Клі­єн­ти бан­ків змо­жуть ди­стан­цій­но від­кри­ва­ти ра­хун­ки

Den (Ukrainian) - - Економіка -

На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни (НБУ) на­дав фі­зи­чним осо­бам мо­жли­вість отри­му­ва­ти ди­стан­цій­но не ли­ше адмі­ні­стра­тив­ні, але і бан­ків­ські по­слу­ги. Як по­ві­дом­ля­є­ться на веб-сай­ті НБУ, ме­ха­нізм від­да­ле­ної іден­ти­фі­ка­ції клі­єн­тів бан­ків че­рез си­сте­му BANKID пе­ред­ба­чає: впер­ше іден­ти­фі­ка­ція фі­зи­чної осо­би по­вин­на про­во­ди­ти­ся в її при­су­тно­сті одним із бан­ків-уча­сни­ків си­сте­ми. Пі­сля цьо­го фі­з­осо­ба змо­же за­мов­ля­ти сер­ві­си та по­слу­ги на сай­ті будь-якої ком­па­нії або бан­ку, під­клю­че­них до BANKID НБУ. Іден­ти­фі­ка­ція від­бу­ва­ти­ме­ться ди­стан­цій­но на рів­ні бан­ків, у яких об­слу­го­ву­є­ться фі­з­осо­ба. Це, зокре­ма, дасть мо­жли­вість клі­єн­там бан­ків ди­стан­цій­но від­кри­ва­ти ра­хун­ки без не­об­хі­дно­сті від­ві­ду­ва­ти їхні від­ді­ле­н­ня. Як іде­ться в по­ві­дом­лен­ні, при цьо­му для на­да­н­ня бан­ків­ських по­слуг обов’яз­ко­ви­ми умо­ва­ми є ви­ко­на­н­ня ви­мог фі­нан­со­во­го мо­ні­то­рин­гу. Від­по­від­аль­ність за на­ле­жне здій­сне­н­ня іден­ти­фі­ка­ції та ви­вче­н­ня клі­єн­та від­по­від­но до між­на­ро­дних стан­дар­тів і за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни по­кла­да­є­ться як на банк, який здій­снив іден­ти­фі­ка­цію, так і на банк, який ви­ко­ри­сто­вує ін­фор­ма­цію, отри­ма­ну за до­по­мо­гою за­со­бів си­сте­ми BANKID. Крім то­го, Нац­банк удо­ско­на­лив по­ря­док узго­дже­н­ня від­по­від­аль­них за здій­сне­н­ня фі­нан­со­во­го мо­ні­то­рин­гу спів­ро­бі­тни­ків бан­ків. Від­по­від­ні змі­ни вне­се­ні до По­ло­же­н­ня про здій­сне­н­ня бан­ка­ми фі­нан­со­во­го мо­ні­то­рин­гу по­ста­но­вою НБУ від 1 ли­сто­па­да 2018 ро­ку, що на­би­рає чин­но­сті з 5 ли­сто­па­да 2018 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.