CNN, NBC і Fox News зня­ли з ефі­ру пе­ред­ви­бор­чий ро­лик Трампа

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Аме­ри­кан­ські те­ле­ка­на­ли CNN, NBC і Fox News, а та­кож со­цме­ре­жа Facebook від­мо­ви­лись де­мон­стру­ва­ти ро­лик з пе­ред­ви­бор­чої кам­па­нії пре­зи­ден­та США До­наль­да Трампа, на­звав­ши йо­го ра­сист­ським, по­ві­дом­ляє Бі- Бі- Сі. CNN пи­ше, що це ві­део при­ни­жує мі­гран­тів, які по­тра­пи­ли до США че­рез пів­ден­ний кор­дон, і на­во­дить їхній образ як за­гар­бни­ків і зло­чин­ців. Крім то­го, йде­ться та­кож, що ро­лик був ство­ре­ний для то­го, щоб роз­па­лю­ва­ти страх на­пе­ре­до­дні про­мі­жних ви­бо­рів і по­си­ли­ти по­зи­ції Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії. Тим ча­сом у ком­па­нії Facebook по­ясни­ли рі­ше­н­ня тим, що це ві­део по­ру­шує їхню ре­клам­ну по­лі­ти­ку. Во­дно­час на­пе­ре­до­дні ви­бо­рів Facebook по­ві­до­мив, що ви­явив і за­бло­ку­вав 115 пі­до­зрі­лих ака­ун­тів, пов’яза­них з іно­зем­ни­ми осо­ба­ми, які на­ма­га­ли­ся впли­ну­ти на про­мі­жні ви­бо­ри в США. Тим ча­сом ФБР, на­ціо­наль­на роз­від­ка, мі­ні­стер­ство вну­трі­шньої без­пе­ки та мі­ні­стер­ство юсти­ції у спіль­ній за­яві на­пе­ре­до­дні аме­ри­кан­ських про­мі­жних ви­бо­рів ви­зна­ли, що не ма­ють да­них про спро­бу зла­му­ва­н­ня ви­бор­чої ін­фра­стру­кту­ри, однак по­пе­ре­ди­ли аме­ри­кан­ців про спро­би з бо­ку РФ по­ши­рю­ва­ти фей­ко­ві но­ви­ни. На­га­да­є­мо, се­ре­дньо­стро­ко­ві (про­мі­жні) ви­бо­ри у США від­бу­ва­ли­ся вчо­ра, 6 ли­сто­па­да, на них аме­ри­кан­ці оби­ра­ли чле­нів Па­ла­ти пред­став­ни­ків, треть се­на­то­рів і гу­бер­на­то­рів штатів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.