Ма­я­чки-по­во­ди­рі

У Він­ни­ці вста­нов­лю­ють су­ча­сні зву­ко­ві при­строї, які по­ві­дом­ля­ти­муть не­зря­чим, де во­ни пе­ре­бу­ва­ють

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ле­ся КЕСАРЧУК

Ана ло гів та ко му в Укра ї ні по ки що не має, за пев ня - ють роз­ро­бни­ки. Си­сте­ми зву­ко­вої на­ві­га­ції при­зна­че­ні для то­го, щоб до­по­мог­ти лю­дям з ва­да­ми зо­ру від­шу­ка­ти пе­ред­усім две­рі адмі­ні­стра­тив­них бу ді вель, гро мадсь ко го транс - пор ту, світ ло фо ри. Го лов ним еле мен том сис те ми є зву ко вий ма­як. «При­стрій роз­та­шо­ву­ють над две ри ма, і він по дає пе рі о - ди­чний си­гнал, та­кож мо­же да­ва­ти го­ло­со­ве по­ві­дом­ле­н­ня, ко­ли до ньо­го на­бли­жа­є­ться не­зря­ча лю­ди­на. Прин­ци­по­вою від - мін­ні­стю при­строю є те, що зву­ко­вий си­гнал по­да­є­ться ли­ше то­ді, ко­ли по­трі­бно», — роз­по­від­ає роз­ро­бник Сер­гій AГЄЄВ.

Лю­дям з ва­да­ми зо­ру по­трі­бно ма­ти су­ча­сний мо­біль­ний те­ле­фон і за­ван­та­жи­ти без­ко­штов­ний до­да­ток, щоб ма­я­чок ре­а­гу­вав і ви­да­вав ін­фор­ма­цію. Па­ра­лель но роз роб ни ки ви го то ви ли аль тер на тив ний ва рі ант — спе - ці­аль­ний пульт у фор­мі бре­ло­ка для клю­чів.

« Ни ні біль шість не зря чих лю дей ко рис ту ють ся мо біль ни - ми те­ле­фо­на­ми, але є окре­мі лю­ди пен­сій­но­го ві­ку, які не опа­ну­ва ли су час ні гад же ти. То му ми роз ро би ли ак ти ва тор, який «чі­пля­є­ться» на бре­лок до клю­чів. При­стрій вми­ка­є­ться, ко­ли лю­ди­на ви­хо­дить з до­му», — до­дає Сер­гій Aгєєв.

За по пе ред ні ми під ра хун ка - ми об лас ної ор га ні за ції УТОС, для Він­ни­ці по­трі­бно 125, а для обла­сті — 580 ма­я­ків для обла­шту­ва­н­ня му­ні­ци­паль­них уста­нов та ор га ні за цій і 280 — для об - лаш ту ван ня ру хо мо го скла ду му ні ци паль но го транс пор ту. « Озву чен ня для лю дей з об ме - же­н­ня­ми зо­ру у Він­ни­ці існу­ють дав но, зок ре ма на світ ло фо рах на за­лі­зни­чно­му вок­за­лі. Є стан­дар т не озву чен ня зу пи нок гро - мад­сько­го транс­пор­ту. Однак ці озву­че­н­ня за­ста­рі­лі, осо­бли­во на сві­тло­фо­рах, і по­де­ко­ли за­ва­жа­ють зви­чай­ним ме­шкан­цям мі­ста. Ми це теж му­си­мо розуміти. Но ва сис те ма ма яч ків пра цює ви­клю­чно то­ді, ко­ли є за­пит від не зря чої лю ди ни. Пла ну єть ся нею обла­шту­ва­ти основ­ні жит­тє­во не об хід ні об’ єк ти, та кі як: про­зо­рі офі­си, від­ді­ле­н­ня зв’яз­ку, де які лі кар ні Він ни ці. У май­бу­тньо­му пла­ну­єть ся та­кож озву чу ва ти мар ш рут гро мадсь - ко­го транс­пор­ту. Спів­ро­бі­тни­ки ор­га­ні­за­ції УТОС до­лу­ча­ться до про це су ство рен ня не ве лич ких акти­ва­то­рів», — го­во­рить го­ло­ва прав лін ня Він ниць кої те ри - то рі аль ної пер вин ної ор га ні за - ції Укра­їн­сько­го то­ва­ри­ства слі­пих Ві­ктор ЗЕЛІНСЬКИЙ.

Роз роб ни ки спо ді ва ють ся, що пі­зні­ше ці при­строї та сис те­ма бу дуть впро вад же ні по всій Укра ї ні, ад же це знач но по лег - шить жи­т­тя лю­дям з ва­да­ми зо­ру. Ду же по зи тив но, що гро - мадсь кі та ак тив ні сту ден­тсь кі ор га ні за ції, зі сво го бо ку, до лу - чи­ли­ся до під­трим­ки лю­дей з ва­да ми зо ру. Во ни ство рю ють гран ти, щоб бре ло ки- ак ти ва то - ри лю ди з ва да ми зо ру змог ли отри­ма­ти без­ко­штов­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.