Мо­ра­то­рій на зем­лю по­ру­шує пра­во вла­сно­сті!

Den (Ukrainian) - - День України - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Юрист: від 2 до 75 ти­сяч єв­ро по­зи­ва­чу му­си­ти­ме ви­пла­ти­ти Укра­ї­на, від­по­від­но до рі­ше­н­ня Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни.

Якщо про­бле­му мо­ра­то­рію не бу­де розв’яза­но вча­сно, то Єв­ро­пей­ський суд з прав лю­ди­ни пе­ре­йде до при­зна­че­н­ня гро­шо­вої ком­пен­са­ції — від 2 до 75 ти­сяч єв­ро для одно­го по­зи­ва­ча за­ле­жно від оцін­ки ко­жно­го кон­кре­тно­го по­зо­ву.

Про це на кру­гло­му сто­лі «Кон­сти­ту­цій­не пра­во вла­сно­сті на зем­лю» за­яви­ла пред­став­ник Мі­ні­стер­ства юсти­ції, на­чаль­ник Управ­лі­н­ня ко­ор­ди­на­ції ви­ко­на­н­ня рі­шень Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни та ін­фор­му­ва­н­ня Ко­мі­те­ту мі­ні­стрів Ра­ди Єв­ро­пи Алі­cа Пє­ту­хо­ва.

За її сло­ва­ми, рі­ше­н­ня ЄСПЛ у спра­ві «Зе­лен­чук та Ци­цю­ра про­ти Укра­ї­ни» не дає Укра­ї­ні ви­бо­ру, ви­ко­ну­ва­ти рі­ше­н­ня ЄСПЛ чи ні.

У трав­ні 2018 ро­ку у вер­ди­кті у спра­ві «Зе­лен­чук і Ци­цю­ра про­ти Укра­ї­ни» Єв­ро­пей­ський суд з прав лю­ди­ни ухва­лив, що дер­жа­ва, ого­ло­шу­ю­чи мо­ра­то­рій, не за­без­пе­чи­ла спра­ве­дли­во­го ба­лан­су між ін­те­ре­са­ми су­спіль­ства і май­но­ви­ми пра­ва­ми гро­ма­дян.

«З 1995 ро­ку, ко­ли Укра­ї­на всту­пи­ла до Ра­ди Єв­ро­пи, во­на взя­ла на се­бе зо­бов’яза­н­ня ви­ко­ну­ва­ти рі­ше­н­ня Єв­ро­пей­сько­го су­ду. Рі­ше­н­ня ЄСПЛ для Укра­ї­ни — це не ре­ко­мен­да­ція, це вка­зів­ка. І ча­су (для ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня) не так ба­га­то, бо на­сту­пни­ми рі­ше­н­ня­ми ЄСПЛ, а та­кі бу­дуть, бу­де при­зна­ча­ти по­зи­ва­чам спра­ве­дли­ву са­ти­сфа­кцію. А це ля­же до­да­тко­вим на­ван­та­же­н­ням на бю­джет», — вва­жає пред­став­ни­ця Мі­ню­сту.

За її сло­ва­ми, рі­ше­н­ня су­ду у цій спра­ві має си­стем­ний ха­ра­ктер. Тоб­то про­бле­ма мо­ра­то­рію по­вин­на бу­ти розв’яза­на не ли­ше від­но­сно окре­мих за­яв­ни­ків, а в ці­ло­му.

Якщо во­на не бу­де вре­гу­льо­ва­на вча­сно, на­го­ло­шує Пє­ту­хо­ва, ЄСПЛ в ін­ших спра­вах пе­ре­йде до при­зна­че­н­ня гро­шо­вої ком­пен­са­ції від 2 ти­сяч до 75 ти­сяч єв­ро, що за­ле­жить від оцін­ки з бо­ку ЄСПЛ ко­жно­го кон­кре­тно­го по­зо­ву.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.