло­вих мас­шта­бах. Ме­та ж усі­єї ком­па­нії по­ля­гає в то­му, щоб до 2030 ро­ку до­сяг­ти що річ но го об ся гу пе ре роб ки пла­стма­со­вих від­хо­дів у роз­мі­рі міль­йо­на тонн.

«Neste за­ймає дру­ге мі­сце се­ред най­більш еко­ло­гі­чно від­по­від­аль­них під­при­ємств у сві­ті. Уже за­раз ми є най­біль­шим сві­то­вим ви роб ни ком по нов лю ва но го ди­зель­но­го па­ли­ва, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи у ви­ро­бни­цтві від­хо­ди і за­ли­шки. На­ша ме­та — ста­ти лі­де­ром у га- лу­зі низь­ко­ву­гле­це­вої пе­ре­роб­ки і під­три­ма­ти ство­ре­н­ня еко­но­мі­ки за­мкне­но­го ци­клу, або цир­ку­ляр­ної еко­но­мі­ки, зав­дя­ки впро­ва­джен ню ін но ва цій них рі шень у сфе рі пе ре роб ки плас т ма со вих від­хо­дів», — за­зна­чив ві­це-пре­зи­дент Neste з пи тань біз не су у га­лу­зі наф то про дук тів Мат ті ЛЕХМУС.

Він за­зна­чив, що ком­па­нія сьо­го­дні пе­ре­бу­ває на уні­каль­них стар­то­вих по­зи­ці­ях, зав­дя­ки «ґрун­тов­ній ба­зі знань у сфе­рі до­слі­дже­н­ня си­ро­ви­ни і її пер­вин­ної оброб­ки».

Ви ко ри стан ня плас т ма со вих від­хо­дів як си­ро­ви­ни спри­яє ефе­ктив­но­му ви­тра­чан­ню ма­те­рі­а­лів, змен­шує за­ле­жність від на­фти, а та­кож ву­гле­це­вий слід, тоб­то ви­ки­ди в пе­ре­ра­хун­ку на CO2 (carbon footprint). У Єв­ро­пі кін­це­ві спо­жи­ва­чі що­рі­чно ство­рю­ють близь­ко 27 млн тонн пла­стма­со­вих від­хо­дів. Ли­ше близь­ко тре­ті ці­єї кіль­ко­сті на сьо­го­дні зби­ра­ють за­для пе­ре­роб­ки.

У сі­чні 2018 ро­ку Єв­ро­со­юз опу­блі ку вав стра те гію що до обо ро ту пла­стма­си в еко­но­мі­ці. Одна з її ці­лей — до 2030 ро­ку збіль­ши­ти пе­ре­роб­ку пла­стма­си і по­втор­не ви­ко­ри­ста­н­ня пла­стма­со­вої та­ри.

Су­ку­пність пра­во­вих актів ЄС що­до від­хо­дів пе­ред­ба­чає змі­ну ме­ти пе­ре­роб­ки — пе­ре­роб­ка пла­стма­со­вої та­ри має бу­ти під­ви­ще­на до 50% від її кіль­ко­сті в 2025 ро­ці, і до 55% — в 2030-му.

«Щоб до­сяг­ти ам­бі­тних ці­лей Єв­ро­со­ю­зу з пе­ре­роб­ки пла­стма­си, до пра­вил ЄС по­трі­бно вклю­чи­ти як хі­мі­чну, так і ме­ха­ні­чну пе­ре­роб­ку», — вва­жає Мат­ті Лехмус.

Під хі­мі­чною пе­ре­роб­кою йде­ться про ви­ко­ри­ста­н­ня пла­стма­со­вих від­хо­дів як си­ро­ви­ни в пе­ре­роб­ці і на­фто­хі­мії, в ре­зуль­та­ті чо­го во­ни пе­ре­тво­рю­ю­ться в та­кі кін­це­ві про­ду­кти, як па­ли­во, хі­мі­ка­лії і но­ві пла­стма­со­ві ви­ро­би. Хі­мі­чна пе­ре­роб­ка мо­же ство­ри­ти но­ві спосо­би пе­ре­ро­бле­н­ня пла­стма­со­вих від­хо­дів, до­пов­ню­ю­чи тра­ди­цій­ні ме­ха­ні­чні ме­то­ди, зав­дя­ки чо­му з’яв­ля­ться ви­со­ко­які­сні кін­це­ві про­ду­кти, вва­жає Лехмус.

● ПЕР­СПЕ­КТИ­ВИ В УКРА­Ї­НІ

В Укра­ї­ні за­раз го­стро сто­їть пи­та­н­ня по­лі­пше­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті та роз­ви­тку від­нов­лю­ва­ної енер­ге­ти­ки. Го­лов­не зав­да­н­ня — зни­зи­ти за­ле­жність не ли­ше від га­зу, але й від на­фто­про­ду­ктів. З огля­ду на те, що Укра­ї­на має зна­чний по­тен­ці­ал в аграр­но­му се­кто­рі, ви­ро­бни­цтво біо­па­ли­ва в кра­ї­ні має хо­ро­ші пер­спе­кти­ви.

Під час, ви­ще­зга­да­ної зу­стрі­чі в кві­тні 2017 ро­ку, зу­стрі­чі пред­став­ни­ки ком­па­нії «NESTE» пре­зен­ту­ва­ли свою ді­яль­ність, за­зна­чив­ши, що за­йма­ють лі­ди­ру­ю­чу позицію на сві­то­во­му рин­ку рід­ко­го біо­па­ли­ва. Що­рі­чний об­сяг ви­ро­бле­но­го аль­тер­на­тив­но­го па­ли­ва скла­дає по­над 2 млн тонн. У пла­нах — збіль­ши­ти ці по­ка­зни­ки до 2,6 млн тонн на рік. Ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті роз­та­шо­ва­ні у трьох мі­стах: Пор­во (Фін­лян­дія), Рот­тер­дам (Ні­дер­лан­ди) та Сін­га­пур. Ва­жли­во, що на за­во­дах ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться рі­зно­ма­ні­тні ре­сур­си — від­хо­ди як хар­чо­вої про­ми­сло­во­сті, так і сіль­сько­го го­спо­дар­ства.

З особ ли­во­стя ми ви роб ниц тва рід­ко­го біо­па­ли­ва укра­їн­ська де­ле­га­ція ма­ла змо­гу озна­йо­ми­ти­ся осо­би­сто, від­ві­дав­ши за­вод з ви­ро­бни­цтва біо­ди­зе­лю в м. Пор­во.

Під час ві­зи­ту го­ло­ва Агент­ства роз­по­вів фін­ській сто­ро­ні і про ко ло саль ні мож ли вос ті вста нов - ле­н­ня по­ді­бних по­ту­жно­стей із ви­роб ниц т ва рід ко го бі о па ли ва в Укра­ї­ні. Та­кож він за­ува­жив, що на за ко но дав чо му рів ні пла ну єть ся вста­но­ви­ти ви­мо­ги що­до обов’яз­ко­во­го вмі­сту біо­ком­по­нен­тів у за­галь­но­му об­ся­зі ре­а­лі­зо­ва­но­го мо­тор­но­го па­ли­ва. Від­по­від­ний за­ко­но­про­ект уже роз­ро­бле­но Дер­ж­енер­го­ефе­ктив­но­сті.

Сер­гій Сав­чук та­кож на­га­дав про за­твер­дже­ний в Укра­ї­ні На­ціо­наль­ний план дій з від­нов­лю­ва­ної енер­ге­ти­ки на пе­рі­од до 2020 ро­ку, від­по­від­но до яко­го 2020 ро­ку по­тре­ба в рід­ко­му біо­па­ли­ві ста­но­ви­ти­ме близь­ко 430 ти­сяч тонн.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.