Тре­ти­на мі­ста

У Він­ни­ці ін­ди­ві­ду­аль­ні те­пло­ві пункти вста­нов­лять у 142 ба­га­то­по­вер­хів­ках

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, «День» Він­ни­ця

2011 ро­ку у Він­ни­ці за­по­ча­тку­ва­ли про­ект із енер­го­ефе­ктив­но­сті, який ре­а­лі­зу­є­ться за під­трим­ки уря­ду Швей­цар­ської кон­фе­де­ра­ції. На­ра­зі три­ває че­твер­тий йо­го етап. По­між ін­шо­го він пе­ред­ба­чає вста­нов­ле­н­ня 142 ін­ди­ві­ду­аль­них те­пло­вих пун­ктів (ІТП) у мі­кро­ра­йо­нах «Ви­шень­ка» та «Слов’ян­ка». Якщо цей про­ект ре­а­лі­зу­ють, то одна тре­ти­на ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ків, які пе­ре­бу­ва­ють на ба­лан­сі мі­ста, бу­дуть обла­дна­ні ІТП, ка­же мі­ський го­ло­ва Він­ни­ці Сер­гій МОРГУНОВ.

«Якщо го­во­ри­ти про спів­пра­цю зі Швей­цар­ською кон­фе­де­ра­ці­єю що­до усіх ета­пів про­е­кту (вклю­ча­ю­чи мі­кро­ра­йо­ни ву­лиць Ан­то­но­ва, Ба­же­но­ва та Зу­лін­сько­го), то за­галь­ний роз­мір інвестицій у мо­дер­ні­за­цію си­стем те­пло­по­ста­ча­н­ня Він­ни­ці ста­но­вить 20 млн 100 ти­сяч швей­цар­ських фран­ків, із яких тро­хи біль­ше 4 міль­йо­нів — це вне­сок Він­ни­цької мі­ської ра­ди та «Він­ни­ця­місь­кте­пло­енер­го». Ми по­бу­ду­ва­ли твер­до­па­лив­ну та мо­дер­ні­зу­ва­ли га­зо­ву ко­тель­ні на ву­ли­ці Ба­же­но­ва. Вста­но­ви­ли по­над 100 ін­ди­ві­ду­аль­них те­пло­вих пун­ктів у бу­дин­ках на Тя­жи­ло­ві, за­мі­ни­ли там орі­єн­тов­но 9,3 км труб, — роз­по­від­ає Сер­гій Моргунов. — Із 2016 ро­ку по­ча­ли бу­дів­ни­цтво твер­до­па­лив­ної ко­тель­ні по­ту­жні­стю 3,3 МВт на ву­ли­ці Зу­лін­сько­го. Та­кож вста­нов­ле­но вже 68 ІТП. Тоб­то під час ви­ко­на­н­ня умов по­пе­ре­дніх ме­мо­ран­ду­мів за під­трим­ки швей­цар­ських пар­тне­рів у мі­сті вже вста­но­ви­ли 168 ІТП. Якщо зва­жи­ти на те, що в мі­сті на­лі­чу­є­ться орі­єн­тов­но 2000 ба­га­то­по­вер­хі­вок, із них 1096 пе­ре­бу­ва­ють на ба­лан­сі мі­ста, то зав­дя­ки про­е­кту вда­сться обла­дна­ти те­пло­ви­ми пун­кта­ми тре­ти­ну бу­дин­ків».

У ме­жах ре­а­лі­за­ції усіх за­хо­дів, пе­ред­ба­че­них ме­мо­ран­ду­ма­ми зі швей­цар­ською сто­ро­ною, очі­ку­є­ться змен­ше­н­ня рі­чних об­ся­гів спо­жи­ва­н­ня га­зу для за­без­пе­че­н­ня те­пло­по­ста­ча­н­ня на рів­ні 7,5 млн ку­бо­ме­трів. За­галь­ний бю­джет по усіх ета­пах про­е­кту — 20,1 міль­йо­на швей­цар­ських фран­ків (580 млн грн): 16,08 млн шв. фр. — від швей­цар­ських пар­тне­рів; 2,01 млн шв. фр. — ко­шти мі­сько­го бю­дже­ту; 2,01 млн шв. фр. — час­тка КП ВМР «Він­ни­ця­місь­кте­пло­енер­го».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.