Не­ща­дний до­гляд

Що знов не так із озе­ле­не­н­ням Ки­є­ва

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Як мо­жна ді­зна­ти­ся з від­кри­тих дже­рел, впер­ше ли­пи на Пе­чер­ську з’яви­ли­ся ще у ХVІІІ сто­літ­ті бі­ля Клов­сько­го па­ла­цу, зго­дом ни­ми за­са­ди­ли всю су­сі­дню ву­ли­цю, що ни­ні зве­ться Лип­ською. На по­ча­тку ХІХ ст. ли­по­ву алею ви­ру­ба­ли че­рез ін­тен­сив­ну за­бу­до­ву ра­йо­ну. Зго­дом тут зно­ву на­са­ди­ли па­ху­чі де­рев­ця — не дар ма ця час ти­на ки їв сько­го се­ре­дмі­стя здо­бу­ла на­зву «Пе­чер­ські Ли­пки». А те­пер тут ро­стуть ек­зо­ти­чні са­ку­ри і пла­та­ни. Тіль­ки ки­я­нам це не спо­до­ба­ло­ся.

Мі­сце­ву гро­ма­ду обу­ри­ло, що на ціл­ком здо­ро­вих ли­пах обрі­за­ли гіл ки ниж ньо го та се ред ньо го яру­сів, а ча­сти­ну де­рев вза­га­лі ви­кор­чу­ва­ли. Так пра­ців­ни­ки ко­му­наль­но­го об’єд­на­н­ня «Ки­їв­зе­лен - буд» про­ве­ли са­ні­тар­ну обріз­ку де­рев, хо­ча від­по­від­них до­ку­мен­тів мі­сце­вим ме­шкан­цям не по­ка­за­ли. Зго­дом на звер­не­н­ня акти­ві­ста Оле­ся КРИЖАНІВСЬКОГО в ко му наль но му під при єм ст ві, яке за­йма­є­ться утри­ма­н­ням зе­ле­них на сад жень Пе черсь ко го рай о ну, від­по­ві­ли, що на ву­ли­ці Лип­ській де­ре­ва по­тре­бу­ва­ли са­ні­тар­ної обріз ки, а де які, су хо стій ні та ава - рій­ні, пов­но­го ви­да­ле­н­ня.

ЗА­ГРО­ЗА ДЛЯ ІСТОРИЧНИХ ДЕ­РЕВ

І це не єди ний огріх « ки їв - зе­лен­бу­дів­ців». Ки­я­нин-ар­бо­рист Ігор СІНГЕР роз по вів у соц ме ре - жах, що ко­му­наль­ни­ки зби­ра­ю­ться лі ку ва ти іс то рич ну ли пу Пет - ра Мо­ги­ли, що бі­ля На­ціо­наль­но - го му зею іс то рії Укра ї ни та під - мур ків Де ся тин ної цер к ви. Лі ку - ва ти пла ну ва ли не все де ре во, а час ти ни ду пел, за ли ва ю чи ту ди пев ні су мі ші. Ігор Сін гер за зна - чає, що це шкід ли ва ме то ди ка. На щас тя, пі сля роз го ло су ко му - наль ни ки по обі ця ли узго ди ти план лі­ку­ва­н­ня істо­ри­чної ли­пи з ві до мим ар бо рис том.

До ре чі, то рік « зе лен бу дів ці » зрі­за­ли з де­ся­ток фру­кто­вих де­рев бі­ля На­ціо­наль­но го му­зею істо­рії Укра­ї­ни. Від кро­ну­ва­н­ня ми­ну­лої осе ні по страж да ли і де ре ва на Пей заж ній алеї. З остан ніх іс то - рій, що вра­зи­ли ки­ян, — ви­ру­бу­ва­н­ня сто­лі­тніх ялин у пар­ку Ки­ївсь ко го по лі тех ніч но го ін с ти ту - ту. А цьо­го ро­ку осін­нє кро­ну­ва­н­ня за­че­пи­ло ву­ли­цю Ни­жній Вал, де так са­мо про­ве­ли не­ща­дну са­ні­тар­ну обріз­ку де­рев. Зго­дом ки­я­ни роз­по­ві­ли в со­цме­ре­жах, що на те ри то рії На ці о наль но го екс по - цен­тру від де­я­ких здо­ро­вих де­рев за­ли­ши­ли­ся пень­ки.

НЕ КРОНУВАТИ, А ЛІКУВАТИ

Ки я ни обу рю ють ся бру таль - ним кро­ну­ва­н­ням остан­ні кіль­ка ро ків і на ма га ють ся по чу ти від ко­му­наль­ни­ків — на­ві­що це ро­би­ти, як що де ре ва жи ві та здо ро ві, як на ву­ли­ці Лип­ській? Ар­бо­ри­сти теж за кли ка ють « зе лен бу дів - ців » не кро ну ва ти, а лі ку ва ти. Тіль ки ця ме то ди ка чо мусь не при­жи­ва­є­ться. Пев­но, не дає змо - ги за­ро­би­ти так, як на то­пін­гу (ін­ша на­зва кро­ну­ва­н­ня).

Жи тель ка сто ли ці Зоя ЗВИ - НЯЦЬКІВСЬКА ство­ри­ла на сай­ті Ки їв ра ди пе ти цію з ви мо гою при­пи­ни­ти не­о­б­ґрун­то­ва­ну обріз­ку де­рев у мі­сті. За під­ра­хун­ка­ми Зої, яки ми во на по ді ли лась на сво їй фей с бук- сто рін ці, « Ки їв - зе­лен­буд» ли­ше на одній алеї за­ро­бив чотири ра­зи: на обріз­ці, за­ку­пів­лі са­джан­ців, ви­са­джу­ван­ні та лі­кві­да­ції ве­ли­ких де­рев. І це ще не кі­нець. Адже ви­са­ди­ли де­ре­ва у жов т ні- лис то па ді, за зда ле гідь ро зу мі ю чи, що во ни ма ють мі ні - маль­ні шан­си на при­жи­ва­н­ня.

«Ви­са­ди­ли де­ре­ва двох ви­дів: а) са­ку­ри (ду­же до­ро­гі са­джан­ці), за пів­ме­тра від краю до­ріж­ки, тоб­то їх нє ко рін ня уже при ре че не, ви са ди ли так по- іді отсь ки, то му що ін ша час ти на га зо ну зай ня та ви­со­ки­ми де­ре­ва­ми та їхнім ко­рі­н­ням; б) пла­та­ни (ду­же до­ро­гі са­джан­ці) — те­пло­лю­бні, ні­чо­го, що вже ли­сто­пад, ви­са­ди­ли їх по­се­ре­ди­ні алеї, во­че­видь, ко­рі­н­ня їм не за ва жає, во ни прос то за гнуть ся че­рез мі­сяць від хо­ло­ду», — опо­від­а­ла Зоя Зви­ня­цьків­ська.

22 МІЛЬ­ЙО­НИ НА СА­ДЖАН­ЦІ

Якщо про­ана­лі­зу­ва­ти на сай­ті ProZorro всі тен де ри, про ве де ні « Ки їв зе лен бу дом » від по чат ку цьо­го ро­ку, отри­му­є­мо ці­ка­ву ста­ти­сти­ку. За­ува­жмо, ре­да­кція ви­вчи­ла ли­ше до­ку­мен­ти, що сто­су­ю­ться за­ку­пів­лі са­джан­ців та про­ве­де­н­ня са­ні­тар­ної обріз­ки.

Так-от, за цей рік «Ки­їв­зе­лен­буд » за ро бив на об рі зан ні де рев по­над один міль­йон 600 ти­сяч гри­вень. Але це мі зер по рів ня но з тим, скіль­ки під­при­єм­ство ви­тра­чає з мі­сько­го бю­дже­ту на за­ку­пів­лю но­вих са­джан­ців. Цьо­го ро­ку на но ві де рев ця ви тра ти ли по над 22 міль­йо­ни гри­вень. І як на­сміш- ка — ще 2 міль­йо­ни 800 ти­сяч гри­вень пі шло на по слу ги з ко ри гу - ва­н­ня та мо­ні­то­рин­гу «Про­гра­ми роз­ви­тку зе­ле­ної зо­ни мі­ста Ки­є­ва до 2010 ро­ку» та кон­це­пції фор­му­ва­н­ня зе­ле­них на­са­джень у цен­траль­ній ча­сти­ні сто­ли­ці.

«У ме­не у дво­рі «за­мо­ви­ли» з офі­су здо­ро­ві ка­шта­ни по­чи­сти­ти від не­по­трі­бних гі­лок, — пи­са­ла у «Фейс­бу­ці» ки­ян­ка Сві­тла­на. — Як це мо­жна зро­зу­мі­ти, ко­ли на гіл­ках не­ма ли­стя? І все з до­зво­лу «Ки­їв­зе­лен­бу­ду». Ці­на пи­та­н­ня у мо­є­му дво­рі — дві­чі по 80 ти­сяч гри­вень».

Тим ча­сом 13 ли­сто­па­да ко­му­наль­ни­ки про­ве­дуть ще один тен­дер на за­ку­пів­лю 1218 де­рев, ці­на сад жан ців — 4 міль йо ни 266 ти - сяч гри­вень.

ПРО МО­РА­ТО­РІЙ НА ОБРІЗ­КУ

Як на­рі­кав ра­ні­ше «Дню» еко­лог Оле­ксандр СОКОЛЕНКО, ко­му­наль­ни­ки ство­рю­ють ви­ди­мість ро­бо­ти, по­стій­но щось ви­са­джую - чи, ви­ру­бу­ю­чи й ви­тра­ча­ю­чи гро­ші ки ївсь ко го бюд же ту, а тре ба про­сто до­гля­да­ти за ро­сли­на­ми.

«Уже не пер­ший рік про­бле­ма не в кіль­ко­сті ви­са­дже­них де­рев, а в яко­сті до­гля­ду, — до­дає у «Фейс­бу­ці» ки­я­нин Во­ло­ди­мир КАРОЛЕВИЧ, іні­ці­а­тор ство­ре­н­ня бо­та­ні­чно­го са­ду на лі­во­му бе­ре­зі Дні­пра. — Ко­жне де­ре­во має пра­во отри­ма­ти в спе­ку хоч че­рез день по 10 лі­трів во­ди. Як це за­без­пе­чать для но­вих де­рев? По­ді­лі­ться до­сві­дом, бо у Дні­пров­сько­му ра­йо­ні не­має ко­му по­ли­ва­ти. По­ли­ва­ють пра­ді­ду­се­вим ме­то­дом зі шлан­га».

Це ли­ше один при­клад то­го, як «до­гля­да­ють» за мі­ськи­ми на­са­дже­н­ня­ми. Вла­сне, щоб змі­ни­ти цю тен­ден­цію, Зоя Зви­ня­цьків­ська і за­ре­є­стру­ва­ла на сай­ті Ки­їв­ра­ди зга­да­ну пе­ти­цію, де про­по­нує вста­но­ви­ти мо­ра­то­рій на фор­му­валь­не, са­ні­тар­не та омо­ло­джу­валь­не обрі­за­н­ня де­рев у сто­ли­ці про­тя­гом двох ро­ків з мо­мен­ту ухва­ле­н­ня цьо­го рі­ше­н­ня. Крім цьо­го, по­трі­бно ство­ри­ти ро­бо­чу гру­пу з не­за­ле­жних фа­хів­ців-ден­дро­ло­гів і пред­став­ни­ків гро­мад­сько­сті, яка роз­ро­бить стра­те­гію збе­ре­же­н­ня та від­нов­ле­н­ня зе­ле­них на­са­джень у Ки­є­ві. Ста­ном на 6 ли­сто­па­да пе­ти­ція зі­бра­ла по­над 500 під­пи­сів, то­ді як по­трі­бно що­най­мен­ше 10 ти­сяч. Втім, є час під­три­ма­ти іні­ці­а­ти­ву — збір під­пи­сів три­ва­ти­ме ще 79 днів.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.