Ві­дзна­ка для «дав­ньо­го дру­га Япо­нії»

Ім­пе­ра­тор Акі­хі­то вру­чив ма­лай­зій­сько­му прем’єру Ор­ден Кві­тів па­влов­нії

Den (Ukrainian) - - День Планети - На­та­лія ПУШКАРУК, «День»

І мпе­ра­тор Япо­нії Акі­хі­то вру­чив одну з най­ви­щих на­го­род кра­ї­ни — Ор­ден Кві­тів па­влов­нії — прем’єр-мі­ні­стру Ма­лай­зії Мо­ха­ма­ду Ма­ха­тхі­ру, від­зна­чив­ши йо­го вне­сок у по­си­ле­н­ня дво­сто­рон­ніх від­но­син між їхні­ми дер­жа­ва­ми. За­зви­чай на­го­ро­ду вру­ча­ють по­лі­ти­кам, ко­ли­шнім прем’єр-мі­ні­страм, мі­ні­страм, ди­пло­ма­там і су­д­дям, пе­ре­дає Channel NewsAsia. 93- рі­чний Ма­ха­тхір — тре­тій азій­ський лі­дер, який удо­сто­їв­ся та­кої ви­со­кої япон­ської на­го­ро­ди, до ньо­го її вру­ча­ли ли­ше ко­ли­шньо­му прем’єр-мі­ні­стру Син­га­пу­ру Лі Ку­ан Ю та ін­дій­сько­му екс­прем’єру Ман­мо­га­ну Сін­гху, по­ві­дом­ляє дер­жав­не ін­форм­агент­ство Ма­лай­зії Bernama. Прем’єр-мі­ністр Япо­нії Сін­дзо Абе під час спіль­ної кон­фе­рен­ції з ма­лай­зій­ським ко­ле­гою при­ві­тав йо­го з отри­ма­н­ням на­го­ро­ди, на­звав­ши дав­нім дру­гом Япо­нії, який від­ві­ду­вав цю кра­ї­ну по­над 100 ра­зів. Мо­ха­мад Ма­ха­тхір був прем’єр-мі­ні­стром Ма­лай­зії в 1981—2003 ро­ках, і 2018 ро­ку зно­ву був обра­ний на по­са­ду. Під час це­ре­мо­нії в Ім­пе­ра­тор­сько­му па­ла­ці Акі­хі­то та­кож на­го­ро­див Ор­де­ном Вра­ні­шньо­го Сон­ця мі­кро­біо­ло­га Пі­те­ра Па­йо­та, ві­до­мо­го зав­дя­ки до­слі­дже­н­ням ві­ру­су Ебо­ла та СНІДу. За­зна­ча­є­ться, що це, мо­жли­во, остан­нє вру­че­н­ня та­ких ви­со­ких на­го­род япон­ським ім­пе­ра­то­ром, адже він ого­ло­сив, що зре­че­ться пре­сто­лу 30 кві­тня 2019 ро­ку.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.