«Фо­то­ви­став­ки об’єд­ну­ють!»

Як зро­би­ти зні­мок, який від­зна­чить пер­ша ле­ді? Сво­їм ре­це­птом ді­ли­ться при­зер­ка на­шо­го кон­кур­су Ла­да ЯНЧУК

Den (Ukrainian) - - День України - Дар’я ТРАПЕЗНІКОВА, «День»

Сві­тли­ну Ла­ди «Па­сто­раль» Ма­ри­на По­ро­шен­ко від­зна­чи­ла в но­мі­на­ції «Світ очи­ма ді­тей» під час ві­зи­ту на ХХ Мі­жна­ро­дну фо­то­ви­став­ку «Дня» в Укра­їн­сько­му до­мі. Го­лов­ний ре­да­ктор «Дня» Ла­ри­са ІВШИНА пе­ре­да­ла Ла­ді по­да­рун­ки від пер­шої ле­ді — план­ше­тний комп’ютер та книж­ки для са­мо­ро­з­ви­тку.

«Пе­ред ди­тя­чи­ми сві­тли­на­ми ми по­ка­за­ли па­ні Ма­ри­ні зо­бра­же­н­ня Ки­є­ва ча­сів олі­гар­ха­ту, яким він став че­рез ней­траль­ність ни­ні­шньої по­лі­ти­чної елі­ти. Ду­маю, це ста­ло тим кон­тра­стним фо­то, на тлі яко­го при­ро­дність ва­шої ро­бо­ти ви­яви­лась тим, що тре­ба, — за­зна­чи­ла Ла­ри­са Оле­ксі­їв­на. — На на­шій фо­то­ви­став­ці ду­же ба­га­то жи­т­тя у рі­зних зрі­зах, осо­бли­во в ди­тя­чій но­мі­на­ції. Ді­ти — ни­ні це умов­но, ад- же во­ни на­ро­джу­ю­ться з га­дже­та­ми в ру­ках і ду­же ба­га­то зна­ють. Але тут ва­жли­ва не стіль­ки те­хні­ка, скіль­ки транс­лю­ва­н­ня вну­трі­шньо­го сві­ту. Ви то­чно від­чу­ли на­стрій і гар­но за­фі­ксу­ва­ли мо­мент».

На знім­ку — мо­лод­ша дво­ю­рі­дна сестра ав­тор­ки. Ла­да ЯНЧУК зга­дує: «Одно­го ра­зу ми при­їха­ли до ба­бу­сі і пі­шли про­гу­ля­ти­ся. Бі­ля го­ро­ду є ве­ли­кий ста­вок, де зав­жди ба­га­то усьо­го жи­во­го. Моя сестра ду­же до­пи­тли­ва, тож ко­ли по­ба­чи­ла ле­бе­дів, що си­ді­ли на клад­ці, не мо­гла ві­ді­рва­ти по­гля­ду. А я вже ба­чи­ла кадр, ли­ша­ло­ся тіль­ки зня­ти».

Ни­ні Ла­да Янчук ви­вчає фі­ло­ло­гію у Ки­їв­сько­му на­ціо­наль­но­му уні­вер­си­те­ті іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка. На фо­то­кон­курс «Дня» над­си­ла­ла ро­бо­ти ще шко­ляр­кою, бе­ру­чи при­клад з ма­ми, яку вва­жає сво­їм го­лов­ним вчи­те­лем. Кіль­ка світ- лин Ла­ди одра­зу по­тра­пи­ли в екс­по­зи­цію та отри­ма­ли при­зи.

Дів­чи­ну на­ди­ха­ють не стіль­ки на­го­ро­ди, скіль­ки твор­чість ін­ших. «Фо­то­ви­став­ки об’єд­ну­ють ба­га­тьох рі­зних лю­дей. Ві­дві­ду­ю­чи їх, я що­ра­зу з ки­мось зна­йом­люсь. Тут мо­жна по­ба­чи­ти і лю­ди­ну, і її твор­чість. Ці­ка­во ба­чи­ти, хто як ком­по­нує ка­дри, хто що по­мі­чає і по­ка­зує гля­да­че­ві, — роз­мір­ко­вує Ла­да. — Ро­здив­ля­ю­чись ро­бо­ти ін­ших, ти ана­лі­зу­єш їх, влов­лю­єш ідеї та сти­лі, щось при­мі­ря­єш на се­бе. Це ве­ли­ке дже­ре­ло на­тхне­н­ня і до­по­мо­га в ро­бо­ті».

Юна фо­то­гра­фи­ня пе­ре­ко­на­на: щоб за­че­пи­ти мо­лодь, фо­то пер­шої шпаль­ти має бу­ти про­стим та во­дно­час яскра­вим. Біль­ше емо­цій та ди­на­мі­ки, мен­ше по­лі­ти­ки — та­кий її ре­цепт.

Ни­ні го­лов­не зав­да­н­ня сту­ден­тки — зна­хо­ди­ти у сво­є­му щіль­но­му гра­фі­ку яко­мо­га біль­ше ча­су для за­нять фо­то­гра­фі­єю. « Бу­ду на­вча­ти­ся, бу­ду й да­лі бра­ти участь у фо­то­кон­кур­сах, а там по­ба­чи­мо, чо­го я змо­жу до­сяг­ти», — усмі­ха­є­ться Ла­да.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Біль­ше хо­ро­ших ка­дрів! Пі­сля дру­жньо­го спіл­ку­ва­н­ня Ла­да Янчук зро­би­ла сел­фі з Ла­ри­сою Ів­ши­ною

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.