У го­сті до ма­мон­та Він­ні

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, «День», Він­ни­ця

Він­ни­цькі му­зей­ни­ки роз­ро­би­ли ін­те­р­актив­ну екс­кур­сію для най­мо­лод­ших від­ві­ду­ва­чів

Щоб до­по­мог­ти ма­лень­ким до­слі­дни­кам здій­сни­ти за­хо­пли­ву ман­дрів­ку в ча­сі, ді­зна­ти­ся ба­га­то но­во­го та не­зві­да­но­го й від­кри­ти для се­бе справ­жні та­єм­ни­ці ми­ну­ло­го, Він­ни­цький обла­сний кра­є­знав­чий му­зей по­чав про­во­ди­ти те­ма­ти­чні екс­кур­сії «Ма­монт Він­ні та йо­го дру­зі. По­до­рож у да­ле­ке ми­ну­ле». За­ня­т­тя від­бу­ва­ю­ться в ігро­вій фор­мі. А щоб ма­лень­кі від­ві­ду­ва­чі не втом­лю­ва­ли­ся, му­зей­ни­ки вла­сно­руч ви­го­то­ви­ли зру­чні по­ду­шки для си­ді­н­ня та роз­мі­сти­ли їх у пер­шій екс­по­зи­цій­ній за­лі, бі­ля уні­каль­но­го екс­по­на­та — ске­ле­та ма­мон­та.

«До­шко­ля­ри­ки та ді­ти мо­лод­шо­го шкіль­но­го ві­ку над­зви­чай­но до­пи­тли­ві, їм все ці­ка­во, во­ни ба­га­то хо­чуть зна­ти. А ми го­то­ві роз­по­від­а­ти, — за­зна­чає за­ві­ду­вач на­у­ко­во-до­слі­дни­цько­го від­ді­лу при­ро­ди му­зею На­тал­ка За­хар­чук. — Під час екс­кур­сії ді­ти ді­зна­ю­ться про ве­ли­че­зні мо­лю­ски, ко­ра­ли, по­лі­пи, про тва­рин льо­до­ви­ко­во­го пе­рі­о­ду, зна­йо­ми­мо їх з ма­мон- том, пів­ні­чним оле­нем, шер­сти­стим но­со­ро­гом, тоб­то екс­по­на­та­ми, що збе­рі­га­ю­ться у нас в екс­по­зи­ції. Ви­ко­ри­сто­ву­є­мо ігро­ву фор­му ро­бо­ти: скла­да­є­мо те­ма­ти­чні ку­би­ки, па­зли, ди­ви­мо­ся муль­ти­ки. У пер­спе­кти­ві пла­ну­є­мо за­сто­со­ву­ва­ти роз­ма­льов­ки, за­раз са­ме ви­го­тов­ля­є­мо сто­ли, щоб ма­лень­ким від­ві­ду­ва­чам бу­ло ком­фор­тно ма­лю­ва­ти. На за­вер­ше­н­ня екс­кур­сії про­по­ну­є­мо ді­тям на кіль­ка хви­лин ста­ти ар­хе­о­ло­га­ми і до­слі­ди­ти пев­ні пре­дме­ти. Та­ка фор­ма ро­бо­та спо­до­ба­ла­ся він­ни­ча­нам. Ін­те­р­актив­ні екс­кур­сії від­ві­да­ли вже шість груп, а це по­над со­тню ді­тей».

Екскур­сія орі­єн­то­ва­на на від­ві­ду­ва­чів ві­ком від 5 до 9 ро­ків. Її три­ва­лість — го­ди­на. Пра­цю­ють му­зей­ни­ки що­ден­но (крім по­не­діл­ка) з 10 до 18 год. Ін­те­р­акти­ви про­во­дять за по­пе­ре­днім за­мов­ле­н­ням. Де­та­лі мо­жна ді­зна­ти­ся за те­ле­фо­на­ми: (0432) 67 28 12; 097 220 15 93.

ФО­ТО НАДАНО АВТОРОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.